Geplaatst: Zondag 3 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME


Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty

 

DWJDM uit de lucht

Vol goede moed hebben wij begin dit jaar de Afterparty LF2018 aangekondigd. Zoals het nu lijkt, vieren wij deze afterparty exclusief op DWJM Sociaal. Een paar dagen later hebben we jullie een gelukkig Nieuwjaar gewenst. Maar het van gemeentewege opdoeken van onze goede buursite DWJDM, hing toen al dreigend in de lucht. Natuurlijk hebben wij geprotesteerd. De gemeente stelt, dat zij geen websites kan laten draaien vanwege een project van een inwoner. Maar het ligt andersom. Het verdwenen DWJDM is formeel nog altijd een project van de gemeente. Het ligt vast in de Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040. De gemeente heeft eigenhandig de accounts aangemaakt voor alle leden van DWJDM. De leden die daarna activiteiten begonnen op DWJDM, deden er exact wat de gemeente beleidsmatig nog steeds met DWJDM beoogt: verbindingen leggen, informatie uitwisselen en discussie voeren.

 

2019 begint rampspoedig

Ons protest en onze argumenten hielpen niet. Op 9 januari 2019 is DWJDM het zwijgen opgelegd. Bestaande links werken niet meer: 'Beveiligde verbinding mislukt'. Argeloze bezoekers weten dus niet waar ze het zoeken moeten. We hebben toen ons Jaarplan DWJM 2019 weer ingetrokken. Eenzijdige opheffing van gemeentelijke sociale platforms betekent, dat de vertrouwensbasis, de continuïteit en het perspectief voor een planmatige aanpak ver te zoeken is. Wat doen we hier dan nog? In elk geval geen jaarplan uitvoeren. Maar we laten DWJM Sociaal en DWJM Zakelijk ook niet aan de goden over. Geen jaarplan, maar in plaats daarvan het motto: Vrijheid blijheid. We gaan hier, en op DWJM Zakelijk, doen waar we zin in hebben. Dat kan dan nog een verrassende afterparty worden.

 

Shoes Premium Attack Movement (SPAM)

Ter nagedachtenis aan DWJDM, hebben we hier op DWJM Sociaal 2,5 week stilte in acht genomen. Een week voor elk jaar dat DWJDM heeft bestaan. (Hoe snel kun je een jong initiatief weer de nek omdraaien?) De periode van stilte ging in na onze laatste bijdrage: Eclips premium. Dat betekent dat we hier nu weer wat lawaai mogen gaan maken. Helaas is er intussen opnieuw een aanval geweest van de Shoes Premium Attack Movement (SPAM). Volg de link en huiver. Direct na deze engerd van een blog staan er nog drie. De vorige aanval van SPAM bestond zelfs uit zes exemplaren. Na onze recente melding bevestigde de gemeente tot onze blijdschap, dat hier inderdaad sprake is van SPAM. Voor de cynici onder ons: soms zijn de gemeente en wij het ook WEL eens. De gemeente studeert nu op een methode om deze SPAM-accounts te verwijderen. Zodra de twee laatste links hierboven het niet meer doen, is dat gelukt. In dit geval WEL tot onze tevredenheid.

Achterwaarts          Voorwaarts

  Dutch Volcano - HOMER

alt

Geplaatst: Woensdag 9 januari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty


Energis 18 : 16b - 32  Abrahams voorbede voor DWJDM

Toen zetten de beheerders zich neer achter hun schermen en bezochten de weboase DWJDM. En zij zagen dat Abraham één van de weinige gebruikers was. 17 En de beheerders dachten: Zouden wij voor Abraham verbergen wat wij gaan doen? 18 Abraham immers lag de vorige keer ook al dwars. En dat zal hij voorzeker nogmaals doen, als wij onze plicht niet vervullen en niet van te voren met hem spreken. 19 Daarop zeiden de beheerders tegen Abraham: De stilte op DWJDM is voorwaar groot en de omvang van haar werken is beneden alle peil. Daarbij is ons beleid voortdurend aan verandering onderhevig en de kosten rijzen de pan uit. 20 Wij willen gaan zien hoe groot de verwarring over dit alles is onder de inwoners des lands. Wij willen het weten, opdat wij kunnen overgaan tot samensmelting van gans DWJM.

21 Toen maakten de beheerders aanstalten om in te loggen, teneinde DWJDM te verdelgen. Maar Abraham bleef nog staan voor de beheerders. 22 En Abraham trad nader en zeide: Zult gij dan de nog aanwezige gebruikers uitwissen, samen met hen die niet meer gebruiken? 23 Misschien benutten zij DWJDM nog steeds overeenkomstig het doel, waarvoor gij haar eerder hebt geschapen, al is het gering. Zult gij DWJDM dan verdelgen, en haar geen ruimte geven ter wille van dat geringe gebruik? 24 Het zij verre van u aldus te handelen, zodat het gebruik gelijk zou zijn aan het ontbreken van gebruik. Dat zij verre van u; zou de beheerder van gans DWJDM haar schepping geen recht doen?

5 En de beheerders zeiden: Ook indien wij op DWJDM gebruik aantreffen overeenkomstig onze doelstelling toen wij haar schiepen, zullen wij haar toch vernietigen. 26 En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout tot de beheerders te spreken, hoewel ik stof en as ben. 27 Misschien zijn er nog enkele levende projecten op DWJDM; zult gij haar dan ter wille van deze projecten niet verwoesten? En zij zeiden: Wij zullen haar verwoesten, ook als wij daar nog levende projecten aantreffen. 28 En hij sprak verder tot hen en zeide: Misschien zijn deze projecten in de geest van uw geboden, en dragen zij bij aan brede verduurzaming. En zij zeiden: Wij zullen DWJDM verdelgen, ook als zij nog bijdraagt aan verduurzaming.

29 En hij zeide: De beheerders worden toch niet toornig, als ik nog eens spreek; misschien geeft enig uitstel van de verdelging deze projecten de adem die zij nodig hebben. En zij zeiden: Ook al zou uitstel verlichting bieden, wij zullen DWJDM zoals aangekondigd vernietigen. 30 En hij zeide: Zie toch, ik heb mij verstout tot de beheerders te spreken; misschien biedt het uitkomst als alleen de levende projecten nog tijdelijk worden gespaard. En zij zeiden: Wij zullen ook de nog levende projecten verdelgen, samen met gans DWJDM.

31 En hij zeide: De beheerders worden toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien ligt er een voornemen om DWJDM in te richten voor een grotere betrokkenheid van de inwoners des lands. En zij zeiden: Wij zullen DWJDM verwoesten, ook al zouden er voornemens liggen die de inwoners des lands ten goede komen. 32 Toen logden de beheerders in, nadat zij geëindigd hadden tot Abraham te spreken. En Abraham keerde naar zijn woonverblijf terug.


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Vrijdag 7 december 2018 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Kanttekening d.d. 10 januari 2019

Dit jaarplan is per 10 / 01 / 2019 weer ingetrokken, met als belangrijkste achtergrond de eenzijdige opheffing van DWJDM op 09 / 01 / 2019. Daarmee ontbreekt de vertrouwensbasis, de continuïteit en het perspectief voor een  planmatige aanpak door actieve gebruikers binnen de resterende sociale DWJM-structuur, te weten DWJM Sociaal en DWJM Zakelijk.

 

Jaarlijkse gewoonte

Voor ons ligt het Jaarplan 2019 van Kreaterbureau VULKAAN, voor de DWJM-structuur. Van dit jaarplan hopen wij een goede jaarlijkse gewoonte te maken. Natuurlijk hebben wij het ook onder de aandacht gebracht van de gemeentelijke  afdeling Communicatie. Cultuur speelt een belangrijke rol. Daarom hebben wij verder een afschrift gestuurd naar onze gemeentelijke contactpersoon voor culturele aangelegenheden.

 

DWJM (portal)

Voor het portal hebben we geen plannen. DWJM is niet een geschikt medium voor inwoners om te reageren, omdat de site daarbij het e-mailadres toont. De communicatiestructuur speelt er verder een ondergeschikte rol. Het eigen account en de eigen reacties kunnen niet worden beheerd.

 

DWJM People (DWJM Sociaal)

- Voortzetten van Aethertheater Schelf 2018 in het derde en laatste jaar, als afterparty van LF2018.

- Aandacht besteden aan het 10-jarig jubileum van DWJM op 26 maart 2019, met het accent op de culturele waarde van DWJM People.

- Geleidelijk uitbouwen van DWJM People, als cultuurkanaal van de wijde regio, zoals ook aangegeven naar LF2018.

- Versterken en aanjagen  van de agenda voor de kleinere evenementen in de wijde regio rond Drachten.

- Onderbrengen van de dynamische 'Agenda van het Noorden', met jaarlijks alle grote noordelijke evenementen.

- Versterken en aanjagen van de maatschappelijke functie, met meer aandacht voor de plaatselijke politiek.

 

DWJM Planet (DWJDM)

- Het ADeM-principe heeft hier haar blijvende thuisbasis; voortzetten en uitbouwen van projecten en voorbeelden.

- Versterken als platform voor verduurzaming en voor burgerparticipatie, beide in bredere zin.

- Verder uitbouwen als ontmoetingspunt  van inwoners die samen met burgerinitiatieven aan de slag willen.

- Hierbij de mogelijkheden beter benutten, om vanuit de bewoners projecten aan te maken en te lanceren.

- De door de gemeente geplaatste standaard items zijn voor een groot deel slapend; voor deze items zijn er geen concrete plannen.

 

DWJM Profit (DWJM Zakelijk)

- Onder andere Kreaterbureau VULKAAN maakt actief gebruik van DWJM Profit als haar vaste thuisbasis; voortzetten en uitbouwen.

- Verder activeren van DWJM Profit, als lokale broedplaats van kunstenaars en kleinere tot middelgrote bedrijven en instellingen.

- Invulling geven aan de statische 'Agenda van het Noorden', met daarin de belangrijke vaste datums voor Noord-Nederland. De hiervoor benodigde 366 standaard blogs zijn intussen aangemaakt op DWJM Zakelijk, maar nog niet ingevuld.

- Benutten van de potentie van DWJM Profit voor langer lopende exposities van foto's, afbeeldingen en dergelijke. Door de goede faciliteiten is deze site hier geschikter voor dan DWJM Sociaal.

 

Samenhang DWJM-structuur

Naast deze acties per afzonderlijk onderdeel, is het versterken van de driehoek DWJM People, DWJM Planet en DWJM Profit natuurlijk een aandachtspunt. Verder is dit jaarplan niet in beton gegoten. Mogelijk hebben andere gebruikers ook ideeën, initiatieven en plannen voor de DWJM-structuur. Daarom staat dit jaarplan op DWJM Sociaal. Reacties zijn natuurlijk welkom.

 

Inbreng gemeente

Ook de gemeente kan natuurlijk als beheerder een rol spelen bij de verdere doorontwikkeling van DWJM People, DWJM Planet en DWJM Profit. We noemen als voorbeeld de punten die in diverse e-mails over de DWJM-structuur onder de aandacht van de afdeling Communicatie zijn gebracht. Wij vertrouwen erop dat de gemeente deze signalen oppakt. Ook van onze kant blijven wij doen wat we kunnen.


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Dinsdag 21 augustus 2018 - 16 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

SW - Voorstel advertentie - CONCEPT - Www & wwW / Schelf 2018 / LF 2018

 

Met spoed gevraagd!

Voor onze zakelijke relatie Www & wwW zijn wij op zoek naar een:

Opperwezen (m/v)

en / of

Extraterrestrial (a-z).

 

Functieomschrijving

U zult worden ingezet als staffunctionaris bij Www & wwW. Daar wordt u geacht bij te dragen aan de ontwikkeling van een bovenaardse visie op intraplanetaire samenlevingen.

Casus zal zijn de planeet aarde, ook wel aangeduid als de Blauwe Planeet. De te ontwikkelen visie zal dienen als fundament voor het in te stellen precatastrofe management.

Over water kunnen lopen strekt tot aanbeveling. Maar ook zij die deze vaardigheid niet beheersen, worden nadrukkelijk uitgenodigd te reflecteren. Voorlopig is er vaste grond voorhanden.

 

Wat bieden wij?

Er is inpandige huisvesting beschikbaar binnen de Hooykiep, Houtzaagmolen 22 - 24 te Drachten, zijnde de hoofdlocatie van Www & wwW. Verblijf in het open veld of anderszins is optioneel mogelijk.

Daarbij dient rekening te worden gehouden met bereikbaarheidscondities. Deze omvatten flexibele oproepbaarheid volgens het piepsysteem, binnen een oneindige 24-uursdienst.

De startwerkzaamheden vinden plaats in het kader van Aethertheater Schelf 2018 / LF2018. Tegemoetkomingen bestaan dan ook uit culturele variatie en geestelijke verrijking.

 

Informatie en contact

Belangstellenden kunnen hun cv inzenden via ethesinfo@upcmail.nl ter attentie van Dutch Volcano, onder vermelding van OW/ET. Overige acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld.

 

Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Maandag 28 mei 2018 - 16 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Zondagsonrust

Vaak komt er in een raadsvergadering een hoofditem bovendrijven. Zo ook in de raad van 22 mei 2018. Deze keer was het de motie over de Winkeltijdenverordening, die met deze eer ging strijken. De motie was er gekomen vanwege een schriftelijk verzoek van de centrumondernemers. Ze willen graag vrijgave van de winkeltijden. In de volksmond heet dat dan al snel de invoering van de koopzondag. En natuurlijk is dit een gelopen race. Nadat al eerder Smallingerlands Belang een poging had gewaagd, werd nu deze motie ingediend door een stevige meerderheid van de raad.

 

Man van de match

Wie er met de titel "Man van de match" aan de haal ging, daarover kon geen twijfel bestaan. Dat was Klaas van Veelen, die namens de CU de snelheid, de globaliteit en de voorspelde onzorgvuldigheid van dit motieproces geestdriftig en vasthoudend aan de kaak stelde. Ook van het CDA en de SP had het met minder 'stoom en kokend water' gemogen. De scheiding der geesten raakte zelfs het oude college, dat dapper verklaarde in meerderheid bereid te zijn de motie uit te voeren. Voorman Van Veelen van de CU stelde alvast amendementen in het vooruitzicht. Dat wordt voor sommigen een paar zondagen hard doorwerken.

 

In breder perspectief

In de raad werd de koopzondag gerelateerd aan 'funshoppen', aan commerciële vrijheid en aan het tegengaan van zondagelijks kooptoerisme naar elders. Haal het funshoppen terug naar Drachten en laat de ondernemers het maar regelen. Waar de gemeenteraad redeneert vanuit gemeentelijk perspectief, zijn wij als World wide watching & writing wiseguy Wanderers veroordeeld tot een bredere kijk. Wij zien dan vooral een consumptie stimulus, die onze veel te grote ecologische voetafdruk verder zal opblazen. Dat doen we dan gewoon voor de lol, want anders heet het geen funshoppen.

 

Consument af

Daarmee zijn wij niet tegen de koopzondag. Een veranderende maatschappij vraagt soms om verandering van regels. Maar deze verandering komt al te gemakkelijk terecht in de klauwen van de eeuwige groeigedachte. Een gedachte die drijft op het aanjagen van de behoefte aan meer, meer en nog eens meer. Het is daarom tijd voor een helder statement. Als Www&wwW doen wij hierbij afstand van onze status als consument. Wij laten ons niet langer economisch definiëren en inpakken. Vanaf nu zijn wij gebruikers, waarbij alles 'gebruik' mag heten, zolang het geen misbruik is.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Dinsdag 15 mei 2018 - 13 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender


Een open houding

Het zijn politiek turbulente tijden. Informateur Ton Baas heeft op 8 mei in ruim een half uur uit de doeken gedaan welke coalitie hij adviseert voor Smallingerland. SP, D66, SB, CU en CDA vallen buiten de boot. Ik zal er geen half uur aan wijden. SB was al wat wiebelig gebleken. SP en D66 konden zich niet vinden in het raadsprogramma. En CU en CDA willen wat de andere partijen niet willen: zondagsrust. Dus geen SP, D66, SB, CU en CDA. Hoewel; ze mogen wel meedenken, graag zelfs. Want de inzet is een open (ver)houding tussen college en raad, resp. tussen coalitie en oppositie. En de inwoners centraal, maar dat wisten we al.

 

Inwoners centraal

De nieuwe raad kreeg direct de kans om grondig te beginnen met het centraal stellen van de inwoners. Bij de ingekomen stukken zat een rapport van de Ombudsman, over burgerinitiatieven en hoe daar als gemeente mee om te gaan. Het oude college wilde dit maar gewoon voor kennisgeving aannemen. Waarom nu nog drukte maken. De nieuwe raad had daar een stokje voor kunnen steken, door bijvoorbeeld het stuk in handen te stellen van het college. Dat gebeurde niet. Het schrijfsel van de Ombudsman dreigt nu de boot te missen in onze gemeente. Het zal de politieke turbulentie zijn.


Bestemming in stemming

Aan die turbulentie draagt natuurlijk ook de mix van een nieuwe raad en een oud college een paar steentjes bij. Dat kwam uit de verf bij de stemming over het bestemmingsplan Gaaster Eiland. Of eigenlijk bij de stemming over een bijkomende motie. Die motie was onder andere ingediend door D66, met als raadsleden de heren Van der Leck en Postma. Je zou dan denken dat deze raadsleden voor zijn. Maar Van der Leck is ook wethouder, en moest namens het oude college deze motie ontraden. Echter, bij de stemming werd de motie toch met algemene stemmen aangenomen.

 

Rara, hoe kan dat?

Onder de indieners van goede oplossingen verloten wij tien gratis zitplaatsen op de publieke tribune, bij de eerstvolgende openbare raadsvergadering. Vanaf deze tribune heeft men een schitterend uitzicht op de politieke arena. Over het geluid zullen wij het hier niet hebben.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Zaterdag 31 maart 2018 - 11 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

De nieuwste vertaling

Maria was buiten gebleven en stond bij het graf te huilen. Al huilend boog ze zich voorover naar het graf. Daar zag ze twee in het wit geklede engelen, die op de plek zaten waar het lichaam van Jezus had gelegen. De een zat aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneinde. Ze vroegen haar: 'Vrouw, waarom huil je?' Maria antwoordde: 'Ze hebben mijn heer weggehaald en ik heb geen idee waar ze hem gelaten hebben.'

 

Vertalen is een vak

Nadat ze dat gezegd had draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat hij het was. Jezus vroeg haar: 'Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?' Maria dacht dat het de tuinman was en zei: 'Meneer, als u hem hebt weggehaald, zeg mij dan waar u hem hebt heengebracht. Dan zal ik hem terughalen."

 

De moraal van het verhaal

En Jezus zei tegen haar: "Eén april!"

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Maandag 26 februari 2018 - 14 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Dag referendum

Het raadgevend referendum lijkt te gaan verdwijnen. De Tweede Kamer is al om. In de Eerste Kamer lijkt ook een meerderheid voor afschaffing. Op de achtergrond zoemt nog het Oekraïne-referendum na. Dat heeft de Nederlandse regering, Premier Rutte in het bijzonder, de nodige kopzorgen opgeleverd. Onder andere daardoor tekende het jonge referendum als het ware zijn eigen doodvonnis.

 

Waylon in DWDD

Intussen zingt Waylon in vijf dagen vijf songs bij DWDD. Welke van de vijf neemt hij mee naar het Eurovisie Songfestival? Er was sprake van dat het publiek zou mogen kiezen. Maar dat gaat niet door; Waylon heeft zelf al uitgemaakt welk liedje hij in Europa gaat zingen. Op de achtergrond dreunt de vroege uitschakeling na van zijn favoriet Kimberly, bij The Voice of Holland. Kimberly scoorde eerder nog vier tienen bij de vier coaches. Maar werd een week  later bij een publieksstemming door televisiekijkend Nederland naar huis gestuurd. Dat overkomt mij geen tweede keer, zal Waylon gedacht hebben. Ik regel het zelf wel.

 

Wie van de drie?

Om het eenvoudig te maken: er zijn slechts drie opties.

Een autoriteit die niet hoort en niet luistert, forceert.

Een autoriteit die hoort maar niet luistert, dicteert.

Een autoriteit die hoort en die luistert, repareert.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Maandag 12 februari 2018 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Voor een volle tribune

Gemeenteraadsvergadering 6 februari 2018, onderdeel het Debat. De negentien deelnemers aan de cursus 'Politiek Actief' waren niet voor niets gekomen. Eerst mochten ze uit handen van burgervader Van Mourik hun certificaat van deelname in ontvangst nemen. Natuurlijk vulden ze ook de rest van de avond de publieke tribune; je bent politiek actief of niet. En daar werden ze vergast op een politiek steekspel met een hoge amusementswaarde. Je zou bijna denken dat de lokale bestuurders en vertegenwoordigers samen een onderhoudend script hadden uitgewerkt. Om zo de cursisten nog wat praktijkervaring aan de hand te doen.

 

Vier jaar wachten op niets

Het speelveld was agendapunt 5: raadsvoorstel populatiebekostiging. Bijna vier jaar geleden hadden PvdA en CU een motie Samen voor Elkaar ingediend. In deze motie werd het college onder andere opgedragen om te starten met een experiment populatiebekostiging. De motie werd aangenomen. Maar nu stond er een raadsvoorstel van het college op de agenda, om het toch maar niet te doen. Trees Flapper, bezig met haar laatste maanden als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA, vond het dieptreurig. Klaas van Veelen meende dat het niet netjes was, en verklaarde dat hij eigenlijk hetzelfde bedoelde als de vorige spreker. Een andere discussiepunt voltrok zich binnen de raad zelf. Moest men nu wel of niet de hand in eigen boezem steken? Want afgemeten aan waakzaamheid, had de raad er ook niet altijd bovenop gezeten.

 

Om een lang verhaal kort te maken

Even leek de tijd rijp voor een motie van diepe treurnis. Maar dat valt niet mee met de hand half in eigen boezem. Ook was men het er wel over eens dat de omstandigheden gewijzigd waren. De wethouder verexcuseerde zich netjes; hij was vergeten te melden dat het er niet van was gekomen. Maar wou nog wel even kwijt dat de rest van de motie Samen voor Elkaar dik voor mekaar was. Het eindspel kende de schoonheid van de eenvoud. Na een kwartier schorsing kwam de voltallige raad met een amendement die niet meer dan één zin aan het raadsvoorstel toevoegde. Maar het was wel een mooie en bloemrijke zin. 'Het college en de raad gaan een gezamenlijk traject inrichten om informatie en kennis te vergaren over transformatie en welke instrumenten hieraan bij kunnen dragen.' De cursisten kregen waar voor hun geld. Want ook de cursus was al gratis.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Zaterdag 27 januari 2018 - 17 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Opening Culturele Hoofdstad

Het is zaterdag 27 januari 2018. De opening van de Culturele Hoofdstad. Nu ik dit schrijf, loopt Leeuwarden in snel tempo vol. Reden om mooi in Drachten te blijven. Natuurlijk gaan we wel even op afstand kijken, knus vanuit de Hooykiep. Het wordt een gelikte reportage, waarin vakkundig de openingsshow, de Friese identiteit en wat er dit jaar zoal komen gaat, met elkaar worden vermengd tot een geheel met zeggingskracht. In Drachten hing gisteren hetzelfde sfeertje, maar dan van meer dorpse proporties. In en rond Museum Dr8888 was het een gezellige drukte, met muziek, een nieuwe expositie, een hapje en een drankje.  En in de bieb, café Marktzicht en elders zoemden verhalen rond.

 

Kleine schrijver doet mee

Nu de aftrap is geweest, wordt het tijd om kleine schrijvers te laten participeren. Schrijvers acteren niet, zingen niet en vertellen niet. Zij schrijven. En kleine schrijvers schrijven in het klein. Persoonlijk ben ik de schrijver van één enkel klein boekje, gevuld met kleine stukjes. Het heeft een tijdje in de Bibliotheek Drachten gestaan. Zodat het een klein beetje is gelezen door een klein groepje mensen. Het heet 'Kleine stukjes vaderland'. De inhoud is een ietsje achterhaald, maar dat mag het pretje niet drukken. Er zijn nog boekjes over. Eén ervan ga ik komende week in een goed afdichtende kunststof doos stoppen, die ik ergens ga laten slingeren. Zodat het boekje een reisje gaat maken. In de hoop dat we van deze en gene reacties van onderweg krijgen.

 

Verder business as usual

Hier op DWJM Sociaal is het rustig als vanouds. Wel heeft de politiek hier weer vaste voet aan de grond gekregen, sinds 0adske het idee heeft opgevat om de raadsvergaderingen op de agenda te zetten. Dat heeft al aardige inkijkjes opgeleverd in de Smallingerlandse gemeenteraad. Dus mooi mee doorgaan. In de Hooykiep zoekt zorgrobot Ennie zijn weg, met Erik Bleske als dagelijkse buddy. Ennie heeft de tip gekregen om in gesprek te gaan met The Almighty Computer, de ultieme kunstmatige intelligentie op het internet. Maar dat lijkt tot nu toe geen succes; deze intelligentie is nogal kort van stof en verandert even gemakkelijk van respons als een Nederlandse zomer.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Zondag 19 maart 2017 - 9 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 ▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM - Drachten Wil Je Meemaken

 

Aanmelding Culturele Hoofdstad 2018

 

Beste gemeente Smallingerland,

 

Drie jaar lang Schelf 2018

Begin 2017 is Schelf 2018 van start gegaan. Deze productie wordt uitgevoerd op de digitale planken van DWJM Sociaal. De speeltijd is in elk geval drie jaren, en omvat dus minimaal de periode 2017 tot en met 2019. Het is geen toeval dat het middelste jaar van deze periode 2018 is. Schelf 2018 is namelijk een productie die meedoet aan de Culturele Hoofdstad 2018. Schelf 2018 is dan ook aangemeld bij Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture 2018 en krijgt er een plek op de agenda. Ook op het Projectbord van Stipe.nl is Schelf 2018 intussen aanwezig. Daarnaast hebben wij een aanmelding gedaan voor Under de Toer; in april 2017 wordt duidelijk of deze toren inderdaad een begaanbare weg voor ons is.

 

Digitale productie op DWJM

Wij melden Schelf 2018 nu ook aan bij de gemeente Smallingerland. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een productie die nog ontwikkeld en voorbereid moet worden. Wij zijn al gestart. Daarbij is er een sterke band met de gemeentelijke website DWJM Sociaal. Schelf 2018 is namelijk een puur digitale productie, en is daarmee waarschijnlijk uniek binnen de Culturele Hoofdstad 2018. DWJM Sociaal was een van de eerste en is een van de weinige gemeentelijke sociale platforms in Nederland. De webstek zal in 2019 tien jaar bestaan. Dat lijkt weinig, maar in de digitale mediawereld is dat een eeuwigheid. Niet voor niets leggen wij DWJM onder meer uit als Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument.

 

DWJM: what's in a name?

Het betekent ook dat DWJM Sociaal 'het Vlieland' van de sociale media is: een relaxt toevluchtsoord ergens aan de rand van een hectisch Europa. Als Dromerige Webstek voor Jachtige Mensen, biedt DWJM Sociaal digitale bloghutten aan. Daar kan met zich in alle rust wijden aan de edele blogkunst. Voor wie het bloggen echt een roeping is, valt de Orde van De Bloggertijnen te overwegen. Deze orde beschikt over het enige Bloggertijnenklooster ter wereld. Uiteraard ook digitaal te vinden op DWJM Sociaal, onder het motto Dwaze Wereld, Jolige Monniken. De Schelfkalender 2018 belooft tenslotte: Dit Wordt Jouw Medium. Tenminste als je een plek op de Schelfkalender weet te veroveren.

 

Vroeger of later: aethertheater

Voorlopig draait de productie Schelf 2018 met een zevental hoofdrollen. Daar komen gaandeweg nog een aantal prominente gastrollen bij. De hoofdrolspelers hebben zich georganiseerd in het internationaal georiënteerde Www&wwW, dat staat voor World wide watching & writing wiseguy Wanderers. In het kort: Threefold Double-U and Repeat. De kunstvorm die zij met Schelf 2018 bedrijven is nieuw, en zal bekend worden onder de verzamelnaam 'aethertheater'. Hun ontmoetingsplek is de Hooykiep, dat model staat voor elke plek waar mensen samenkomen om in harmonie te werken aan PEP-nieuws: nieuws in de vorm van Positronische (a)Ethertheater Perspectieven.

 

DWJM als contramal van Facebook

Wat betekent tot slot dit alles voor DWJM Sociaal? Dit Drachtster medium zal in alle opzichten de absolute tegenhanger worden van Facebook. Niet de oneliner staat centraal, maar het verhaal. Niet de snelle blik, maar de volle aandacht. Niet de waan van de dag, maar de strategische ontspanning. Nee, DWJM Sociaal zet zich niet af tegen Facebook. Het biedt juist de broodnodige variatie naast Facebook, door zich te profileren als 'Laceboek'. Wie even ontsnappen wil aan de hectiek van de wereldwijde digitale netwerken, kan terecht op het rustige en overzichtelijke digitale stadsplein van Drachten. Shared space, om even bij te komen.  DWJM als Laceboek: de uitdagende contramal van Facebook.

 

Altijd tot nadere uitleg bereid, met vriendelijke groet,

 

Namens Www&wwW

Steven Watertij

 

PS: deze brief is ook als blog te vinden op DWJM Sociaal, maar dan met handige links naar andere (betrouwbare) weblocaties.

 

=   Watertij - HOMER 

 

 alt

Geplaatst: Donderdag 24 november 2016 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 ▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM - Drachten Wil Je Meemaken

 

DWJM en Schelf 2018

We hebben voor Schelf 2018 de taken eerlijk verdeeld. Daarbij ben ik de enige die weinig keus had. Als oudgediende op DWJM, mag ik over deze webstek gaan schrijven. Daarnaast blijft 0adske als gastvrouw actief op dat front. Zij zal de argeloze bezoeker aan info blijven helpen, contacten onderhouden, gasten wegwijs maken en nieuwe leden verwelkomen. Ik hoop meer beschouwend en analyserend te kijken naar, en te schrijven over DWJM. En misschien af en toe contacten leggen met verwante netwerken, in de hoop dat we elkaar kunnen versterken. Vraagje tussendoor: hoe belangrijk zijn DWJM Sociaal en Schelf 2018 voor elkaar? Heel belangrijk. Schelf 2018 kan DWJM Sociaal helemaal naar 2019 brengen: het jaar dat DWJM één decennium oud wordt. En wie dan leeft, die dan zorgt. Omgekeerd biedt DWJM Sociaal precies het podium dat Schelf 2018 wenst: kleinschalig, extensief, inhoudelijk, principieel, vasthoudend, eigengereid en menselijk.

 

Paarden van Troje

Veel grote interactieve media zijn in handen van multinationale, bedrijfsmatige reuzen. Zij hebben vaak een nobel streven; ze willen ons helpen. Helpen aan de juiste data op het juiste moment. Veel van die data willen onze consumptie stimuleren en kanaliseren. Media en producenten zijn daarbij twee handen op één buik. En die buik is van ons. Soms is het de onderbuik, dan weer de maagstreek. Producenten willen die buik graag vullen met omzet; hoe voller, hoe beter. Sociale media werken als koppelaars; ze verbinden hongerende buiken met vulling die even bevredigt, maar daarna de honger alleen maar versterkt. Zo jagen ze de consumptiedrift verder op: meer en sneller. Want daar ligt onze grootste drive; we zijn gebrandmerkt als consument. En wat hebben sociale media nodig, om ons zo veel en bevredigend mogelijk te laten consumeren? Data. Big data. Over wie we zijn, wat we doen, wat we willen, waar we mee bezig zijn, hoe we beïnvloedbaar zijn, waar onze zwakke plekken zitten, enz. enz.

 

Hier bepaalt de gebruiker

Misschien overdrijf ik, misschien ook niet. Maar wat is hoe dan ook het mooie van DWJM Sociaal? Die doet niets van dit alles. Helemaal niets. Niet de aanbieder stuurt waar het met deze webstek heengaat, maar de gebruiker. De gebruiker bepaalt; de aanbieder volgt. En als de gebruiker verdwijnt, dan sluit de aanbieder de tent. Ook daarom zijn we hier nog steeds: om DWJM Sociaal levend te houden als interactief medium in de Smallingerlandse en Drachtster samenleving. Want ook dat is ijzersterk aan DWJM Sociaal: het is een lokaal netwerk met veel plaatselijke gebruikers. Mooi blijven komen dus. Met alvast de beste wensen voor 2017!

 

=   Watertij - HOMER 

 

 

alt 

Geplaatst: Woensdag 28 mei 2014 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

   =   Watertij - HOMER 

Soms maakt het getal de mensen, dan weer maken de mensen het getal. Ook komt het voor dat men het er niet over eens is. Als voorbeeld een mooi rond getal: 2000. Bekend getal ook. Het jaar 2000 maakte ons vrolijk, hoopvol, overmoedig, uitbundig. Maar ook bezorgd, nerveus, angstig, paniekerig, waar het om computers en digitale data ging. Het getal maakt de mensen.
 
Op DWJM gaat het nu andersom. Het aantal van 2000 DWJM´ers is binnen handbereik. De teller staat op 1987 leden; nog 13 te gaan. De mensen maken het getal. Bij de komst van de 1000ste DWJM´er was het groot feest. Gevierd in oktober 2009, een half jaar na de start van deze site. In 2014 zijn er nieuwe mijlpalen. DWJM bestond in maart vijf jaar en gaat binnen een paar maanden de ledengrens van 2000 passeren.
 
Hoera? Vooruit dan maar, best wel. Toch zijn er al eens eerder (meer dan) 2000 DWJM-leden geweest, zo omstreeks de tweede helft van 2012. Daarna kwam de klad en de krimp erin, tot zelfs onder de 1900 in augustus 2013. In de herfst van dat jaar kantelde het opnieuw, en nu zit er weer een stevige groei in deze site. Ik weet het, de gebruikte cijfers zijn nogal globaal; maar de tijd dat je op DWJM de gebruikersgrafieken in kon zien, ligt achter ons.
 
Hoe dan ook, zo´n 100 nieuwe leden erbij binnen een jaar tijd. Maar dan moet DWJM die mijlpaal van 2000 leden natuurlijk wel gaan halen. Dus tijd voor een riskant experiment, aan de hand van een simpele vraag. Wie wordt binnenkort het 2000ste lid?! Als iedereen nu `ik´ roept, gaan we het niet halen. Want door uitstelgedrag totdat de ledenteller op 1999 staat, zal deze teller juist stilvallen. Duivels dilemma voor allerlei aspirant leden? We zullen zien.
 
Dat brengt mij bij het laatste item. In Nederland is het modale inkomen op weg naar het mooie ronde bedrag van 2000 euro netto per maand. Maken de mensen dit getal, of maakt dit getal de mensen? Zomaar een vraag. Wie het antwoord weet en er hier over wil schrijven, zeker doen. 2000 DWJM-leden is een mooi getal. En als 1 procent van die 2000 leden hier regelmatig een blog plaatst, kan DWJM binnen vijf jaar het 3000ste lid verwelkomen. Wij maken het getal.
 
 
Geplaatst: Woensdag 26 maart 2014 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

  =   Watertij - HOMER 

 Zeker weten dat ik te laat ben. Waarschijnlijk is het een van de afgelopen dagen geweest. Ongemerkt en in stilte voorbij gegaan. Geen bloemen, geen taart, geen champagne. In mijn agenda staat het genoteerd bij dinsdag 25 maart. Maar klopt dat wel? Hoe lang is het geleden dat ik die notitie heb gemaakt? Normaal besteden wij thuis totaal geen aandacht aan deze verjaardag. Maar nu ligt het anders. Want het is niet zomaar een verjaardag; het is een jubileum.

 
Eigenlijk gaat het net als bij de huiskat. In ons geval een krom- en kortstaartig angsthaasje. Dus doopten wij haar Mormel. Kort voor de doopplechtigheid hadden we haar als naamloos katertje ergens opgehaald. Het bleek evenwel een poes, en jaarlijks vieren wij haar verjaardag. Altijd op dezelfde datum. Maar is die datum haar geboortedag? We hopen het, maar zeker weten doen we het niet. Want hoe weet je de exacte geboortedatum van een elders afgehaald poesje?
 
Wij vertrouwden op ons gezonde boerenverstand. Jonge kittens haal je af nadat ze minimaal 6 weken bij de grote moederpoes hebben doorgebracht. Dus de afhaaldatum minus zes weken, minus nog wat dagen speling; want dit mormeltje was het laatste, lelijkste (en liefste) kitten uit het nest. En floep, uit dat simpele sommetje rolde Mormels verjaardag, voor de rest van haar leven. Dat was best een prima aanpak. Maar werkt dat ook bij het vergeten jubileum waar het nu over gaat?
 
Nog eens goed zoeken naar aanwijzingen. De eerste woordjes dateren van 24 maart 2009. Woordjes die we bij deze boreling kunnen aanmerken als de allereerste tekenen van leven. Daarmee lijkt het overduidelijk: we zijn twee dagen te laat. Tenzij die allereerste brabbeltjes nog stammen van voor de geboorte. Kan dat dan? In dit digitale geval wel. En warempel! Even zoeken op internet en we vinden de bevestiging. De officiële geboorte was niet op 24 maart 2009, maar pas later.
 
De annalen vermelden hierover het volgende. Exact vier jaar geleden werd de allereerste verjaardag van `Deze Wilde Jonge Meid´ gevierd op 26 maart 2010. Dus is 26 maart 2009 de datum dat ze officieel het levenslicht zag. Conclusie: vandaag 26 maart 2014 is ze vijf jaar geworden. Ooit gepresenteerd als prachtige zwaan. Op haar dieptepunt gemeden als het lelijke eendje. Maar allang weer opgekrabbeld tot, ja tot wat? Tot laten we zeggen een fraaie witte raaf, die nog een lange en mooie toekomst voor zich heeft.
 
DWJM, van harte gefeliciteerd met je vijfde verjaardag. En nog vele jaren!
 
 
Literatuurlijst:           
 
 
Geplaatst: Zondag 9 maart 2014 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 =   Watertij - HOMER 

 

Met dank aan de StemWijzer voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 in de gemeente Smallingerland. Aan deze Stemwijzer zijn de onderstaande dertig stellingen ontleend.
Hopende daarmee aan voldoende bronvermelding te hebben gedaan. Mocht er toch sprake zijn van overschrijding van enig recht, dan vernemen wij dat graag. In het uiterste geval zal deze blog weer verdwijnen en daarmee de link naar de StemWijzer.
 
Onderstaande beantwoording van de stellingen is natuurlijk van schrijver dezes. Persoonlijk acht hij daarbij de onderstreepte stellingen het belangrijkst. Discussies zijn wenselijk en welkom: zijn mening voor een betere.
 
 
Stelling 1
De gemeente Smallingerland mag in de toekomst samengaan met een andere gemeente.
Eens. De toekomst duurt heel lang, dus laten we dat anno 2014 niet op voorhand gaan blokkeren.
 
Stelling 2
Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.
Eens; bestuurlijke vernieuwingen zijn nodig, maar dat belang mag van mij dan eerst blijken uit een burgerinitiatief.
 
Stelling 3
Smallingerland is een tweetalige gemeente. Daarom moeten ambtenaren zowel Fries als Nederlands kunnen spreken en schrijven.
Oneens. Dit impliceert alle ambtenaren en dat lijkt me niet nodig. Zolang beide talen maar vanuit de gemeente inzetbaar zijn, mondeling en op papier. Voor het overige is spreken en schrijven voldoende; verder zou ik niet willen gaan.
 
Stelling 4
De gemeente moet zich sterk maken voor een proef met legale wietteelt in Smallingerland.
Eens. Een proef is wel het minste wat je kunt doen; dan weten we voor de toekomst tenminste waarover we het hebben.
 
Stelling 5
In de uitgaansgebieden moet cameratoezicht worden ingevoerd.
Oneens; laten we niet nog verder afglijden naar `1984´. Geen agenten achter schermpjes, maar op straat.
 
Stelling 6
De gemeente moet blijven zorgen voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun vaderland.
Eens. Het alternatief, geplet worden tussen wal en schip, is Nederland onwaardig.
 
Stelling 7
Winkeliers mogen zelf bepalen of ze hun winkel op zondag open doen.
Eens. Weg met de overregulering. Via ons eigen koopgedrag krijgen we dan vanzelf het `winkelopeningsrepertoire´ dat we verdienen.
 
Stelling 8
De gemeente moet geld investeren zodat Drachten het High Tech Innovatiecentrum van het noorden wordt.
Oneens. Dit riekt mij teveel naar een stevige dosis staatssteun. Bovendien zijn de betreffende bedrijven mans genoeg; ze kennen de wegen, de financiële kanalen en Drachten, naar wij hopen. Meedenken en faciliteren om ze in Drachten te krijgen dan wel te houden, is mooi genoeg.
 
Stelling 9
De gemeentelijke belastingen mogen alleen met de inflatie mee stijgen.
Oneens; hoe begrijpelijk ook, dit is te absoluut. Er moet ruimte blijven voor eventuele extra voorzieningen / maatregelen, mits ze hun geld richting burger (meer dan) waard zijn.
 
Stelling 10
Startende ondernemers hoeven de eerste drie jaren geen gemeentelijke belastingen te betalen.
Oneens. Maatwerkgericht meedenken en faciliteren is waarschijnlijk efficiënter en werkt daarnaast motiverend.
 
Stelling 11
De gemeente moet zorgen dat ook grote vrachtschepen in de haven van Drachten kunnen komen.
Oneens. Grote schepen zijn op zich nuttig en duurzaam, maar gaat ongetwijfeld botsen met mijn voorkeursinvulling van stelling 9.
 
Stelling 12
Mensen die tot 120% van het bijstandsniveau verdienen, moeten in aanmerking komen voor de extra financiële regelingen van de gemeente.
Oneens. Er wachten de gemeente veel extra taken. Eerst maar eens kijken hoe dat inhoudelijk en financieel uitwerkt. Als er toch nog geld beschikbaar is, dan liever goede begeleiding en facilitering.
 
Stelling 13
Smallingerland moet mensen in de bijstand verplichten om vrijwilligerswerk te doen.
Oneens; netwerken en solliciteren voor echt en betaald werk moet onverkort voorop blijven staan. Men snapt donders goed dat maatschappelijk actief blijven daarbij een groot pluspunt is.
 
Stelling 14
Er moet een gemeentelijk reïntegratiebedrijf komen.
Oneens. Ik zie op voorhand geen garantie dat het daar beter van wordt. Als het nu niet goed werkt, leg dan de vinger op de zere plek(ken) en neem passende maatregelen.
 
Stelling 15
De gemeente moet zorgen dat De Welle blijft als zwembad voor topsport, ook al kost dat veel geld.
Oneens, en wel vanwege het open financiële einde waarmee de stelling eindigt. Het oogt nogal als een blanco cheque.
 
Stelling 16
Om te voorkomen dat een dorp of wijk geen school meer heeft, moeten christelijke en openbare basisscholen samengaan.
Eens, zeker als dat de factor is die het vertrek van de laatste school uit het dorp kan voorkomen. Er zijn elders goede voorbeelden hoe het kan werken.
 
Stelling 17
De gemeente moet zich inzetten om een hogeschool (HBO) in Drachten te krijgen.
Eens.Termen als `zich inzetten voor´ in relatie tot dit nobele streven maken de stelling ruimschoots de moeite van het honoreren waard.
 
Stelling 18
De gemeente moet geld investeren zodat ieder dorp en iedere buurt een dorpshuis of buurtcentrum heeft.
Oneens, want niet per definitie en graag minder absoluut; liever zie ik die verantwoordelijkheid op zijn minst gedeeltelijk bij het dorp of de buurt zelf liggen.
 
Stelling 19
De gemeente moet geld stoppen in een fonds zodat goedkope huurwoningen kunnen worden geïsoleerd.
Oneens; dit is de kunst van het geld rondsluizen tussen overheid en corporaties. Corporaties zouden hun eigen duurzame broek op moeten kunnen houden.
 
Stelling 20
Om leegloop te voorkomen, moet de gemeente bouwgrond in de dorpen voor minder geld verkopen dan in Drachten.
Oneens. je wilt graag in een dorp wonen, of toch maar liever niet. Los daarvan: onze maatschappij draait dol door alle financiële sturingsregeltjes. Gaat trouwens ook op voor veel andere stellingen.
 
Stelling 21
De welstandscommissie adviseert de gemeente over aangevraagde (ver)bouwvergunningen. Deze commissie moet worden afgeschaft.
Eens. Dit is een stukje deregulering dat mij bijzonder aanspreekt. Bestemmingsplannen regelen vaak al meer dan genoeg. Laat het maar wat spannender worden in de gemiddelde woonomgeving.
 
Stelling 22
Om het centrum van Drachten aantrekkelijker te maken moet er een verbinding komen tussen het Raadhuisplein en de Zuiderbuurt.
Oneens, want die zijn er voldoende; maar daar maar wat moois van. Variatie in smal en breed, zicht en afscherming maken het centrum juist kleurrijk.
 
Stelling 23
In de buurt van woningen mogen windmolens komen.
Eens, waarom niet? Zolang ze qua schaal maar in verhouding staan tot de woningen. Ik zou zelf wel een bescheiden molentje op het dak willen hebben.
 
Stelling 24
In Smallingerland mogen veebedrijven met omvangrijke stallen komen.
Eens, want die omvangrijke stallen staan nu ook al her en der. In mijn beleving beschikt elk gemiddeld  levensvatbaar veebedrijf al over een of meer omvangrijke stallen. Kwestie van woordkeuze, naar ik vrees.
 
Stelling 25
Vliegveld Drachten mag sluiten.
Oneens, zeg ik gevoelsmatig. Je kunt er bijna niet langskomen, of er is wel iets te doen. Waarom zou je dat frustreren? Een ander verhaal is wie het zou moeten financieren.
 
Stelling 26
Het Diepe Gat moet een waterrecreatiepark worden.
Oneens, want mag het iets genuanceerder? Niets moet in dit geval; locatie, omgeving en functie vragen om een brede afweging en zorgvuldige keuze.
 
Stelling 27
De gemeente moet vooral kleinschalige recreatie stimuleren.
Eens, open deur. Grootschalige recreatie redt in het algemeen zichzelf wel, of gaat met grof geweld ten onder. Los daarvan: kleinschaligheid staat prima in het Smallingerlandse landschap.
 
Stelling 28
Het centrum van Drachten moet autovrij worden.
Eens, maar dat is het in mijn beleving al voor een groot deel. Van en naar het centrum doen wij alles op de fiets, en dat loopt gesmeerd.
 
Stelling 29
Winkels moeten weer geld kunnen krijgen om hun gevel op te knappen.
Oneens. Een goede winkelier weet drommels goed wat nodig is om de klant binnen de deuren te krijgen.
 
Stelling 30
De naam Smallingerland moet veranderd worden in Smellingerlân.
Oneens. Mensen weten nu al vaak niet waar ze het in Friesland moeten zoeken. Laten we het niet nog lastiger maken. Daarbij is Smallingerland niet de meest Friese gemeente.
 
 
De meeste stellingen zijn redelijk tot goed hanteerbaar, maar sommige schieten hun doel voorbij. Desalniettemin is het persoonlijk resultaat duidelijk: deze kiezer valt vooral op Groen Links, met de PvdA als goede tweede. Een punt van zorg: ook met Groen Links ontbreekt het op niet minder dan tien punten aan overeenstemming. Mogelijk is er hier sprake van een individueel politiek profiel dat niet erg gangbaar is. Dus valt te overwegen om ooit zelf een partij te beginnen, dan wel een eigen lijst te gaan trekken.
 
Verder met de uitkomsten. Na de twee koplopers volgt in deze persoonlijke casus het grote peloton, bestaande uit D66, ELP, Smallingerlands Belang, ChristenUnie en SP. Zij worden op enige afstand gevolgd door resp. FNP en CDA. En dat voor iemand die uit een CDA-nest komt. Met ten slotte de VVD als drager van de rode lantaarn; ´t is niet anders. Toch kunnen zelfs de VVD en onderhavige kiezer nog bij elf stellingen samen door één deur.
 
Terug naar de koplopers. Ook voorin zijn de verschillen overduidelijk. En die eigen partij is er nog lang niet. Dus overweegt schrijver dezes zijn stem uit te brengen op Groen Links, dan wel de PvdA. Waarvan akte. Maar op het moment van schrijven nog tien dagen te gaan. Dus kan er nog van alles gebeuren.
 

Geplaatst: Woensdag 31 juli 2013 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

=   Watertij - HOMER

Beste provider,

Het is niet duidelijk aan wie het contactformulier van DWJM is geadresseerd. Vandaar de aanhef hierboven. Als warm pleitbezorger en regelmatig gebruiker van DWJM, denk ik graag mee over het functioneren van deze webstek. Op dit moment zijn er ernstige problemen.

In elk geval vanaf maandag 29 juli 2013 ´s avonds is een aantal functies op de site weggevallen. Voor zover ik na kan gaan, zijn de Groepen, de Polls, de Stamtafel en de Nieuwsrubriek onvindbaar. Het is niet zo dat de knoppen niet meer werken; ze zijn weg. Eerder aangemaakte links naar groepen en polls geven nu na aanklikken een foutmelding in vakjargon. Voor mijn activiteiten (en mogelijk die van veel anderen) op DWJM heeft dit dramatische gevolgen. Ik noem de belangrijkste.

Allereerst is de infrastructuur van het jaarlijkse digitale `Festival de blije schrijver´ niet toegankelijk, en dus niet bruikbaar. Deze infrastructuur ligt namelijk vooral vast in een Groep en in een aantal Polls. Ook alle inbreng van anderen in deze Groep en Polls is op dit moment onzichtbaar. `Festival de blije schrijver´ wordt elk jaar vanaf november tot half december op DWJM gehouden. Binnenkort gaan de eerste voorbereidingen weer van start. Tenminste als de ontbrekende functies van DWJM op tijd gerepareerd en functioneel zijn.

Daarnaast is het landelijke initiatief van de Combi-stem bezig om zich op DWJM te vestigen. Ook de Combi-stem, een alternatieve manier van stemmen voor de Tweede Kamer, maakt gebruik van Polls en Groepen, die nu dus onvindbaar zijn. Verder ziet de Combi-stem veel perspectief in de Stamtafel. De Combi-stem is vooral actief rond verkiezingen voor de Tweede Kamer en zal de komende jaren op DWJM worden uitgebouwd. Het idee is, om de kiezers van Smallingerland bij de eerstvolgende verkiezingen in een pilotproject te betrekken. Ook voor de Combi-stem zijn de weggevallen mogelijkheden van DWJM onmisbaar.

Ik verzoek u daarom vriendelijk om zo snel mogelijk werk te maken van de weggevallen functies op DWJM en deze weer toegankelijk en bruikbaar te maken. Breder gezien is dit natuurlijk ook van belang voor de goede naam, de zorgvuldigheid, de betrouwbaarheid, de continuïteit, de attractiviteit, de exclusiviteit en de veelzijdigheid van DWJM. Daarnaast is er de archieffunctie van DWJM als digitaal tijdsdocument.

Deze belangen raken natuurlijk alle leden en gebruikers van DWJM, in Smallingerland en daarbuiten. Het aanmaken van een Poll of Groep over dit probleem is op dit moment niet mogelijk. Daarom is dit bericht ook als blog op DWJM geplaatst. Andere leden, wel of niet met hier opgebouwde belangen, kunnen dan hun meningen, ideeën en suggesties toevoegen.

Natuurlijk zie ik uw reactie met bijzondere belangstelling tegemoet,

 

Met vriendelijke groet,

 

Steven Watertij

(schrijversnaam)

 

Geplaatst: Dinsdag 2 juli 2013 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
 HOMER >  HOMEST
==     Watertij
 
==     Schelf 2018: Drachten Wil Je Meemaken
Blog   Week 026 - Noorderling in de Eifel
==     Tasman Express
 
 
 
==     Profielschets van de kleine schrijver
 
 
 
==     Watertijgers
 
 
==     Combi-stem
 
Home   Combi-stem
 
 
==     Dag van de kleine schrijver
 
 
 
 
 
 
 
Blog   deadline...
 
 
==     Kleine stukjes vaderland
 
 
 
==     Drachten wil je meemaken (Zie ook: Schelf 2018)
 
 
Geplaatst: Zondag 10 februari 2013 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

=   Watertij - HOMER 

Het gemor en geknor over DWJM houdt aan. Toch is er niet zoveel mis met DWJM. Oké, je krijgt geen punten meer als je er bezig bent. De spam blijft wel eens wat lang hangen. Het gebruik valt de laatste tijd vies tegen. De sfeer is wel eens wat negatief. En tegen DWJM aanzeiken is momenteel trendy. Maar verder? Als social site is DWJM een uniek verschijnsel. Overzichtelijk, flexibel, veel mogelijkheden, vrij toegankelijk, nauwelijks belemmeringen.

Het waren niet de lezers die als eersten DWJM verlieten, maar de schrijvers. Een sluipend proces, nadat de puntenscore was verdwenen. Samenhang? Wie zal het zeggen. Op een gegeven moment was misschien ook simpelweg het eerste vuur gedoofd. Maar dat is niet erg; dan is het tijd voor verandering en vernieuwing. En die komt niet vanzelf. Daar zijn bevlogen, gemotiveerde en actieve gebruikers voor nodig.

Reken niet al te gemakkelijk op gemeentelijke actie om DWJM op te waarderen. Het is crisis; aan het spamvrij houden lijken de beheerders de handen al meer dan vol te hebben. En geloof me: de basis is gewoon goed. Dus is het woord nu aan de gebruikers, te beginnen met de schrijvers. De blogs zijn de ruggengraat van DWJM. Veel blogs = veelkleurigheid = veel lezers = veel gesprek en discussie = leven in de brouwerij. Zo wordt DWJM weer een bruisend medium, wat ik je brom!

Dus beste schrijvers, kom terug naar DWJM. Duik bijvoorbeeld wat minder onder in de waan van de dag op Facebook, om maar eens een zijstraat te noemen. En gebruik die tijd voor inhoudelijke blogs op DWJM. Kies een doelgroep en schrijf ervoor, blijvend of wisselend. Keus genoeg; op dit moment bedienen maar een paar schrijvers een paar doelgroepen. Vijf tot tien regelmatige bloggers erbij en DWJM bloeit weer helemaal op. Want dan komen ook de lezers terug, met alle actie die dat weer met zich meebrengt.

Maar waar blijft dan de verandering? Die zullen we vooral zelf moeten maken. DWJM is vanaf aanvang primair nogal navelstaarderig geweest; het moest bij voorkeur over Drachten gaan. Dat werkt op de lange duur vermoeiend en gaat irriteren. Het hield dan ook geen stand, gaandeweg kregen de Drachtster discussies een steeds zuurdere ondertoon. Dus gooi open die windows; weg met die bedompte bedzweetlucht. Richt de blik ook eens naar buiten en schrijf voor en over Friesland, het Noorden, Nederland, enz. enz. Eigen pr naar lezers van buiten hoort daarbij, via DWJM of via andere kanalen.

Als we dat goed doen, komen die bezoekers vroeger of later. DWJM kan overal ter wereld bekeken worden. Dus is het mogelijk om overal ter wereld lezers naar de digitale wereld van Drachten te trekken. Niet alleen kijken hoe we Drachten kunnen oppeppen, maar vooral ook hoe we bezoekers uit Drachten en van elders warm kunnen maken voor DWJM. Als het daar bruist van de energie, pikken ze ook de sfeer van Drachten wel op. Het is niet voor niets dat wildvreemden zijn begonnen om in gebrekkig Nederlands op DWJM hun wilde verhalen te plaatsen. Geen medium is zo laagdrempelig en toch zo wereldwijd inzetbaar als DWJM.

Blij dus met de nieuwe blog van Anton Pieters, over het Smelne Podium. Blij ook met doordouwers als Anne van Dijk, die nooit maar dan ook nooit de pen er bij neer zal gooien. Blij met Aukje de Bildt, die levensbeschouwelijk Drachten verwent met aanhoudende info over allerhande evenementen. Blij met al die instellingen die hun activiteiten voor de groep gooien; DWJM heeft de agenda van Drachten in de etalage. Blij met oude en nieuwe gebruikers die toch nog soms of regelmatig even komen kijken. Want daartussen zitten oude en nieuwe schrijvers van de toekomst. Blij met iedereen die de moeite blijft nemen, want DWJM komt terug.

Persoonlijk ook blij met Dutch Volcano, die kiest voor langlopende series over allerlei onderwerpen, waarvan de eerste loopt. De webstek die ik mijn logo mocht lenen en waaraan ik mag meeschrijven. En die niet ver af is van een plaats in het Guinness Book of Records, met de langste relisoapmusical ooit. (En waarschijnlijk ook de enige. Uniek materiaal dus.) Geschreven voor geïnteresseerde Drachtsters, Friezen, noorderlingen en nederlandstalige lezers waar ook ter wereld. Ik geef toe: dit is een beetje zelfreclame, maar ook dat moet kunnen op DWJM; laten we hier vooral niet te schijterig acteren. Graag sluit ik internationaal af. Damned proud to write on DWJM !

 

 

Geplaatst: Zaterdag 29 september 2012 - 9 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

=   Watertij - HOMER

Zie voor het complete plaatje ook:
 
DWJM oogt minder vief dan het wel geweest is. Een mogelijke oorzaak is het DWJM-systeem van de persoonlijke puntenscore. Het stond stoer, om jezelf er in het openbaar aan te ergeren. Terwijl je diep van binnen aardig kon kicken op jouw hoogstaande positie. Dubbele pret dus. Totdat in februari 2012 alle behaalde punten en status met één druk op de knop werden weggevaagd. Is DWJM daar beter van geworden? Of slechter?
 
In het vorige blog kwamen de discussies over de punten voorbij. Een paar uitspraken door de jaren heen.
- Wim: Ik heb moeite met de puntentoedeling van DWJM.
- Wijnand (voorstel): Als je dan op de Respectknop drukt, geef jij een x aantal punten van jouw punten aan...
- Emiel: Ik denk dat het een goed idee is om opnieuw te beginnen met de puntentelling...
- Edgar: Ik zou er gewoon geen punt van maken. 
- Jurgen: Ik vind het een goed systeem... grapje hoor!
- Frank: Ik stond een tijdje op de 15de plek...
- Frank: Punten scoren zal ze (de lezers) vast niet zoveel zeggen.
- Mark: Er is toch geen hond meer bezig met die punten?
- Erik: Die punten geven alleen maar aan hoe vaak er geroepen is...
- Anton: Hier is toch al eens het één en ander over gezegd?
- Antje: Zullen we vragen of de punten weg kunnen?
- Shanti: Ik stond ooit op 4... Die hele puntentelling zegt mij niets.
- Petra: Ik zal niet ontkennen dat ik het leuk vind om op 1 te staan.
- Ria: Het interesseert me totaal niet wie er bovenaan staat.
- Hyke: Punt uit dan maar. Sluiten.
- Anne: Hoe ik op no. 8 kom is voor mij een totale verrassing...
- Smallingerland: De ranglijst voor degene die het meest actief is... verdwijnt(!)
- Gerrit: Puntentelling had naar mijn mening nooit weg gemoeten.
 
Naast de inhoud spreekt hier betrokkenheid uit. Betrokkenheid bij de punten. Hier zijn (voormalig) hoog geplaatsten uit DWJM aan het woord. Zij stortten zich in felle discussies; zij waren competitief. Wie wil er niet winnen bij een spelletje? DWJM was ooit meer dan een spelletje. Het ging ook om de knikkers. De punten stonden er zwart op wit, er was een ranglijst, een zichtbare top vijftig. Er gingen titels rond met bijpassende eretekenen. Dat alles op een digitaal podium, voor een duizendkoppig publiek. Onze maatschappij is gebouwd op rangen en standen. De punten van DWJM stonden daar niet los van, maar maakten er deel van uit. `Ouwe jongens krentenbrood´ stopt niet tussen het fysieke leven en het digitale DWJM. Politiek ook niet. Spraakmakende en/of vertraagde projecten evenmin. Meningsverschillen, debatten en verwijten over en weer al helemaal niet. Zomaar wat bespiegelingen. De stelling luidt daarom als volgt. `DWJM is zijn punten, zijn knikkers, en dus zijn ballen kwijt.´
 
Deze stelling laat zich het best onderzoeken door het gedrag van leden en lezers onder de loep te nemen. Het moest wel een bliksemonderzoek worden. Daarom is er alleen gekeken naar het blog: de inhoudelijke ruggengraat van DWJM. Het moment dat de puntentelling verdween, is gesteld in de nacht van 4 op 5 februari 2012. De circa acht maanden na die nacht zijn vergeleken met een even lange periode ervoor. De resultaten zijn ijzingwekkend. In de periode met puntentelling vloeiden er elke maand 44 blogs uit de pennen, in de puntloze periode daarna 20. In de puntentijd waren er 367 kijkers per blog, na de puntentijd 185. In de puntenperiode kwamen er gemiddeld bijna 5 reacties per blog binnen, in het puntloze tijdperk ruim 3. Door de bank genomen betekent dat een halvering van blogactiviteiten, nadat het puntensysteem werd opgeruimd.
 
Het ledenaantal zegt ook iets. In vijf maanden tijd bereikte DWJM 1000 leden. Nu, meer dan 3,5 jaar later, zijn het er 2159. De groei vlakt dus sterk af, of staat al bijna stil. De officiële statistieken van DWJM onderschrijven dit: over 2012 buigen alle curves af naar beneden. Daarbij geven deze statistieken een eenzijdig beeld. Ze gaan nog uit van een groeigedachte: wat is er aan nieuwe aanmeldingen, logins, vriendschappen? Krimpverschijnselen blijven zo buiten beeld. Verder leggen deze statistieken sterk het accent op leden en bezoekers; maar wat ze doen op DWJM (bloggen, lezen, reageren enz.) komt nauwelijks in beeld. Toch is dat bepalend voor de content van DWJM. En juist deze content vormt de inhoudelijke interactie tussen de leden en trekt bezoekers aan. Blijft de vraag: is de hele neerwaartse trend in de schoenen te schuiven van de verdwenen puntentelling?
 
Nee, toch niet. Tijd voor de nuance. Ook toen de punten er nog waren, ging het al naar beneden. Ons bliksemonderzoek over 2 x 8 maanden laat dat duidelijk zien. De indruk is dat leden niet snel DWJM verlaten, maar wel dat ze hun activiteiten op een lager pitje zetten. Namelijk van actief naar passief, van frequent naar incidenteel. Grappig om te zien dat daarvoor vaste uittredingsmomenten gelden. Binnen `het seizoen´ is de deelname stabiel, maar na kerst- en zomervakantie schakelen kennelijk veel actieve leden blijvend een paar tandjes later. En ziedaar: de blogstroom wordt plots weer dunner.
 
Eerlijk is eerlijk; de gesignaleerde kerstkrimp van eind 2011 in het aantal blogs heeft natuurlijk niets met het verdwijnen van de punten te maken. Want die kwam pas later. Wat zijn dan wel mogelijke oorzaken voor de kerstuittreding anno 2011?
- Naweeën van begin 2011, toen er op DWJM met scherp werd geschoten.
- Veel ondernemende types die het accent verlegden naar het nieuwe DWJM zakelijk.
- Actieve leden die hun digitale netwerken naar de echte wereld verplaatsten; zie de reacties van Maaike en Shanti bij het vorige blog.
- Het nogal lange wachten op DWJM 2.0, dat al eind 2010 informeel was aangekondigd.
- En dan nog als vangnetargument: misschien zoiets algemeens als `verzadiging´.
 
Maar de zomerkrimp van medio 2012 is een ander verhaal. Moeilijk te zeggen hoe die, bij gelijkblijvende omstandigheden, zal uitpakken. De vakantie is nog maar net voorbij. Voorzichtige indicatie: een ongeveer vergelijkbare krimp als rond de kerst van 2011. En ook hier een inschatting van de oorzaken.
- Allereerst dezelfde oorzaken als eind 2011, maar dan in afgezwakte vorm.
- Het nieuw jasje van DWJM, vroeg en groots aangekondigd, maar laat en wat flets verschenen.
- Ook als klacht gehoord: de erg trage navigatie via Internet Explorer binnen DWJM (GC nemen...).
- En ja, zeker ook het verloren gaan van het puntenstelsel als binder, aanjager en beloner.
 
Een laatste opvallende conclusie uit het bliksemonderzoek. Met het inzakken van de blogschrijverij zijn er ook minder bloglezers en reageerders; het gaat gelijk op. `Logisch´, zal men zeggen. En het is ook logisch. Bij twintig blogs per maand valt er maar de helft te lezen van een maand waarin veertig blogs uitkomen. Maar dat hoeft nog niet ten koste te gaan van het aantal lezers. En toch laat ons bliksemonderzoek dat zien. Als het aantal blogs halveert, halveert ook het totale aantal lezers. Bijna hetzelfde geldt voor het aantal reageerders. Graag presenteer ik hierbij de (zeer globale) formule van DWJM. Aantal blogs : aantal lezers : aantal reacties = 10 : 100 : 1. Opwaarts en neerwaarts. Raar, maar waar. Tel uit je verlies. Blijft mijn stille hoop dat deze analyse mag bijdragen aan een opwaartse trendbreuk.

 

Geplaatst: Zaterdag 29 september 2012 - 6 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

=   Watertij - HOMER

Zie voor het complete plaatje ook:
 
Het is een eer om het 5000ste blog van DWJM te kunnen schrijven. Al kwam er een blogkaping aan te pas, eervol blijft het. Met respect plaats ik het blog; het is voorbij middernacht. Een piepjonge nieuwe dag is aangebroken: zondag 30 september 2012. Precies 2 jaar nadat ik mijn eerste schreden op DWJM mocht zetten. DWJM bestond toen al 1,5 jaar. Maar voor mij was het nog een gesloten boek. Nu is het tijd om terug te kijken. Blog 5000 geeft een overzicht van bijzondere momenten door de jaren heen. Daarbij duikt al snel een rode draad op: de kwestie van het punten scoren.
 
Gelukkig valt er nog veel te achterhalen op DWJM. Het oudste nog bestaande blogje (blog 17) is van Anne van Dijk. DWJM heeft dan net de testfase doorlopen. Natuurlijk moppert Anne op het CDA. Op 9 april 2009 beklaagt Wim Hokken zich (blog 150) over het puntensysteem. Actievelingen op DWJM krijgen punten voor hun bijdragen. Door dit beloningsstelsel ontstaat er een hiërarchie van gebruikers, gedragen door status. Natuurlijk nemen vroege vogels hierbij een grote voorsprong op latere toetreders.
 
De laagsten in rang zijn de `ynkommers´. Ze zijn zeker geen paria´s; ook voor hen wordt DWJM steeds fraaier (blog 449). Plannen genoeg; de praktijk is soms lastiger. De in 2009 al aangekondigde digitale stamtafel verschijnt pas in 2012, maar lijkt dan mosterd na de maaltijd. Het blijft er vanaf aanvang leeg en stil. Maar in 2009 bruist nog alles en iedereen. Wijnand van der Weij komt (blog 865) met een bijzonder voorstel. Gebruik de respectknop om anderen uit jouw puntenvoorraad te doneren. Respect... De discussie bij dit blog is interessant: net als in de gewone maatschappij vinden gebruikers wegen om met de punten te frauderen. Kennelijk zijn ze hier en daar zeer gewild. Voorstellen om de puntenpikorde aan te passen, buitelen over elkaar heen.
 
Dan een onbetwist hoogtepunt, helaas van voor mijn tijd. Het feest in Iduna, ter gelegenheid van het 1000ste lid van DWJM, in oktober 2009. Woordelijk vastgelegd door Maaike Huizinga (blog 1314), op DWJM beter bekend als Maaike/ Torta! (Fraai hoe leden van DWJM lief, leed en een stukje pr voor het eigen product weten te mixen.) In de aanloop naar dit feest vindt Emiel Stoelinga de resetknop van DWJM uit (blog 1245). Hij stelt voor om de puntenteller weer op nul te zetten. Gelijke kansen voor iedereen, inclusief alle nieuwkomers die wel van een feestje houden. De discussie die dan oplaait, toont haarfijn de aanwezige spagaat. Het fenomeen van de punten is veelbesproken, maar `niemand´ vindt het interessant...  
 
De bedrijvencontactdagen in 2010 (nieuwsbericht 109) en 2011 (nieuwsbericht 142) markeren nieuwe successen voor DWJM. Het DWJM-plein maakt furore in Leeuwarden. Op DWJM zelf blijft digitale status en aanzien de gemoederen bezig houden. Yoga met je hart Antje Fokkema (weer een fraaie combinatienaam) gooit de knuppel in het hoenderhok. Tegen het eind van 2010 lanceert zij een poll (poll 1208) met de uitdagende titel `Punten moeten weg´. De Franse revolutie in Drachten! Vrijheid, gelijkheid en broederschap op DWJM! `Je wordt er maar ijdel van´, aldus Antje. Een valkuil die zijzelf met enige discipline weet te omzeilen. Opnieuw discussie; onder andere de nummers 15, 4 en 1 voeren het woord. Titels als Boppe Baas en Topper zijn in het geding. De poll eindigt in een patstelling. Een kleine helft wil van de punten af; een iets grotere helft wil blijven scoren of wil het `anders´.
 
Zelf heb ik dan net een paar maanden op DWJM rondgeschreven (blog 3645). En warempel, ik scoor punten; een merkwaardige ervaring. Letterlijk waardeloos, maar toch... Verbazingwekkend hoe snel je dan klimt in een brede basis van minder actieven. Hoog boven mij uit torenen de oudgedienden. Ik ga lekker door met schrijven. Dan steken pr overwegingen de kop op, ook door de komst van DWJM Zakelijk (nieuwsbericht 190) medio 2011. De top 50 lijkt een achtenswaardig streven: de groep die in beeld is. Maar als een ondergrondse veenbrand woekert de puntenstrijd voort. Om de punten en over de punten. Is het de slepende discussie sinds 2009? Heeft de poll van Antje iets in beweging gebracht? Of gewoon politiek in digitale achterkamertjes? Of toch een afrekening? De guillotine van de Franse revolutie?
 
Februari 2012 is het zover. DWJM krijgt een nieuw jasje (nieuwsbericht 212). In hetzelfde spoor volgt de nogal verlate (en inmiddels verlaten) stamtafel (blog 4818). Ook de veelgevraagde koppeling met Facebook doet zijn intrede. Te midden van dit vernieuwingsgeweld sneeuwt de volgende zin bijna onder. `De ranglijst voor degene die het meest actief is, of de meeste vrienden op het netwerk heeft, verdwijnt.´ Een week later zijn alle punten, rangen en standen, status en aanzien met bijbehorende titulatuur van de DWJM-vloer weggevaagd. Een digitale Dubai Toren ploft ineen tot een platter dan plat dorpsplein. Een zegen? Een vloek? Gerrit Numan verzucht in een reactie op zijn eigen kortste blog ooit (blog 4994): `Puntentelling had naar mijn mening nooit weg gemoeten. We blijven kinderen die graag beloond willen worden.´  Het is dan dinsdag 25 september 2012.
 
Eén ding is duidelijk: hier ligt uitdagend voer voor digi-sociologen en -psychologen, of hoe ze ook mogen heten. Met één klap is een lokale digitale samenleving hiërarchisch platgeslagen. Zo plat als een dubbeltje. Geen kruimeltje status meer te bekennen. Gedachtenexperiment: stel je zoiets voor in het fysieke Drachten. Is dat werkbaar? Geen reële vergelijking, maar toch. Wat doet dit met DWJM? Er zijn betere tijden geweest. Heeft Gerrit gelijk?
 
Waar vind je een experiment als dit: de abrupte verplatting van een sociale website? Er volgt nog een derde blog binnen dit triootje. Met als inzet om betrokkenen te prikkelen tot nadere analyse. Praktisch, en misschien ook wetenschappelijk. Centrale vraag: staat DWJM nu puntloos onderaan? Of valt de schade mee? Of is er zelfs winst geboekt? De derde blog, het naspel, komt met een eerste antwoord. Gebaseerd op redelijk harde cijfers. Daar gaat mijn zondagsrust.
 

 


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 21  |  volgende pagina »