Geplaatst: Maandag 17 juni 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Geplaatst: Donderdag 6 juni 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

   

 https://bit.ly/2ZlAbxw

N.B. Ook de huis-aan-huis bladen Drachtster Courant en Actief worden de laatste maanden niet meer door onze brievenbus geperst. Wordt dat ook een reden om die uitgifte te beëindigen?

 

 

Geplaatst: Woensdag 1 mei 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Geplaatst: Maandag 29 april 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

Frysk Belied

De gemeente Smellingerlân is meartalich. Wy, ambtners  fan Smellingerlân binne tige drok dwaande mei it ûntwikkeljen fan Frysk belied. Yn dat ramt wurdt in tal ûnderwerpen fierder útdjippe. Oer dizze ûnderwerpen moat yn in letter stadium in kar makke wurde. Dit jildt  ek foar dizze webside.

Geplaatst: Woensdag 10 april 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 https://bit.ly/2XijDFE

 

" De gemeente Smellingerlân is meartalich. Wy binne dwaande mei it ûntwikkeljen fan Frysk belied. Yn dat ramt wurdt in tal ûnderwerpen fierder útdjippe. Oer dizze ûnderwerpen moat yn in letter stadium in kar makke wurde, dit jildt  ek foar dizze webside".

https://www.smallingerland.nl/Configuratie/Frysk 

In het kader van de hierboven geconstateerde meertaligheden in het Smallingerlandse:

Inderdaad kun je In Drachten-City heel veel conversaties in de tweede taal van Nederland (it Frysk) afluisteren. Het komt me als nogal wiedes over dat de F.N.P.-fractie alhier-ten-dorpe het als een majeur gemis ervaart dat de brandnieuwe versie van de gemeentelijke website van meet af aan NIET volwaardig Friestalig te belezen (en te beluisteren) valt.

Met 1 skiterich pompeblêdzje kun je vooralsnog niet meer dan de hierbovenstaande tekstuele intro ophalen. Want “wij” zijn nogal heel erg druk doende met het ontwikkelen van belied (uitgesproken als beleid). En…er moeten nog “onderwerpen” worden “uitgediept”. En daaruit moet later(?) nog een kar worden gemaakt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry, dat ik het hier even kwijt kan…WAT een zielige, prutserige “gek-aan-stekerij”.

Want immers: zo moeilijk kan kiezen niet zijn als je een tandje bij-zet. En voor een geef-Fryske vertaal-variant van een ABN-pagina informatie is vast wel een schrijfbekwame en/of inspreekvaardige Friestaliger te vinden.

 

Geplaatst: Zaterdag 16 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Geplaatst: Vrijdag 15 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Gasbedrijf Vermilion stelde kortgeleden dat de, in de concessies Opeinde-zuid en Middelburen gelegen gasvelden (als “bijna leeg” bestempeld) niet 36 maar 350 miljoen m3 aardgas bevatten. Het Canadese bedrijf hoopt dat gas te kunnen winnen tot resp. 2036 en 2028 door “wijziging” van de bestaande putten en/of door nieuwe putten schuin te boren vanuit het Middelburen-voorkomen.

Al in 2003 trad er in het Opeinde-veld een beving op met een magnitude van 1.8 en er wordt gesteld dat de bodemdaling  op 1 januari 2018 al 8 cm bedroeg. Er mag geconcludeerd worden dat bij gasproductie tot 2036 uit de geschatte, nog aanwezige  hoeveelheid van 350 miljoen m3 de totale bodemdaling aanmerkelijk hoger zal uitvallen dan de schatting van 12 cm uit het winningsplan van augustus 2016.

Aangezien de bebouwing van Drachten, in grootte de tweede stad van Friesland, ligt tussen de buitengrenzen van de concessies Opeinde, Middelburen en Opeinde-Zuid gaat het dus om een groot toekomstig risico op meerdere aardbevingen, grote bodemdaling en grote schade aan bebouwing en de waterhuishouding. ALS HET WINNINGSPLAN WORDT GOEDGEVONDEN.

Geplaatst: Donderdag 7 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Voorbeeld van alleen al de bovengrondse verwoesting bij gaswinning met de fracking methode.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermilion is houder van de winningsvergunning Leeuwarden. Deze vergunning geeft Vermilion het recht en de plicht om delfstoffen (in dit geval koolwaterstoffen) op te sporen en te winnen binnen de grenzen van het vergunningsgebied. Het Opeinde aardgasvoorkomen maakt deel uit van het vergunningsgebied Leeuwarden. 

Vermilion vraagt vergunningen aan om niet volledig leeggehaalde gasvelden opnieuw te exploiteren. Dit gaat om bestaande concessies die door hen zijn overgenomen.

Nog belangrijker is het feit dat Vermilion heeft aangegeven nieuwe boorputten te willen slaan waar door fracking het laatste gas uit de Friese bodem kan worden gehaald. Bij deze productiewijze worden chemicaliën onder grote druk in de bodem geperst om het aardgas vrij te maken voor winning. Deze chemicaliën zijn uiterst schadelijk als ze in het grond- of oppervlaktewater terecht komen.

Misschien heeft de gemeente Smallingerland alleen nog maar de mogelijkheid om negatief te adviseren op een bij EZ ingediend winningsplan van Vermilion en de aanvraag van een omgevingsvergunning, waarbij "mogelijk" nieuwe gasputten worden aangelegd.

Intussen werden de onder en rondom Drachten liggende gasvelden niet aangegeven, er is geen opgave van het aantal en plaats van nieuw te boren putten, de winmethode (fracking) wordt niet vermeld en de schatting van winbare hoeveelheid gas uit deze bijna "lege velden" werd plotseling verhoogd van 36 miljoen naar 350 miljoen m3 gas. Het laat zich aanzien dat alleen bij gaswinning in zo'n 4 jaar tijd door fracking deze hoeveelheid gas  kan worden gewonnen.

De NAM heeft voor het gasveld bij Blija een concept instemmingsvergunning bij EZ ingediend. De NAM wil daar ook FRACKEN (hydraulic fracturing).

 

De gemeente Smallingerland is tegen gaswinning uit nieuwe putten en tegen gebruik van de fracking-methode.

Inmiddels is in deze omgeving de bodem al met 7-8 cm ingezakt en dát zal - bij voortgaande en tienvoudige gaswinning- veel meer worden met alle kans op aardbevingen, verzakkingen, schade aan gebouwen in en om Drachten-City. Bij fracking is ook de kans op grondwaterverontreiniging en verstoring van de waterhuishouding onbetwistbaar hoog. Tot het jaar 2000 werd in Friesland al op 30 boorlocaties FRACKING toegepast.

Geïnteresseerden naar gaswinning, fracking, CO2-opslag en zo meer kunnen voor info terecht op het weblog

                                                                        co2opslag.wordpress.com