Geplaatst: Vrijdag 22 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

De ELP plaatst een advertentie op facebook waarin gesteld wordt dat het zwembad te duur wordt en dat dit aan B&W ligt. Er wordt verwezen naar het Lawei debacle. Echter er zit nu een ander B&W met steun van de ELP.  Kennelijk vertrouwt de ELP niet erg op zichzelf. De ELP heeft de grootste fractie in de gemeenteraad en was tot voor kort breed vertegenwoordigd in B&W. De ELP heeft laten weten geen voorstander van verplaatsing naar de Tussendiepen te zijn geweest. De ELP heeft chronisch last van selectieve verontwaardiging. Eerder werd een verwijtende column in de Drachtsterkrant geplaatst naar aanleding van het aftreden van een CDA raadslid. B&W zou geen oog voor zuinigheid hebben net als de andere partijen in de gemeenteraad. Het aftredene CDA raadslid werd aan de borst van de ELP gekoesterd als een goede medestander. Dit roept de vraag op welke partij wel het zwembad naar de Tussendiepen wilde verplaatsen? Was dat misschien het CDA? 

 

Geplaatst: Vrijdag 15 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

In de Drachtster Courant van vorige week beklaagde de Eerste Lokale Partij Smallingerland fractie van de gemeenteraad zich over het bestuur van Smallingerland. Die heeft onvoldoende oog voor misstanden en geeft te veel geld uit, aldus ELP.

Een merkwaardig verwijt omdat de ELP de grootste fractie in de gemeenteraad is en tot voor kort prominent in B&W van Smallingerland zat. De ELP beklaagt zich over zaken waarvoor zij zelf medeverantwoordelijk voor is.

Het opstappen van wethouders, ook die van de ELP, kost de gemeente veel aan wachtgeld.

In het krantenartikel, heeft de ELP over sociaalbeleid. Welnu er wordt bezuinigd op huishoudelijke hulp. Met instemming van de ELP is hiervoor een extern bureau, tegen de nodige kosten natuurlijk, ingehuurd. De uitkomst is dat mensen minder ondersteuning krijgen. Het gaat hierbij niet om mensen die wel zelf hulp kunnen betalen. Dat wordt niet aangepakt. Nee het gaat om mensen die dat niet kunnen. Boven op deze bezuiniging, wil de ELP dat er 3% verder bezuinigd wordt om de WMO. Zonder dat daarbij overigens aangegeven wordt waarop.

De ELP heeft gebrek aan zelfkritiek en bovendien grotendeels verantwoordelijk voor het beleid waarop kritiek wordt geuit.

 

Geplaatst: Woensdag 13 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Naar aanleiding van de buitensporige jacht op veronderstelde fraudeurs wordt weer gepleit voor het basisinkomen. Basisinkomen is een uitkering aan alle Nederlanders zonder voorwaarden. Dus ongeacht ander inkomen of vermogen.

De hoogte van het basis inkomen blijft onduidelijk in de pleidooien. De term sociaal minimum wordt door Nicolai gebruikt in zijn pleidooi in de Leeuwarder Courant voor basisinkomen. Welk sociaalminimum wordt niet uitgelegd. Het huidige sociaalminimum is 70% van het wettelijk minimumloon en bedraagt bruto € 1075,- per maand. Als er meer mensen op hetzelfde adres wonen is het sociaalminimum lager. Van het sociaalminimum kun je niet leven. Het is te weinig. Hoe het basisinkomen wordt opgebracht, blijft veelal onduidelijk. Bij invoering van het basisinkomen kunnen andere sociale voorzieningen vervallen of grotendeels vervallen zo wordt gesteld. 

Volgens mij gaat basisinkomen ten koste van mensen die nu een uitkering ontvangen. Uitkeringen omdat zij zonder hun schuld niet zelf voor inkomen kunnen zorgen. Zeg maar mensen met een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheid uitkering, een uitkering tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, een WW-uitkering wegens werkloosheid, huur en zorgkosten toeslagen. Het basisinkomen is extra voor mensen die nu niet in aanmerking komen voor sociale uitkeringen en dergelijke omdat zij een eigen inkomen hebben en wellicht ook vermogen. Kortom, volgens mij gaat het basisinkomen ten koste van sociale uitkeringen en bevoordeelt mensen die nu geen sociale uitkering hebben. Een overheveling van degen die het nodig hebben naar degenen die het niet nodig hebben.

Het probleem van buitensporige boetes op veronderstelde fraude, los je niet op met een basisinkomen. Buitensporige boetes en terugbetaling, zoals bij de kindertoeslagaffaire waardoor door een foutje alles terugbetaald moet worden, zoals bij bijstand waarbij boodschappen hulp tot onevenredige terugbetaling leidt, zoals bij het UWV waarbij een foutje of te laat melden gelijk tot strafkortingen leidt, zijn een gevolg van het VVD-dogma dat uitkeringen fout zijn. Enerzijds wordt gejaagd op mensen die een uitkering krijgen terwijl aan de andere kant Nederland voor de rijken een belastingparadijs is.

Wetten die gebaseerd zijn op dit VVD-dogma, moeten aangepast worden.Toezicht op uitkeringen en belastingbetaling, behoren er te zijn in mijn ogen. Echter bij veronderstelde fouten moeten boetes en terugbetalingen evenredig zijn en moeten mensen de gelegenheid hebben die aan te vechten. Het inkrimpen van de sociale advocatuur, wederom inzet van VVD en andere rechtse partijen, maakt dat de gewone burger machtelozer wordt. Het meten met twee maten moet stoppen. De twee maten waarin sociale uitkering streng gecontroleerd worden met hoge boetes en aan de andere kant grote bedrijven ontzien bij belastingbetaling.

Het invoeren van een basisinkomen is volgens mij geen oplossing. Het betekent volgens mij het stoppen van sociale uitkeringen en het bevoordelen van mensen die het niet nodig hebben.  

Wat wel nodig is dat de liberale hetze tegen uitkeringen en rechtsbijstand stopt en de draconische wetten teruggedraaid worden. Ook is het nodig dat belastingbetaling evenredig wordt zodat ook grote bedrijven en de rijken bijdragen aan de Nederlandse maatschappij.

Volgens mij valt er wat te kiezen in maart van dit jaar.

Anne van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Zondag 10 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Werken doen vooral de mensen die lichamelijke arbeid verrichten. Op deze mensen wordt neergekeken. Hadden zij maar moeten gaan studeren. Het wil er niet in bij mensen die de universiteit doorlopen, dat er ook mensen zijn die niet voldoende talent hebben omdat ook te doen. Een universitaire studie doen met voldoende IQ is qua inspanning niet meer waard dan het VMBO of MBO doorlopen met minder IQ. Toch wordt in achting en beloning wel het één als waardevoller gezien dan het ander. Toen er te weinig mensen dreigden te komen om het lichamelijk werk te doen, bedachten de rechtse universitairen dat het goed was goedkope werkkrachten uit Oost Europa te halen. Onvoldoende bestreden door de linkse universitairen. De komst van Oost Europeanen was volgens rechtse partijen noodzakelijk en goed voor de economie. De werkmensen betaalden de prijs. Werkverdringing, verplaatsing van fabrieken naar het Oosten of naar de dictatuur in China. Rijken leveren weinig inspanning. Zij profiteren. De verschillen nemen toe of te wel ook het verschil tussen profiteurs en mensen die werken. Verschillen in inkomen nemen toe. Directeuren die meer dan 200 x aan beloning krijgen dat een werknemer in het bedrijf waar hij directeur is. Belasting wordt vooral door burgers en kleine bedrijven betaald. Rijken en grote bedrijven onttrekken zich aan bijdragen aan de maatschappij door niet of weinig belasting te betalen. Het wordt tijd de waarde van lichamelijke arbeid te verhogen. Te verhogen door hoger loon en door de mensen ook AOW gerechtigd te maken met 45 jaren werken betaald of in het gezin.

 


Geplaatst: Zaterdag 9 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 De OR van Caparis heeft na twee mislukte bemiddelingen, rechtszaken aangespanen omdat de directie niet instemming en advies vroeg waar het wel zou moeten volgens de wet op de OR. De directie van Caparis, is iemand die geen tegenspraak dult. Er werd een inbraak in de OR georganiseerd van 30 mensen voornamelijk kaderpersoneel. Dat was geen bangmakerij volgens de directie. De directie vertelde aan de krant dat er wel 100 (van de 1700) werknemers het vertrouwen in de OR hebben opgezegd.  De rechter waar de twee rechtszaken in behandeling waren, verzocht directie en OR met bemiddeling aan de slag te gaan. Dat is gebeurd. Vervolgens werd de ambtelijk secretaris van de OR ontslagen. De voorzitter werd tot aftreden gebracht en het werd niet toegelaten dat hij aan het personeel berichte waarom. De advocaat die de OR bijstond werd vervangen door een met de directie meegaande advocaat. De directie eiste via zijn advoaat, dat de OR excuus aanbood omdat hij door de rechtszaken en publiciteit beschadilgd was. Kennelijk doet het er niet toe, dat ingebroken is bij de OR, de ambtelijk secretaris is ontslagen en de langjarige voorzitter toe aftreden is gebracht. De werknemers commissaris bij Caparis trad af wegens de onwerkbare situatie. Eerder kreeg Bonnema kritiek op de hoge ontslagvergoedingen bij Caparis. Ook kwam Bonnema negatief in het nieuws, als commissaris bij toezichthouders op Friese zorginstellingen. De vergoeding werd verdubbeld wat later terug gedraaid moest worden. De OR heeft er mee ingestemd met excuus. Hoewel 1/3 tegen stemde en 2/3 voor. Iets wat niet vermeld wordt in de persmededelingen opgesteld door de huidige voorzitter van de OR. Gezien het niet loyaal uitvoeren van de wet op de OR door de directeur ligt het meer voor de hand dat de directeur excuus aanbied.