Geplaatst: Vrijdag 25 december 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 Er is weerstand over het spelen van het Friese Volkslied op het carillon van de Martinitoren. Als tegenactie wordt de Groninger vlag geprojecteerd op de Oldehove in Leeuwarden. In beide gevallen worden de voedselbanken er beter van door donaties.  Wat niet veel Groningers en Friezen beseffen is dat twee kwartieren van het provinciaal wapen bestaat uit Friese vlag. De verbintenis tussen de noordelijke provincies wordt in het Groninger wapen tot uitdrukking gebracht. In het verleden is de strijd van arbeiders tegen uitbuiting, rechteloosheid, geen stemrecht, gedwongen winkelnering, in Groningen en Friesland met verve gevoerd. De landbouwstaking in 1929 in het Groningse Oldambt en de strijd van Broedertrouw in het Friese Bildt. Het is zaak de tegenwoordige verschijningsvorm van onrecht, slechte contracten, onderbetaling, geen of minder sociale voorzieningen, bodemdaling schade, weer gezamenlijk te voeren. Noordelingen met elkaar en voor elkaar dat is beter dan elkaar vliegen af te vangen op veronderstelde verschillen.

 

 

 

Geplaatst: Maandag 23 november 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Lichamelijke arbeid blinde hoek van Haagse polititiek.

Het onderzoeksinstituut Nidi Den Haag meldt dat mensen die lichamelijke arbeid doen (steevast als lager opgeleiden aangeduid), op jongere leeftijd beginnen met werken, eerder versleten zijn en door de stijging van de AOW-leeftijd onevenredig benadeeld worden. Een opendeur. Toch is deze opendeur de blinde hoek van hoogopgeleid politiek Den Haag.

Zonder blikken of blozen verhoogden de Haagse politici, allen hoogopgeleid, de AOW-leeftijd. Dat was niet genoeg, er werd 2 x besloten de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW-leeftijd steeg daardoor in Nederland veel sneller dan in de ons omringende landen. Door het Pensioen en AOW-akkoord afgedwongen door vakbonden, is de leeftijdsstijging vertraagd maar stijgt nog altijd sneller dan in Duitsland en België.

Eén aspect blijft steeds buitenbeeld. Het aspect dat vanaf 2015, gezinnen waarvan één partner de AOW-leeftijd bereikt het moeten doen met een halve AOW totdat de andere partner ook de AOW-leeftijd bereikt. Doorgaans is de vrouwelijke partner 2 jaar jonger. Kortom 2 jaar zo’n 800 euro minder in de maand dan met een hele AOW. Ter vergelijk een alleenstaande krijgt 20% meer AOW dan het gezin met een halve AOW tot dat beide de AOW-leeftijd hebben bereikt. Tot 2015 gold, dat een gezin, de volledige AOW kreeg als de jongere partner niet een betaalde baan had. Dat is afgeschaft door de Haagse politici. Laat nu vooral bij mensen die lichamelijke arbeid doen, bestaan uit gezinnen waarvan één partner een betaalde baan heeft.

Het is zaak dat de Haagse hoogopgeleide politici zich gaan bekommeren om mensen die met lichamelijke arbeid hun brood verdienen. In coronatijd worden dat plotseling essentiële beroepen genoemd. Nu nog die erkenning omzetten in daden. Herstel de AOW-partner toeslag met terugwerkende kracht tot 2015 of zorg er op zijn minst voor dat gezinnen gedurende de periode van een halve AOW dat aangevuld krijgen tot de alleenstaande AOW. Of te wel een toeslag van zo’n 400 euro bruto per maand. Op langere termijn kan de oplossing gevonden worden door mensen AOW gerechtigd te maken als zij 45 jaar of langer geleden van school zijn gekomen en zijn gaan werken betaald of in het gezin. Er loopt een onderzoek, als onderdeel van het Pensioen en AOW-akkoord, naar het AOW gerechtigd worden bij 45 jaar werken. Als AOW gerechtigd worden wordt beperkt tot betaald werken is dat onvoldoende oplossing voor meerderheid van werknemers die lichamelijke arbeid doen. Het probleem van de halve AOW wordt voor hen niet opgelost.

Geplaatst: Woensdag 18 november 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Een rechtse meerderheid in de gemeenteraad van Smallingerland heeft bedacht dat nog wel 3% bezuinigd kan worden op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die rechtse meerderheid bestaat uit ELP, CDA, VVD, Smallingerlands Belang. Terwijl er al een bezuinigingsronde loopt op de huishoudelijke hulp die mensen via de WMO krijgen. Om die te krijgen moet je hulpbehoevend zijn en heeft er een onderzoek plaatsgevonden. B&W heeft een extern bureau ingehuurd, om bij de mensen langs te gaan en steevast een bericht te sturen dat de huishoudelijke hulp verminderd. Beter was het geweest de kosten van dat bureau te besparen. Het verminderen van ondersteuning huishoudelijke hulp is in mijn ogen trappen naar beneden. In de gemeenteraad vinden ELP, VVD, CDA en SB, dat het nog slechter moet. Zij vinden zonder onderbouwing dat er nog wel 3% vanaf kan. De OZB mag van deze partijen niet stijgen wel mag extra bezuinidgd worden op mensen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de WMO. Hopenlijk komt men tot inkeer. Met het CDA voorop. Het CDA schermt met naastenliefde. Zij hebben nu de rijken verward met de armen. Gewoon weer OZB invullen in de bezuinigingen in plaats van WMO.

Anne van Dijk.

 

Geplaatst: Woensdag 18 november 2020 - 3 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

Sociale huurwoningen te kort loopt op.

Vol trots werd door de wethouder in Leeuwarden in de krant aangekondigd dat 484 sociale huurwoningen komen in de nieuwste nieuwbouwwijk van Leeuwarden. De harde werkelijkheid is echter dat het slechts om iets meer dan 18% van de woningen gaat die in de nieuwbouwwijk komen. Het percentage woningen van woningbouwcoöperaties in de gemeente Leeuwarden is nu 30%. Een groter deel van de huurders dan landelijk zit ook nog in een te dure huurwoning ten opzichte van het inkomen van de huurders. Anders gezegd het tekort aan (betaalbare) sociale huurwoningen loopt op.

De situatie in de gemeente Smallingerland is vergelijkbaar met die in Leeuwarden met de aantekening dat er geen plannen bekend zijn gemaakt voor meer sociale huurwoningen.

Voor alle gemeenten zou moeten gelden dat het percentage sociale huurwoningen moet toenemen in plaats van de afnemen. Mensen moeten passend kunnen wonen. Nu is dat niet voldoende het geval waardoor mensen in schuldenproblemen komen. Het tekort aan sociale huurwoningen blokkeert de arbeidsmarkt.  

De rijksoverheid moet de verhuurdersheffing afschaffen zodat woningbouwcoöperaties meer armslag krijgen. Woningbouwcoöperaties moeten zich alleen bezighouden waarvoor zij zijn opgericht en niet ondernemer gaan spelen. Gemeenten moeten meer sociale huurwoningen mogelijk maken door niet of minder te willen verdienen op grond verkoop.

Anne van Dijk, Drachten.

 

Geplaatst: Zaterdag 14 november 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Politiek heeft tonnen Pensioen en AOW-boter op het hoofd.

Volgens Elsevier Weekblad, zijn Tweede Kamerleden nogal geschrokken van de mogelijke gevolgen van het Pensioen akkoord. Tijdens de hoorzitting 4 november 2020 zijn er onder meer twee professoren over dit onderwerp gehoord. De ene voorspelde de ene rechtszaak na de andere en mogelijk het vervallen van de verplichte deelname. De andere professor zag veel minder bezwaar. Beide hadden vraagtekens bij het opschorten van het individueel bezwaarrecht tijdens de ombouw van de huidige pensioenregelingen naar de nieuwe.

Als het zo is dat de Tweede Kamerleden zijn geschrokken van de mogelijke juridische valkuilen dan is het tijd dat zij zich realiseren dat zij, de politiek, de obstakels hebben veroorzaakt die het Pensioen en AOW-akkoord noodzakelijk maakten.

Obstakels zoals het opleggen van veel te lage rekenrente voor het berekenen van de pensioenvermogens. Deze lage rekenrente moet worden toegepast terwijl de werkelijke rendementen op leggingen veel hoger zijn. Het gevolg is dat pensioenen niet verhoogd konden worden met inflatie of cao-verhogingen terwijl de pensioenvermogens wel in 10 jaar verdubbelden.

Een ander politiek obstakel is het veel sneller verhogen van de AOW-leeftijd dan in de ons omringende landen. Ook veel sneller dan eerder beloofd. Door de versnelde AOW-leeftijdsverhoging worden vooral mensen benadeeld die lichamelijke arbeid doen. Zij beginnen op jonge leeftijd en moeten door de AOW-leeftijd verhoging langer werken dan 45 jaar terwijl zij een slijtend beroep hebben. Daarbij komt nog het politieke obstakel dat in plaats van de oplossing voor zware beroepen, er een slot, in de vorm van een boete, werd gezet op het eerder ophouden dan de AOW-leeftijd.

Een ander obstakel waarvoor de politiek rechtstreeks verantwoordelijk is, is het afschaffen van de wettelijke doorsnee pensioenpremie en opbouw. De wet schrijft tot nu toe voor, dat een gelijk percentage premie en opbouw moet worden toegepast, per pensioenregeling, of je nu jong of niet meer jong bent. Het afschaffen van deze wet, onder het mom dat het voordelig is voor jongeren en onder het verzwijgen dat het nadelig is voor vrouwen, leidt tot veel kosten.

Ook is de politiek verantwoordelijk voor het exploderen van afhankelijke contracten. De politiek heeft niet gewaarborgd bij wet dat uitzendkrachten gelijk loon en pensioenkrijgen. Gelijk aan de werknemers van de bedrijven waar zij aan uitgeleend worden. De politiek heeft nagelaten een sluitende definitie in te voeren van wat een werknemer is en wat een ZZP'er waardoor veel ZZP'ers in feite werknemer zijn en ten onrechte te weinig loon krijgen en uitgesloten zijn van WW en andere werknemersregelingen. Ook de huidige regering laat dit probleem liggen.

Als de politiek echt geschrokken is zoals het Elsevier Weekblad stelt, dan kunnen zij hun vrees omzetten in het wegnemen van de obstakels. De rekenrente op 3%; handhaven van de wettelijke doorsnee premie en opbouw (het afschaffen veroorzaakt een dure ombouw en is bovendien negatief voor vrouwen); opheffen boete op eerder ophoud regelingen zoals in het pensioen akkoord; uitzendbureaus verplichten de lonen en pensioenen van inlenende bedrijven toe te passen en uitzendbureaus certificeren zoals eerder ook het geval was; de AOW-leeftijd verhoging vertragen zoals in het Pensioen en AOW akkoord; het tijdsparen verhogen van 50 weken naar 100 weken zoals in het Pensioen en AOW akkoord; Een sluitende wettelijke bepaling van wet een ZZP'er is en wat niet (dit wordt al jaren genegeerd door regeringen); verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen van ZZP'ers die in de betreffende bedrijfstak werken; betaalbare en verplichte deelname aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering door ZZP'ers.

Ik vrees dat een grote meerderheid van politieke partijen niet bereid is om de pensioen en AOW-obstakels te slechten die zij zelf hebben opgeworpen. Daarvan uitgaande is de enige oplossing het Pensioen en AOW-akkoord dat gesloten is tussen vakbonden, werkgevers en regering.

Anne van Dijk, Drachten gepensioneerd FNV-vakbondsbestuurder.

 

Geplaatst: Zondag 4 oktober 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 


Werknemers moeten omgeschoold worden, zo is in het nieuws. Van banen die verdwijnen naar banen die blijven. Helaas hebben jaren van liberaal beleid de mogelijkheden tot omscholing vernield.

 

Omscholing om zeep gebracht.

De mogelijkheden tot omscholing zijn in Nederland vakkundig om zeep geholpen door een reeks VVD-CDA kabinetten. Niet gecorrigeerd door de kortstondige perioden waarin de PvdA in de regering zat. Er waren ooit centra voor opleiding waar omscholing plaatsvond. De centra werden ook gebruikt om werknemers bij te scholen. Die centra zijn gesloten.

 

Van GAK naar UWV-uitkeringsfabriek.

Het GAK had geldmiddelen om werklozen om te scholen. Het GAK is uitgekleed, ondanks bezwaren van vakbonden en zelfs van het VNO, en is nu een uitkeringsfabriek. Het UWV doet het liefst alles digitaal. Wat dat betreft zijn zij al jaren corona veilig. Ook werknemers onvriendelijk.

 

Uitzendbureaus is geen arbeidsbemiddeling

Arbeidsbemiddeling kon wel overgelaten worden aan uitzendbureaus, zo was de liberale zienswijze. Dat uitzendbureaus winstmakende bedrijven zijn die er niet zijn ten behoeve van werknemers, werd genegeerd. Genegeerd ondanks dat zelfs de werkgeversorganisatie van uitzendbureaus, ABU, constateerde dat de helft van de uitzendbureaus malafide is. Ondanks dat vooral de FNV keer op keer in rechtszaken aantoonde dat Cao’s en wetten worden overtreden.

 

Zelf scholen zonder middelen

Naast het opheffen van omscholingsmogelijkheden werd de liberale kreet keer op keer herhaald: werknemers moeten zich scholen voor de toekomst. Dat scholen als je 38 uur werkt of in ploegen zit een moeilijkheid is, begrijpen dergelijke politieke partijen niet. Ook blijkt dat werkgevers, alleen laten scholen voor werkzaamheden die in hun belang zijn. Uitzendkrachten en oudere werknemers worden daarbij “vergeten”.

 

Scholingsgeld naar werknemers

Vakbonden strijden al jaren voor het toekennen van scholingsgeld aan de werknemers in plaats van aan de werkgevers. Provincie Friesland blijft helaas subsidiegeld verspillen aan werkgevers in plaats dat aan werknemers of werkloze werknemers toe te kennen. Tijd dat in de krochten van de provincie ook doordringt dat als je vindt dat werknemers zich moeten omscholen, die werknemers ook de subsidie voor omscholing moeten krijgen en niet de werkgevers.

 

Omscholingscentra opnieuw openen.

De gesloten omscholingscentra moeten opnieuw geopend worden. Het UWV moet van uitkeringsfabriek terug hervormd worden naar een instantie die mensen helpt ander werk te vinden. Onder meer door scholingen die betaald worden. Dat is een betere oplossing dan werkloze werknemers te adviseren ZZP’er te worden. Hen werd voorgehouden je bent eigen baas. De harde praktijk is dat je afhankelijk bent van inhurende bedrijven. Een groot deel verdiend minder dan werknemers en is bovendien uitgesloten van WW en andere werknemers voorzieningen. Dat ondervinden veel ZZP’ers op dit moment.


A.P. van Dijk, gepensioneerd FNV-vakbondsbestuurder.

 

Geplaatst: Zondag 4 oktober 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Volgens een kranten bericht komt B&W van Smallingerland, na herhaaldelijk aandringen van ELP, met een plan om de verlichting goedkoper te maken. Dat gebeurt onder meer door ledlampen. Niets op tegen lijkt mij. Dat gebeurt ook door tussen 23:00 en 06:00 de straatverlichting te dempen. Ook nog te begrijpen, lijkt mij. Maar wat volgens mij niet goed is, is het voorstel om parken en wandelpaden niet meer te verlichten. De parken in Drachten zijn nu al brandhaarden van overlast en drugsverkoop. Ook fietspaden wil B&W verduisteren. Die verlichting zou maar schijnveiligheid opleveren en schadelijk voor de natuur zijn. Volgens mij is door de komst van elektrisch licht de veiligheid toegenomen. Nu dat schijnveiligheid noemen, om het verduisteren te verantwoorden, is volgens mij een misvatting. Schijnheilig volgens mij. De vraag is wat de gemeenteraad van deze plannen vindt. In het bijzonder de grootste fractie, ELP, of die bedoeld heeft wandelpaden, parken en fietspaden duister te maken onder het mom het gaat maar om schijnveiligheid en het is goed voor de natuur.

 

Geplaatst: Dinsdag 22 september 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

In het Noorden van Drachten, ligt naast het industrieterrein de Haven een stukje grond. Op dat stukje grond heeft eerder een tijdelijke supermarkt gestaan. Nu willen de politieke partijen ELP en CDA dat de noodzakelijke nieuwbouw van zwembad de Welle, nu centraal geleden, gaat plaatsvinden aan de rand van Drachten naast het Industrieterrein. Die plaats zou goed bereikbaar zijn. Dat is het geval als je met de auto komt. Niet als je met de fiets komt. Er zal een toegang voor fietsers gemaakt moeten worden. Die is er nu niet. Fietsers zullen over de Kletserlaan, door een tunnel die onder de ringweg ligt, naar de zwembad locatie moeten gaan. Een niet erg vriendelijke omgeving als het donker is. Ik vraag mij af of het bestemmingsplan wel een zwembad toelaat.

Eerder heeft een onderzoek aangetoond dat het plaatsen van het zwembad aan de Sportlaan wel een veilige toegang geeft. Ook is de Sportlaan voor de functie van het zwembad de beste plaats. De Sportlaan ligt ook aan de rand van Drachten zij het niet naast een Industrieterrein en dichterbij woningen dan de andere locatie.

Volgens mij is er maar één juiste keus. De keus voor zwembad de Welle aan de Sportlaan.

 

Geplaatst: Dinsdag 15 september 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Smallingerland woningbouw droom of nachtmerrie. 

B&W van Smallingerland, droomt in haar woonvisie van dure koopwoningen in Drachten die bevolkt worden door hoogopgeleide en verdienende werknemers. Dat de ruggengraat van de economie, de vaklieden zijn met een mbo-opleiding wil maar niet doordringen. Ja als er een corona crisis is, dan worden zij helden in de zorg, in het vervoer, in de reparatie, onderwijs. Echter niet in de woonvisie van B&W Smallingerland. Het wil maar niet doordringen dat Drachten geen Gronings Haren is of Noord-Hollands Bloemendaal en dat ook niet zal worden. Ik acht de kans groter dat rijkere Nederlanders in dorpen van Smallingerland gaan wonen in plaats van in Drachten. 

In Nederland en ook in Smallingerland zijn veel te weinig sociale huurwoningen en niet dure koopwoningen gebouwd. Daarbij komt dat huurwoningen zijn verkocht. Er worden wel dure koophuizen gebouwd. De verhouding is zoek. Het gevolg is dat mensen vast komen te zitten. Jongeren kunnen niet zelfstandig gaan wonen. Verhuizen kan niet als je werk elders vindt. Bij werkloosheid de woonlasten aanpassen wil niet. Zo blokkeert de woningbouw politiek het functioneren van de arbeidsmarkt. 

Het gemiddelde inkomen van de inwoners van Smallingerland behoort niet tot de hoogste van Nederland. Nee gemiddeld is dat inkomen lager. De bewoners hebben behoefte aan betaalbare huurwoningen. De concrete woningbouwprojecten in Drachten (de wijk de Bouwen) behelzen echter dure koopwoningen. 

Het omvormen van lege winkelpanden in appartementen ziet B&W van Drachten als oplossing van leegstand en meer ouderenwoningen. Dat ouderen behoefte hebben aan ouderenwoningen in hun wijk of dorp, is kennelijk niet doorgedrongen. 

Het wordt tijd dat B&W Smallingerland uitgaat van de bevolking in plaats van het verergeren van de woonnachtmerrie waar Smallingerland onder gebukt gaat. 

A.P. van Dijk, Drachten.

 

Geplaatst: Vrijdag 28 augustus 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

De mogelijkheden tot omscholing zijn in Nederland vakkundig om zeep geholpen door een reeks VVD-CDA kabinetten. Niet gecorrigeerd door de kortstondige perioden waarin de PvdA in de regering zat. Er waren ooit centra voor opleiding waar omscholing plaatsvond. De centra werden ook gebruikt om werknemers bij te scholen. Die centra zijn gesloten. Het GAK had geldmiddelen om werklozen om te scholen. Het GAK is uitgekleed, ondanks bezwaren van vakbonden en zelfs van het VNO, en is nu een uitkeringsfabriek. Het UWV doet het liefst alles digitaal. Wat dat betreft zijn zij al jaren corona veilig. Ook werknemers onvriendelijk. Arbeidsbemiddeling kon wel overgelaten worden aan uitzendbureaus, zo was de liberale zienswijze. Dat uitzendbureaus winstmakende bedrijven zijn die er niet zijn ten behoeve van werknemers, werd genegeerd. Genegeerd ondanks dat zelfs de werkgeversorganisatie van uitzendbureaus, ABU, constateerde dat de helft van de uitzendbureaus malafide is. Ondanks dat vooral de FNV keer op keer in rechtszaken aantoonde dat Cao’s en wetten worden overtreden. Naast het opheffen van omscholingsmogelijkheden werd de liberale kreet keer op keer herhaald: werknemers moeten zich scholen voor de toekomst. Dat scholen als je 38 uur werkt of in ploegen zit een moeilijkheid is, begrijpen dergelijke politieke partijen niet. Ook blijkt dat werkgevers, alleen laten scholen voor werkzaamheden die in hun belang zijn. Uitzendkrachten en oudere werknemers worden daarbij “vergeten”. Vakbonden strijden al jaren voor het toekennen van scholingsgeld aan de werknemers in plaats van aan de werkgevers. Provincie Friesland blijft helaas subsidiegeld verspillen aan werkgevers in plaats dat aan werknemers of werkloze werknemers toe te kennen. Tijd dat in de krochten van de provincie ook doordringt dat als je vindt dat werknemers zich moeten omscholen, die werknemers ook de subsidie voor omscholing moeten krijgen en niet de werkgevers.

 

Geplaatst: Dinsdag 25 augustus 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Weer is onnodig geld uitgegegeven door B&W Smallingerland. Een onderzoek naar de plaats van het nieuwe zwembad dat het huidige zwembad, de Welle, moet vervangen. Eerder was al duidelijk geworden dat het zwembad het beste naar de sportlaan kan. Daar is een stuk grond dat al van de gemeente is. Het is goed bereikbaar en veilig. Nu heeft een nieuw onderzoek de aanbeveling verplaatst het zwembad naar het industrieterrein de Tussendiepen. Niet dat, dat beter is voor het zwembad of de bezoekers maar het industrieterrein wordt er beter van volgens de onderzoeker. Hoezo beter? Gaan de bedrijven beter produceren als er een zwembad in de buurt is? Het lijkt mij dat er "argumenten" bedacht worden. Er zal grond gekocht moeten worden, wat het zwembad duurder maakt. Bovendien is het dooplopende industrieterrein nu niet bepaald een plaats waar bezoekers in het donker een veilig gevoel aan overhouden. Het lijkt mij dat voor de beste oplossing gekozen moet worden, het zwembad naar het sportterrein.

Geplaatst: Maandag 3 augustus 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

In Nederland is het aantal sociale huurwoningen (huurprijs tot 650 euro per maand; inkomen tot ongveer 39.000 euro per jaar) ongeveer gelijk gebleven de afgelopen 20 jaar. Het aantal koopwoningen en dure vrijesector huurwoningen (hogere huurprijs dan sociale huurwoningen) is echter enorm gegroeid. De behoefte aan sociale huurwoningen neemt toe.Dat hangt samen met de grote hoeveelheid afhankelijke arbeidscontracten. Mensen kunnen dure huizen niet kopen of huren. De welvaart en het bezit is in Nederland, niet gelijkmatig verdeeld. Rijken zijn rijker geworden en mensen die moeten vechten om rond te komen, is toegenomen. De resultaten van 35 jaar VVD, CDA beleid helaas zo nu en dan gesteund door de PvdA.

Een gemeente heeft invloed op wat voor huizen er gebouwd worden. Ik heb het idee dat in Smallingerland de gemeente de voorkeur geeft aan dure koopwoningen. In de wijk de Bouwen worden op drie plaatsen koophuizen gebouwd op grond die in het bezit van de gemeente is.

Er komt een discussie in de gemeenteraad over de woonvisie van de gemeente. In het concept wordt niet voorzien in het laten toenemen van het percentage sociale huurwoningen. Het gemiddelde inkomen in Drachten ligt volgens mij onder het gemiddelde in Nederland. Het is zaak dat de gemeenteraad in de komende discussie over de woonvisie, waarborgt dat er meer sociale huurwoningen komen.

Geplaatst: Donderdag 16 juli 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Politieke pensioen obstakels.

Wat niet genoeg benadrukt kan worden is dat de herziening van het pensioen noodzakelijk is door obstakels opgeworpen door politieke meerderheden.

Rekenrente verdwijnt.

De rekenrente, waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt berekend, is lager dan elders (bevestigd door minister Koolmees). Door de lage rekenrente wordt geacht dat er op langeretermijn geen opbrengsten van beleggingen zijn. Het optrekken van die rekenrente is de gemakkelijke oplossing volgens criticasters van het Pensioen en AOW-akkoord dat vakbonden hebben weten te bereiken. Echter de meerderheid van politieke partijen weigert de rekenrente te verhogen. Daardoor kunnen de enorme reserves van pensioenfondsen (vermogens zijn in 10 jaar verdubbeld) niet benut worden voor indexatie van pensioenen. Erger pensioenen te goeden dreigen door de rekenregels verlaagd te worden. Door het akkoord met vakbonden wordt de rekenrente uiterlijk 2026 afgeschaft en wordt de grens voor korting niet op 104,5% dekkingsgraad gesteld maar op 90% in 2020 en 2021. Tot aan 2016 blijven de rekenrente regels gelden. Een strijdpunt blijft wat er gebeurt tussen 2021 en 2026.


Boete op eerder ophouden vervalt deels.

Achtereenvolgende regeringen hebben een boete op eerder ophouden dan de AOW-leeftijd ingesteld zodat er geen regelingen voor zware beroepen getroffen konden worden. In het akkoord met vakbonden wordt de boete opgeheven voor eerder pensionering 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Hierdoor kunnen per bedrijf of CAO eerder ophoudt regelingen voor mensen in slijtende beroepen afgesproken worden.


AOW-leeftijd stijging aangepakt.

Wisselende politieke meerderheden hebben 2 x de AOW-leeftijd versneld verhoogd waardoor die veel sneller (9 jaar) 67 jaar wordt dan de ons omringende landen. In het akkoord met vakbonden is een rem op de AOW-leeftijd stijging gezet. Gedurende 2 jaar blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt hij telkens met 3 maanden naar 67 jaar. Vanaf 67 jaar wordt de leeftijd niet meer verhoogd met 1 jaar maar met 8 maanden als de levensverwachting 1 jaar stijgt ten opzichte van 65 jaar. Het wetsontwerp daartoe moet nog behandeld worden door het parlement. Volgens mij moet de levensverwachting niet gemeten worden ten opzichte van 65 jaar maar ten opzichte van de geldende AOW-leeftijd.

Zelfstandigen Zonder Pensioen.

Regeringen hebben gestimuleerd dat werknemers als ZZP'er werken en als uitzendkracht of oproepkracht gingen werken. Zelfstandigen Zonder Personeel, kunnen beter hernoemd worden naar Zelfstandigen Zonder Pensioen, zonder WW en zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Schilders zijn een positieve uitzondering qua opbouw van pensioen. Koolmees weigert akkoord te gaan met het dwingend onder pensioenfondsen brengen van ZZP’ers. Het compromis in het akkoord met vakbonden is, dat de toegang gemakkelijker wordt. Er is ook afgesproken in het akkoord met de vakbonden dat er een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering komt. Uitzendkrachten die over de eerste 6 maanden geen pensioen opbouwen, moeten net als elders gelijk pensioen opbouwen.

Tijdens het spel de regels wijzigen.

De flexibele contracten, beter gezegd afhankelijke contracten, wordt gebruikt als argument om de wettelijke doorsnee pensioenpremie en opbouw af te schaffen. Mensen die beginnen als werknemer worden immers, later vaak zelfstandig aldus de politiek.  Kortom de regeringen veroorzaken het probleem van slechte contracten en willen vervolgens de wettelijke van een gelijk percentage pensioenpremie en opbouw afschaffen. De doorsnee premie en opbouw betekent dat het pensioenpercentage en opbouw gelijk is per pensioenregeling of je nu jong, oud, man of vrouw bent.

Doordat het kabinet tijdens het spel de regels wijzigt wordt het noodzakelijk dat pensioen tegoeden overgezet worden naar de nieuwe pensioenregels, uiterlijk 2026. Iets waarop vervolgens kritiek wordt uitgeoefend. Kennelijk is men vergeten wie de oorzaak is, namelijk de regeringen. Het overzetten van pensioen tegoeden vindt per pensioenregeling plaats en de deelnemersraden hebben veto recht. Dat laatste wordt zelden genoemd door de criticasters.


Partner AOW verdween.

Een ander obstakel is het afschaffen van het de partner AOW vanaf 2015 voor nieuwe AOW'ers. Hierdoor krijgen éénverdieners (70% van de handarbeiders) een halve AOW (die 20% lager is dan de alleenstaande AOW) tot dat de jongere partner, die niet betaald verdiend, ook de AOW-leeftijd bereikt. Dit obstakel is niet geslecht in het akkoord met vakbonden. Partijen zoals CDA, CU en SGP, die zeggen op te komen voor éénverdieners hebben het probleem van partner AOW tot nu toe genegeerd.

Tel de verbeteringen.

De vakbeweging is erin geslaagd een aantal van de obstakels opgeworpen door een meerderheid van politieke partijen te slechten. Nu niet zeuren over ingewikkeldheid. Tel de verbeteringen bereikt door vakbonden.

A.P. van Dijk, Drachten.

 

Geplaatst: Donderdag 2 juli 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

De mensen die huishoudelijke hulp krijgen in de gemeente Smallingerland, kregen een brief van de gemeente (Carin) dat er een organisatie is ingehuurd die een onafhankelijk onderzoek doet naar de huishoudelijke hulp. Wiens brood men eet wiens woord met spreekt, luidt het spreekwoord. Zo is het nu ook. Het is kennelijk de bedoeling te bezuinigen op huishoudelijke hulp. Dat maakt dat een onderzoek met die opdracht niet waardevrij is.

Ik vind het vreemd dat een duur bureau wordt ingehuurd. Die kosten hadden bespaard kunnen worden. Het excuus dat het gemeentelijk bedrijf dat de zorg toekent, Carins, niet in staat is het onderzoek te doen, vind ik bijzonder. Alle toekenning van huishoudelijke hulp is immers eerst toegekend door het gemeentelijk bedrijf. Bovendien wordt periodiek weer de toekenning tegen het licht gehouden. Kortom er is van elke toegekende huishoudelijke hulp, een dossier.

Mensen langer thuis laten wonen, heeft een prijs in ondersteuning. Die prijs moet gewoon betaald worden en niet op bezuinigd worden.

 

 

Geplaatst: Vrijdag 19 juni 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Hellend vlak medische hulp afhankelijk maken van leeftijd.

Artsen moeten een eed afleggen die vrij vertaald inhoud dat zij naar eer en geweten mensen zullen helpen die ziek zijn. Een protocol (stuk papier met voorschriften) waarin staat dat bij veel zieken, leeftijd bepalend is voor wie wel en wie niet of later medisch hulp krijgt, staat volgens mij haaks op de eed. Dit protocol is nota bene door organisaties van artsen opgesteld. Het moet de arts zijn aan de hand van de toestand van de patiënten bepaald, wie eerst geholpen wordt. Leeftijd is niet een gezondheidssituatie. Protocollen die uitgaan van leeftijd zijn het hellend vlak naar beneden. Een volgende stap is, rijke mensen eerst en niet rijke handarbeiders later. Een andere stap op het hellend vlak is mensen met een hoog verstandelijk vermogen eerder medische hulp geven dan mensen met een beperkt verstandelijk vermogen.

Stop met deze protocollen die niet uitgaan van de medische situatie van patiënten en het oordeel daarover van een arts maar van een niet medisch gegeven als leeftijd.

 

Geplaatst: Donderdag 11 juni 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij
Pensioenen zijn niet verhoogd omdat de overheid/DNB vinden dat beleggingen geen rendement op brengen. Pensioenfondsen moeten uitgaan van de door de overheid opgelegd rekenrente. Het is een van de trucs van de overheid. De pensioenfondsen zijn in 10 jaar verdubbel qua vermogen ondanks de banken crisis. De opbrengsten moeten eindelijk benut worden voor de pensioenen. Het is te hopen dat vakbonden overeenstemming weten te bereiken over indexatie van pensioen, de uitschakeling van onnodige verlagingen door de rekenrente, het compenseren van oudere werknemers voor het afschaffen door het kabinet van de huidige wettelijke doorsnee premie en opbouw. Het is een hele reeks politieke obstakels die hardwerkend Nederland tot nu toe afhouden van een eerlijk pensioen.
Geplaatst: Zondag 31 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 


Financieel journalist van de Telegraaf, Martin Visser, gaf in Buitenhof aan het een truc te vinden dat pensioenen geïndexeerd worden in het nieuwe pensioensysteem. Over de uitwerking van het Pensioen en AOW-akkoord wordt onderhandeld door regering, vakbonden en werkgevers. In het pensioenakkoord is opgenomen dat de pensioen belofte losgelaten wordt waardoor er wel geïndexeerd kan worden. Iets wat de laatste jaren verboden was van wege kunstmatig lage dekkingsgraad.

In tegenstelling tot wat de Telegraaf journalist vindt, is indexeren van pensioenen in het nieuwe systeem geen truc. De huidige beperkingen op indexeren is wel een truc. Een truc van de overheid. Pensioenfondsen moeten zich nu ten onrechte pensioenfondsen arm rekenen. De overheid dwingt de pensioenfondsen er van uit te gaan dat op langeretermijn niet of nauwelijks rendement gemaakt wordt. Pensioenfondsen in Nederland moeten rekenen met rekenrente die veel lager is dan elders. Die armrekenrente vervalt in het systeem dat nu uitgewerkt wordt.

De pensioenvermogens zijn verdubbeld in 10 jaar ondanks dat toen ook de bankencrisis plaatsvond. Het aantal pensioen deelnemers is niet verdubbeld. In tegendeel, door het verkeerde overheidsbeleid zijn er inmiddels een miljoen Zelfstandigen Zonder Personeel en zonder pensioen. Werkgevers profiteren hiervan doordat zij niet het werkgeversdeel van de pensioenpremie betalen. Iets wat niet zou moeten kunnen.

De Telegraaf journalist die het indexeren van pensioenen een truc vindt, betwijfelt of de rendementen van de pensioenfondsen positief zullen blijven. Het verleden heeft aangetoond dat de rendementen, ondanks crisissen positief zijn. De rendementen van pensioenfondsen zijn over 30 jaar  gemeten positief. De verdubbeling van de pensioen vermogens in 10 jaar spoort hiermee. Het is overigens opmerkelijk dat een Telegraaf journalist twijfels heeft over de opbrengsten van kapitaal.

Het is goed dat de miserabele rekenrente verdwijnt zodat eindelijk zonder onnodige beperkingen (wel met behoud van gemeenschappelijkheid en voorzichtigheid) het pensioengeld naar de werknemers en gepensioneerden kan gaan. Het is wel zaak daarbij te waarborgen dat positieve en negatieve economie effecten op rendementen gedempt over meerdere jaren worden doorgevoerd zodat er stabiel nog niet uitgekeerde en lopende pensioenuitkeringen verhoogd worden.

A.P. van Dijk, Drachten

Geplaatst: Zondag 24 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Merkwaardig dat werkgeversorganisaties altijd als oorzaak van dreigende faillissementen, lonen weten aan te wijzen. Eerst was het de vakantietoeslag. Nu de ontslagvergoeding die overigens zo'n beetje de laagste van Europa is terwijl de ontslagbescherming in Nederland gemiddeld is.

Nooit wordt de misstand genoemd van het splitsen van bedrijven in B.V.’ en, iets wat ook bij midden en klein bedrijven regel is, waarbij bezit en werknemers van elkaar worden gescheiden door onroerend goed en stuur B.V. ‘en B.V. ‘en waar de werknemers in zijn ondergebracht. Deze splitsing leidt ertoe dat de B.V. met werknemers failliet gaat en de onschuldige ondernemer vrolijk "herstart". De faillissement geschiedenis kent inmiddels een nieuwe misstand. Faillissementen worden door bezitters en banken voorbereid, uiteraard zonder overleg met OR en vakbonden. Een uur na de faillissementsuitspraak is er een doorstart met minder personeel en slechtere arbeidsvoorwaarden, zoals bij Heiploeg in Zoutkamp. Hierover worden nog rechtszaken gevoerd.

Banken nemen altijd de bezit B.V. ‘en als onderpand bij leningen. Als dat het geval is, moet volgens mij hetzelfde ook gelden voor de B.V. met werknemers. De faillissementswet dient in deze zin gewijzigd te worden.

A.P. van Dijk, Drachten.
 

Geplaatst: Donderdag 21 mei 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Barbera Banken Baarsma.

Baarsma pleit ervoor dat de werkgevers herstructureren. Zij bedoeld dat werknemers ontslaan. Ook vindt zij dat werkgevers eenzijdig de arbeidstijd en het loon moeten kunnen verminderen. Banken Baarsma is in mijn ogen een blinde volger van werkgevers en banken belangen. Dat is tot daaraantoe. Echter zij doet zich voor dat zij het welzijn van Nederland hoog in het vaandel heeft. Zij is SER lid door de regering aangezocht.


Baarsma werkt bij de Rabobank. Banken nemen als onderpand alle B.V. ‘en inclusief de beheers B.V. van bedrijven. De werknemers worden vaak in werkmaatschappijen ondergebracht. Die gaan dan failliet terwijl de bezittingen van de directie blijven omdat die in andere B.V.’en zijn ondergebracht. Hierdoor kan vervolgens "doorgestart" worden echter met minder werknemers en andere arbeidsvoorwaarden. Of dat nog niet erg genoeg was, werd uitgevonden dat het faillissement vooraf aan de vork gestoken kon worden. Zoals Heiploeg Zoutkamp. Binnen een paar uur na de faillissementsuitspraak ging het bedrijf verder nam een gedeelte van het personeel aan voor mindere arbeidsvoorwaarden. Als banken alle onderdelen van een bedrijf als onderpand nemen dient dat ook voor werknemers te gelden.

Eenzijdige verslechtering van arbeidsvoorwaarden, plaatst ons terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw.

Omscholing bij werkloosheid of te voorkomen dat werknemers werkloos worden is zeer nodig. Goed voor werknemers, werkgevers en de maatschappij. Echter de goed werkende centra voor opleiding (omscholing) van volwassenen zijn allemaal gesneuveld in de bezuinigingsdrift van de kabinetten. Baarsma had er goed aangedaan te pleiten voor terugkeer van omscholingsvoorzieningen. Nu kiest zij er voor de werknemers het slachtoffer te laten zijn.

A.P. van Dijk, Drachten.

 

Geplaatst: Zondag 17 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Betaalde verslaggeving is niet onafhankelijk.

De FNP stelt voor van de gemeenteraadvergaderingen journalistiek verslag gedaan wordt door iemand die daarvoor aangesteld wordt. Er wordt bij gezegd dat ook deze verslaggeving selectief zal zijn. Reden voor het voorstel is dat heikele punten die in de gemeenteraad behandeld worden wel in de pers komen maar minder heikele punten niet. Ik vind het een verkeerd voorstel.

Als ingehuurd of betaald wordt, dan is er niet sprake van onafhankelijkheid. Journalisten moeten onafhankelijk zijn. Diverse media maken dat van verschillende invalshoeken verslag wordt gedaan. Het is aan de politieke partijen in de raad om zelf verslag te doen aan hun achterban. De mogelijkheden tot bredere verslaggeving zijn toegenomen. Websites bieden die mogelijkheid. Ook kunnen raadsleden hun ei kwijt in een blog op Drachten wil je meemaken. Raadvergaderingen kunnen digitaal gevolgd worden of teruggekeken.

Betaalde verslaggeving is niet onafhankelijk en bovendien overbodig gezien de vele mogelijkheden die politici hebben om hun gelijk voor het voetlicht te brengen.

A.P. van Dijk, Drachten.


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 34  |  volgende pagina »