Geplaatst: Dinsdag 31 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

nternet en directe democratie zijn positief, Rimmer Mulder.

Volgens oud-hoofdredacteur Leeuwarder Courant, Rimmer Mulder, werd er eerder naar elkaar geluisterd en door het internet niet meer. De verschillende groepen, Socialistische, Katholieke, Gereformeerd, Hervormd, Liberaal respecteerde elkaar, volgens Mulder, terwijl tegenwoordig door het internet niet meer geluisterd wordt en men het gelijk in eigen internet platforms beleefd.
Volgens mij is de werkelijkheid anders.

Ten tijde van de verzuiling, periode tot grofweg 1970, sloot men elkaar uit. Je kocht als gereformeerde bij de gereformeerde bakker en niet bij de katholieke laat staan bij de socialistische. Je las de krant van jouw zuil, Friesch Dagblad, Trouw, Volkskrant, Het Vrije Volk, Handelsblad, Telegraaf, Algemeen Dagblad. Gereformeerd en Hervormd waren zelfs gescheiden terwijl nu zij een gezamenlijke PKN-kerk vormen.

In 1952 vaardigden de Bisschoppen het verbod uit tot lidmaatschap van de sociaaldemocratische vakbond NVV en de VARA. Het beeld dat Rimmer Mulder schildert, klopt volgens mij van geen kanten. Men luisterde niet naar elkaar en bleef in de eigen kring, in hedendaagse termen, men zat in de eigen bubbel. De anderen werden verketterd als niet deugend.

Het internet (facebook, websites, blogs) geeft de mogelijkheid om op schrift te zetten en wereldkundig te maken, wat eerder in kleine kring geuit werd. Dat daar onzin bij is, spreekt voor zich. Naast de besloten groepen, zijn er opengroepen waar eenieder zijn ei kwijt kan, mits ordentelijk. Het internet draagt volgens mij tot meer uitwisseling van feiten en meningen. Dat daarbij ook de nodige onzin en beledigingen geuit worden, is een feit maar doet niets af aan de waarde van de toename van uitwisseling van feiten en meningen.

Volgens mij zijn er belangrijke misstanden die nauwelijks aan bod komen. De misstand dat verkondigd werd en wordt dat het niet meer nodig is om je te organiseren in vakbonden en andere belangengroepen en dat referenda en directe democratie niet goed is. Het verketteren van vakbonden (niet van deze tijd en alleen voor ouden terwijl het de FNV is die de jeugd onderbetaling bestreed en bestrijd) heeft ertoe bijgedragen dat Nederland kampioen slechte contracten is. Slechte contracten waarmee de werkgevers hun risico afwentelen op de uitzendkrachten, tijdelijke contracten, oproepcontracten.

De inkomens en vermogens verschillen zijn verschrikkelijk toegenomen.

Het sprookje als het economisch goed gaat de werknemers (hetzelfde geldt voor ZZP’ers) vanzelf hun deel daarvan krijgen, kan bijgeschreven worden in het grote misleidingen boek. Het aandeel van de verdiensten wat naar de arbeid is van 92% naar 72% gedaald.

In sectoren met een hogere organisatiegraad en strijdbaarheid, worden hogere loonsverhogingen behaald. In sectoren met weinig vakbondsleden, worden de miljonairs van Jumbo en Albert Hein alleen maar rijker ten koste van werknemers en boeren.

Het is onbegrijpelijk dat partijen zoals VVD, CDA tot nu toe wegkomen met het verhaal dat directe democratie slecht is. Democratie is goed als je net als ik geloofd dat democratie beter is dan welk ander systeem dan ook. Het invoeren van een correctief referendum waardoor voorgenomen wetten in referenda worden voorgelegd aan de bevolking, als daar een flink aantal burgers om gevraagd wordt, is volgens mij prima. Het voorkomt dat op een achternamiddag zaken zoals het extra verhogen van de AOW-leeftijd en het invoeren van absurde regels voor pensioenfondsen doorgevoerd kunnen worden. Beide, AOW-leeftijd en regels voor pensioenfondsen, zijn negatiever in Nederland dan in de ons omringende landen.

De Colijn geest waarbij de kleine man het ontgelden moet, waart nog steeds rond in Nederland. Althans bij partijen die de regeringen vormen.

Anne van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Vrijdag 27 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Zelfregulering uitzendbranche was en is flauwekul.

Het aantal uitzendbureaus is uit de bocht gevlogen sinds het opheffen van de uitzendvergunning eind jaren negentig. De branche zou zichzelf wel controleren. Een kreet die werkgeversorganisaties en politieke partijen zoals VVD, CDA en D66 hanteerden en helaas nog hanteren.
Notabene de werkgeversorganisatie ABU heeft al eerder geconstateerd dat de helft van de uitzendbureaus malafide is. Zelfregulering werkt niet. Het is de slager die zijn eigen vlees keurt.

Uitzendbureaus concurreren met elkaar ten koste van de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkrachten. De zogenaamde platform arbeidsmarkt, waar MKB-voorman Jacco Vonhof het over heeft, is niets minder dan de koppelbazen praktijk waar de werknemers het slachtoffer van zijn. Niet alleen wordt geconcurreerd op de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten maar ook door te discrimineren. Als inhurende werkgevers daarom vragen, worden uitzendkrachten met buitenlandse namen, niet geleverd.

Het aantal bedrijfsongevallen is hoger bij uitzendkrachten. Te weinig instructie en vaker gevaarlijk werk zijn hiervan de oorzaak, volgens mij.

Het jarenlang inkrimpen van de arbeidsinspectie, tegenwoordig inspectie SWZ geheten, zorgde ervoor dat er minder gecontroleerd werd en nog steeds te weinig gecontroleerd wordt. Kennelijk is de veiligheid van werknemers minder belangrijk, in de ogen van jarenlang regerende partijen VVD, CDA en D66.

Het wordt tijd dat de wettelijke uitzendvergunning weer ingevoerd wordt en de arbeidsveiligheid gewaarborgd wordt door voldoende controle en toezicht. In de uitzendvergunning dient opgenomen te worden, dat dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden voor uitzendkrachten als gelden voor werknemers in dienst bij de inhurende werkgevers. Controle door de inspectie SZW is daarbij noodzakelijk.

Anne van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Donderdag 26 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

MKB-voorman Vonhof wil werkgeversverantwoordelijkheid blijven afschuiven.

De premies voor uitzendkrachten gaan omhoog. Volgens de voorman van MKB Vonhof is dat slecht en dreigt daardoor de flexibele schil kleiner te worden. Flexibele schil zijn werkgeverswoorden voor dagloner contracten waarbij het werkgeversrisico afgeschoven is op de werknemers. De voorman vindt het verkleinen van de slechte contracten slecht. Ik vind dat goed.

Nederland is kampioen slechte contracten. Die slechte contracten leiden tot minder investeringen in opleiding, meer bedrijfsongevallen en zijn funest voor betrokkenheid. Echter als je winst wilt maken zonder werkgeversrisico, is de flexibele schil een goede zaak. Ik noem dat anti maatschappelijk. Op deze manier winst maken gaat ten koste van werknemers en goedwillende werkgevers. Bij een volgende crisis, zijn ZZP’ers, uitzendkrachten, tijdelijke contracten en oproepcontracten het kind van de rekening. Vooral ZZP’ers. Zij hebben geen WW. Bezit wordt verrekend bij aanvragen van bijstand.

De werkgeversvoorman Vonhof stelt dat er een platform economie is in Nederland. Hij doet of er geen werknemers zijn. Er zijn ruim 8 miljoen werknemers. Hij bedoelt dat ZZP’ers en uitzendkrachten worden ingehuurd via platforms (waaronder uitzendbureaus). ZZP’ers die hun eigen materiaal en gereedschap aanschaffen. Kosten die de inhurende werkgever niet hoeft te maken. Als het de inhurende grote werkgevers even niet uitkomt, wordt niet meer ingehuurd. Zie daar het model, wel verdienen en geen risico. Het risico is voor de ZZP’er, de oproepkracht, de uitzendkracht.

Het bedrijf Uber is een voorbeeld van het afschuiven van risico. Zij hebben geen taxivergunning maar laten autobezitters voor hun rijden waarbij een deel van de opbrengst naar Uber gaat. Geen kosten voor auto’s en toch verdienen door oneerlijke concurrentie aan taxibedrijven aan te doen. De VVD prominent mevrouw Kroes is daar commissaris.

Het is opvallend dat een deel van de ZZP-spreekbuizen zich verzetten tegen een minimumtarief voor ZZP’ers. Zij stellen dat het minimumtarief door de inhurende werkgevers als maximum gehanteerd gaat worden. Indirect wordt daarmee bevestigd dat er geen sprake is van een gelijke onderhandelingspositie van de ZZP’ers. Zij zijn, met uitzondering van mensen die in schaarse beroepen werken (wat een tijdelijke schaarste is), afhankelijk van de in-huurders of de bureaus die als tussenpersoon optreden. Nu wordt de ZZP’er als concurrent van de werknemers ingezet. De werkgevers hoeven immers, met uitzondering van de schilders, geen pensioenpremie te betalen.

Ook opvallend is dat het invoeren van een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt bestreden. De ZZP’ers aangesloten bij FNV hebben aangegeven daar wel behoefte aan te hebben.

Een andere vorm van werkgeversverantwoordelijkheid ontlopen is bedrijven splitsen in een veelheid aan Besloten Vennootschappen. Dit doet zich niet alleen voor bij grote bedrijven maar ook bij het midden en klein bedrijf. De winst gaat naar de bovenste. De werknemers zijn ondergebracht in een B.V. zonder bezittingen. De banken vragen voor kredietverstrekking als onderpand alle B.V. ’en inclusief de hoogste, veelal beheer B.V. genoemd. Het is niet meer dan redelijk dat als voor het kapitaal B.V. ’en gekoppeld worden dat ook voor de arbeid (werknemers) geldt. Daardoor worden selectieve faillissementen voorkomen.

Het afschuiven van verantwoordelijkheid op werknemers, wordt door VVD gepropageerd. VVD’ers zeggen in de geest van de Adam Smith (filosoof eind 1700) te werken. Niets is minder waar. Adam Smith vond dat de werkgever persoonlijk aansprakelijk moest zijn en zich niet moest verschuilen achter Naamloze Vennootschappen laat staan een veelheid van B.V. ’en.

Het afschuiven van werkgeversverantwoordelijkheid kan niet genoeg bestreden worden. Vakbonden verdienen steun in het bestrijden van deze misstand.

Anne van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Zondag 22 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

De werknemers zijn nauwelijks productiever geworden de afgelopen 10 jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wel worden er meer (over)uren gemaakt. Arbeidsproductiviteit is wat een werknemer per uur produceert. Met betere machines neemt de productiviteit toe.

Als werkgevers gemakkelijk winst maken, dan investeren zij niet. Winsten door goedkope werknemers uit Oost-Europa, winsten door lagere belastingen, winsten door geen pensioenpremies betalen voor ZZP’ers en veel minder voor uitzendkrachten dan voor het eigen personeel. De cao-loonstijgingen moeten voor de helsdeuren worden weggehaald met stakingen. Miljonairs zoals de eigenaren van Jumbo, presteren het met stakingsbrekers via de OR, een veel te lage loonstijging door te drukken. Uit andere economie berichten blijkt dat de werkgevers winsten oppotten. Er is een renteniersmentaliteit ontstaan in werkgeversland. Zij proberen alle werkgeversrisico’s af te wentelen op werknemers en als dat niet lukt op de gemeenschap.

De verhalen dat door automatisering er te weinig werk zal zijn, staat haaks op het bericht van het CBS over lage groei van de arbeidsproductiviteit. Het geld wordt opgepot in plaats van geïnvesteerd. Ook het verhaal dat in CDA-kring opgeld doet, langer werken, gaat niet op. Door de te goedkope arbeid, wordt juist de arbeidsproductiviteit ondermijnd.

Het wordt tijd dat de afwentelen van ondernemersrisico op werknemers door slechte contracten gestopt wordt. Hetzelfde geldt voor het onderbetalen van uitzendkrachten en ZZP’ers. Gelijke monniken gelijke kappen betekent ook dat voor ZZP’ers en uitzendkrachten pensioenpremie betaald moet worden door de inhurende werkgevers. Dezelfde premies als gelden voor de werknemers in dienst van de werkgevers. Het is aan de werknemers om zich aan te sluiten bij vakbonden en de strijd aan te blijven gaan voor loonstijgingen. De loonstijgingen zijn hoger in sectoren met een hoge organisatiegraad en de bereidheid te strijden tegen werkgevers die de midden en de beide einden willen hebben.

Anne van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Zondag 15 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

De heer Wiegel roept de VVD op de ZZP-ers te omarmen. Volgens Wiegel moeten die niet in het pensioen en ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Veel te duur, volgens Wiegel.

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij verzekeringsmaatschappijen zijn inderdaad veel te duur. Het zijn verzekeringen volgens het liberale model, ieder voor zich en niemand voor ons allen. Echter verplichte verzekeringen waaraan iedereen meedoet en die rekening houdt met de hoeveel verdienste, is niet te duur. Dat ZZP’ers behoefte hebben aan een betaalbare verzekering bleek wel bij de ZZP bond van het FNV. Tachtig procent van de leden vroegen om een dergelijke verzekering.

Het pensioenstelsel in Nederland, waarbij naast de AOW, via de CAO voor het aanvullende pensioen gespaard wordt, behoort volgens de jaarlijkse internationae onderzoeken tot het beste van de wereld. Het verplichte aanvullende pensioen, is goedkoop en geeft de hoogste uitkomst. Door absurde regels van het kabinet worden de pensioenen de laatste 10 jaar niet verhoogd met de prijs of cao-stijgingen. Ondanks de pensioenreserves verdubbeld zijn in 11 jaar. De uitwerking van het pensioenakkoord moet dit probleem oplossen. Het uitsluiten van ZZP’ers van de collectieve aanvullende pensioenen, onder het mom van het is te duur, terwijl die aanvullende pensioenen wel van toepassing zijn op werknemers in de bedrijven waar ZZP’ers en uitzendkrachten hetzelfde werk doen, is niets anders dan een pleidooi voor het bevoordelen van werkgevers. Die hoeven dan immers voor ZZP’ers niet hun pensioendeel te betalen. Hetzelfde geldt voor uitzendkrachten die een veel slechter pensioen hebben dan de mensen in dienst van de bedrijven waar de uitzendkrachten werken. Pas na een halfjaar begint de opbouw een beetje en daarna duurt het nog een jaar voor dat meer opgebouwd wordt.

Mevrouw Kroes ook van de VVD is commissaris bij Uber. Het bedrijf dat zonder vergunningen taxi diensten verleend en vaak in overtreding is. Als het om geld verdienen gaat, is dat geen probleem voor VVD’ers. Wiegel was adviseur bij uitzendbureau Otto work-force. Gespecialiseerd in uitzendkrachten uit Oost-Europa die onder cao-niveau in Nederland te werk gesteld werden en worden en daarmee vaste krachten concurrentie aandoen. Het zijn de vakbonden die deze misstanden steeds hebben aangevochten.

Kroes pleit voor een vrouwen quotum in raden van commissarissen. Kroes en de VVD is echter tegen het verplicht minstens 5% arbeidsgehandicapten in dienst hebben door werkgevers. Wel de sociale werkplaatsen afbreken maar geen harde wettelijke eisen stellen om arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Het wrange is dat raden van commissarissen wel een harde wettelijke eis krijgen. Wellicht omdat daar ex politici vaak in komen.

Het liberale beginsel dat het beter is als de inkomens verschillen groot zijn (verdedigd met dat managers hard werken alsof handarbeiders dat niet doen) en de vermogens verschillen nog groter, is een sprookje of te wel een werknemers nachtmerrie gebleken. De toenemende verschillen hebben de economie niet versterkt. Er wordt geld opgepot door werkgevers. Werknemers moeten steeds vaker staken om hun deel van de arbeid opbrengst te krijgen. De verdeling is scheef. Een steeds groter deel gaat naar het kapitaal ten koste van de werknemers.

Door het weghalen van wetten en regels, is Nederland inmiddels kampioen slechte contracten. Het wordt tijd voor een andere wind. Een wind waarbij rechtvaardige verdeling van inkomen, kennis (onderwijs mogelijkheden) en macht wordt nagestreefd. Omdat te bereiken zullen werknemers, met en zonder vaste contracten, zich moeten verenigen in vakbonden en bereid zijn, net als in de metaal, de strijd aan te gaan tegen verslechteringen en te weinig loon. Het verhaal dat rechtvaardigheid vanzelf komt, kan in het grote liberale sprookjes boek worden bijgeschreven

Bij verkiezingen is het zaak op partijen te stemmen die voor de werknemers opkomen. Kijk vooral naar hoe de afgelopen zittingsperiode gestemd is en niet zozeer naar de mooie beloften in de verkiezingsprogramma’s.

Anne van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Woensdag 4 december 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Jarenlang werd tegengehouden dat de winkels op zondag open mochten. De protestantschristelijke zondagsrust ging voor. Kennelijk heeft dat te lang geduurd. Kennelijk omdat daarna elke zondag koopzondag en zelfs allen beperkingen werden opgeheven op voorstel van D66. Van het ene uiterste in het andere. Wel werd voor elke zondag  betaald parkeren ingevoerd. Tot dan toe was het onbetaald parkeren op zondag. Uitbreiding van betaald parkeren gaat uiteraard ten koste van de aantrekkelijkheid van Drachten als winkelstad. De omliggende wat grotere dorpen, zoals Surhuisterveen, Beetsterzwaag en Gorredijk hebben vrij parkeren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zal de grootste politieke supermarkt partij ELPS gedacht hebben. Feest- en zondagen worden in de toekomst weer parkeergeld vrij. Dat sluit overigens mooi aan bij die dure parkeergarage want die is zondags dicht. Kennelijk is de parkeer nood niet erg hoog op zondag.

Om de feestvreugde te dempen, kwam als een duveltje uit een doosje, het voorstel van de winkelliervereniging H&I om de verbeterde aantrekkelijkheid van Drachten alsnog de nek om te draaien. Het voorstel om in plaats van tot 18:00 uur betaald parkeren en op koopdonderdagen tot 21:00 uur, in te voeren dat op alle dagen betaald moet worden tot 21:00 uur. Waarom? Ik zou het niet weten. De parkeerplaatsen staan niet overvol. De horeca op de kade wordt er alleen maar onaantrekkelijker door. Ook de theaterbezoekers van de Lawei zullen hier niet blij mee zijn. Tot mijn verbazing, stemde een meerderheid van de gemeenteraad, met de ELPS voorop, in met het onaantrekkelijk maken van Drachten door betaald parkeren in te voeren tot 21:00 uur.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, gaat wat mij betreft ook gelden voor het betaald parkeren tot 21:00 uur. Terug naar 18:00 uur. Dat de gemeenteraad van mening kan veranderen bleek wel bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels die nu te dicht bij huizen door de lucht lopen. Na twee keer voet bij stuk gehouden te hebben, gaf de gemeenteraad toe, het hoeft toch niet, dat ondergronds brengen van hoogspanningskabels. Er is nog tijd om van mening te veranderen voor gemeenteraad over het parkeerbeleid. De datum waarom de nieuwe parkeertijden en tarieven ingevoerd worden, is nog steeds niet bekend gemaakt. Bovendien moeten in de straten rond het centrum nog referenda per straat gehouden worden over het invoeren van parkeervergunningen. In die straten is wel sprake van parkeeroverlast omdat daar onbetaald geparkeerd kan worden. Als 70% voor is per straat dan kan alleen met vergunning in die straat geparkeerd worden.

A.P. van Dijk, Drachten.

 

Geplaatst: Vrijdag 29 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Tijd voor gelijke monniken gelijke kappen.

Boeren willen geen verhoging van de waterschapslasten. Die is begroot op 15% voor boeren en 12,8% voor burgers. Over de verhoging voor burgers hoor je het boeren protest niet.
Ook hoor je hen niet over de grondverzakking door de lage grondwaterstand die door boeren bij het waterschap bewerkstelligd is. De verzakkingen treffen de burgers en leidt bovendien tot Co2 uitstoot.

Boeren vinden hun protesten terecht en hun goed recht. Demonstreren is een recht. Ook het recht van werknemers net als het stakingsrecht. Echter als in de zuivel gestaakt werd, dan werd steevast met geweld door boeren opgetreden tegen stakers. Zo drukten zij bij het CNV kantoor in Drachten te deur in. Ook werd gier in vergaderlokalen van de stakers gespoten. Ook werd melk in de sloot geloosd ondanks dat die melk verwerkt kon worden tot poeder. Kortom bewust milieu schade veroorzaken om de stakers in een kwaad daglicht te stellen.

Als stakers blokkeren worden zij steevast veroordeeld. Dat geldt kennelijk niet voor boeren. Demonstreren is een goed recht dat recht moet dan ook voor werknemers gerespecteerd worden. Voor protesten moeten dezelfde ordentelijkheid regels gelden. Trekkers inzetten betekent niet dat er andere regels gelden.

Geplaatst: Woensdag 27 november 2019 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Slappe knieën bij meerderheid Gemeenteraad Smallingerland.

De gemeenteraad van Smallingerland heeft eerder uitgesproken dat de hoogspanningskabels die over de nieuwbouw van Drachtstervaart maar ook over de wijk De Drait lopen, ondergronds gebracht moet worden. Nu stelt de meerderheid dat het niet meer moet. Twee keer eerder probeerde Wethouder Trompetter de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. De derde keer lukte hem dat. De meerderheid van de gemeenteraad vindt, bij nader inzien, dat er geen gezondheidsrisico is. Dat is een “bijzonder” argument. De gezondheidsraad van Nederland adviseert namelijk om geen hoogspanningskabels in de buurt van woningen te laten lopen omdat uit onderzoek blijkt dat de kans op leukemie 2 x zo groot is bij kinderen. De kosten voor het ondergronds brengen van hoogspanning kabels, 12,5% miljoen, worden grotendeels (10 miljoen) door het rijk betaald.  Ook bijzonder is de uitleg van gemeenteraadslid Pietersen, die meent dat de eerdere oproep van de Gemeenteraad tot het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, een ondoordachte oproep was. Een “ondoordachte” oproep die daarna 2 x gehandhaafd is en in derde instantie ingeslikt. Volgens mij is de werkelijkheid dat de meerderheid van de gemeenteraad gekozen heeft voor het niet uitgeven van 2,5 miljoen kosten in plaats van de kiezen voor de gezondheid van de bewoners van huizen onder de hoogspanningskabels.

Anne van Dijk, Drachten.

 

Geplaatst: Zondag 24 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Handarbeiders worden benadeeld.

Hoogleraar Ton Wilthagen van de universiteit van Tilburg constateert dat mensen die met hun handen hun brood verdienen, volgens mij ten onrechte aanmatigend aangeduid als lager opgeleiden, benadeeld worden door de stijgende AOW en pensioenleeftijd. De handarbeiders beginnen eerder met werken (betalen langer AOW-premie en pensioenpremie), doen slijtend werk en zijn minder gezond. Eén op drie heeft geen betaald werk meer maar noodgedwongen een uitkering tegen de tijd dat zij AOW gerechtigd worden. De leeftijdsdiscriminatie door werkgevers wordt niets aangedaan door het kabinet.

Een ander benadeling van handarbeiders is dat een echtpaar het met een halve AOW moet doen tot dat beide partners AOW gerechtigd zijn. Dat duurt gemiddeld meer dan 2 jaar. Tot 2015 gold dat een echtpaar waarvan de kostwinner AOW gerechtigd werd, 2 x een halve AOW kregen ook als de jongere partner niet verdiende. Vanaf 2015 geldt dat niet meer. Een misstand die de handarbeiders treft (70% van hen is éénverdiener) en waar partijen zoals CDA, CU en SGP die zeggen voor de éénverdieners op te komen, niets aan gedaan hebben. De éénverdieners met jongere partner moeten het doen met 50% van de gehuwden AOW terwijl een alleenstaande 70% krijgt. Er werd door VVD, D66 en CDA een boete ingevoerd op regelingen om eerder te stoppen dan de AOW-leeftijd.

Een VVD, CDA, D66 maatregel die de werkelijkheid van handarbeiders volledig negeert. In het AOW en pensioen akkoord is afgesproken dat de boete verdwijnt op eerder ophoud regelingen gedurende 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Verder wordt onderzocht of het mogelijk is AOW gerechtigd te worden na 45 jaar werken. Als onder werken verstaan gaat worden betaald of in het gezin, wordt het probleem van de halve AOW teruggedrongen. Verder zal de politiek terug moeten komen op hun andere foute beslissingen. Een halve AOW voor twee mensen is niet genoeg tenzij de jongere partner economisch zelfstandig is.

De liberale politiek van de VVD, waarbij de leeftijdsdiscriminatie ongemoeid wordt gelaten net als de vele onzekere contracten, zal verlaten moeten worden. De bestaansveiligheid van werknemers is net zo belangrijk als de veiligheid op straat en thuis.

Anne van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Dinsdag 19 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij
AOW en vergrijzing is weer de boeman.Het CBS berekend dat de AOW-kosten stijgen. Ja maar die kosten stijgen minder dan wat er verdiend wordt (BBP). Ook wordt vergeten dat de belastingopbrengsten uit aanvullende pensioenen, navenant stijgen. Kennelijk moeten de geesten weer rijp gemaakt worden voor verslechteringen of om verlaging van de koopkracht van gepensioneerden te rechtvaardigen.Er is al gruwelijk bezuinigd op de AOW en pensioen. Ondanks het afremmen van de AOW-leeftijdstijging, dankzij de vakbonden, stijgt de AOW-leeftijd in 2024 naar 67 jaar. In de ons omringende landen is dat later, namelijk in 2029 of 2030. Echtparen moeten het sinds 2015 met een halve AOW doen totdat beide de AOW-leeftijd hebben bereikt. Dat treft vooral mensen die met hun handen hebben gewerkt. Van hen is meer dan de helft éénverdiener. Laten die mensen nu ook nog het langst AOW-premie betaald hebben. Rechtvaardig zou zijn als de AOW-leeftijd langzamer stijgt, de koopkracht niet afneemt maar gelijk met de anderen stijgt en de onrechtvaardigheid voor handarbeid ongedaan wordt gemaakt.Volgens het CBS zal er in Nederland minder verdiend worden doordat er minder werkenden komen. Dat is eerder ook voorspelt. Echter op dit moment zijn er meer werkenden in Nederland dan ooit. Bovendien is er een grote arbeidsreserve door de vele deeltijdarbeid. Het percentage deeltijders is in Nederland veel hoger dan de ons omringende landen. Daarbij komt nog dat de werkgevers zich veroorloven om oudere werkzoekende te discrimineren en mensen een vast contract te onthouden door onnodig gebruik te maken van uitzendwerk, oproepcontracten, payroll bedrijven, ZZP’ers. Veel van de werknemers met onzekere contracten worden onderbetaald. De bijscholing van mensen met onzekere contracten blijft achter. De vergrijzing is overigens in Nederland veel minder dan bijvoorbeeld in Duitsland of Italië.AOW en vergrijzing is niet de boeman. De bestedingen van gepensioneerden zijn zeer van belang voor de Nederlandse economie. De regering doet er beter aan om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden door de AOW meer te verhogen. Ook moeten de pensioenen verhoogd worden. Dat kan de pensioenvermogens zijn verdubbeld in 11 jaar. Door absurde overheidsregels zou er gekort moeten worden in plaats van verhoogd. Stap af van het Colijn beleid waarbij de gewone man bloedt en de grote bedrijven geen belasting betalen.A.P. van Dijk, Drachten.
Geplaatst: Zondag 10 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Na de nodige processen gevoerd door vakbonden en andere advocaten, is het nu verboden voor werkgevers om werknemers die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn en niet meer aan het werk kunnen bij de werkgever, in dienst te houden. Een zogenaamd slapend dienstverband. Dat in dienst houden werd en wordt gedaan om niet de vakantiedagen en dergelijke te hoeven betalen die de werknemer nog te goed heeft. Het wordt ook gedaan om de wettelijke ontslagvergoeding niet te hoeven betalen. Die wettelijke ontslagvergoeding kunnen de werkgevers overigens in de toekomst met terugwerkende kracht declareren bij een fonds.

Werkgeversorganisaties doen zielig over de plicht om af te rekenen. Werknemers zijn immers als twee jaar doorbetaald. Wat zij vergeten is dat eerder premies betaald werden voor het doorbetalen via de ziektewet. Dat is afgeschaft, ook de premie betaling. Werkgeversorganisaties meenden dat men zich wel kon verzekeren, met de bespaarde premies, bij verzekeringsmaatschappijen. Echter de markt, waar de werkgevers zeggen voorstander van te zijn, is hard en genadeloos. Als je je verzekert en je moet een beroep op de verzekering doen, dan verhoogd de verzekeraar steevast de premies. Eigenlijk zouden werkgeversorganisaties moeten erkennen dat een collectieve voorziening voor zieke werknemers, zo gek nog niet is vooral voor kleine bedrijven.

Verwijtbaar aan de werkgeversorganisaties is dat zij vergeten dat zij premie voordeel hebben. Verwijtbaar is dat zij altijd opvoeren dat er werkgevers zijn die niet de eindafrekening kunnen betalen. Zij geven een voorstelling van zaken dat faillissementen alleen maar samenhangen met werknemerskosten. Onzin natuurlijk. Bovendien kunnen de werkgevers de lage wettelijke ontslagvergoeding declareren. Verwijtbaar is dat werkgeversorganisaties collectieve voorzieningen verketteren terwijl ze die vooral voor kleine bedrijven zouden moeten nastreven.

A.P. van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Vrijdag 1 november 2019 - 3 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij
Correctief referendum direct invoerenPolitici van VVD en CDA zijn tegen het correctief referendum. Zij kunnen beter complexe vraagstukken doorzien, is het argument. De praktijk wijst op het tegendeel. Stikstof problemen ontkennen tot dat de rechter ho zei. Gevolg grote problemen in de bouw. Een staatssecretaris die PFAS norm op de kleinst mogelijke meetbare eenheid stelt terwijl een deel van die PFAS gewoon in gebruiksartikelen wordt gebruikt. Het kan niet anders dan dat deze foute beslissing door politici die zich voorstaan op het doorzien van complexe zaken, teruggedraaid wordt. Het lijkt mij dat het correctief referendum, het gaat dan om het stemmen door het volk over voorgenomen wetten als er voldoende handtekeningen voor het houden van een referendum zijn, hardlopend moet worden aangenomen. Referenda over bijvoorbeeld het plotseling twee keer versneld verhogen van de AOW leeftijd of het afschaffen van het 3e WW jaar, het afschaffen van de dividend belasting.Ook de raad van state is voor het correctief referendum net als de commissie Remkes. Alleen de regenten partijen zijn tegen.
Geplaatst: Vrijdag 1 november 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Geldklopperij betaald parkeren in Drachten tot 9.00 uur ’s avonds.

Er is besloten om het betaald parkeren in Drachten uit te breiden tot 21:00 uur ’s avonds op maandag tot en met zaterdag. Dus niet alleen op de koopavond maar gedurende 6 dagen van de week. Een bijzondere beslissing omdat er na 18:00 uur geen sprake is van parkeer overlast. Je kunt door de week wel een kanon afschieten. Het is ook zeer bijzonder dat de voorzitter van H&I Drachten, dhr. Blom, voor de uitbreiding naar 21:00 uur pleitte.

Volgens mij is het zonneklaar dat de uitbreiding naar 21:00 uur geldklopperij is die Drachten minder aantrekkelijk maakt voor bezoekers. Hier geldt echter ook beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Kom op gemeenteraadsleden, stop deze dwaling alsnog.

Anne van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Woensdag 30 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Geen krappe arbeidsmarkt.

In de krant wordt gesteld dat er ook in Noorden te weinig mensen zijn om het werk te doen. Er zou sprake zijn onvervulbare vacatures. Haaks hierop staat dat 10% van de werknemers uitzendkracht zijn. In tal van bedrijven is het percentage echter niet 10% maar 20 of 30%. Verder zijn er oproepcontracten, tijdelijke contracten (ook in sectoren als vervoer, bouw, installatiebedrijven), ZZP’ers, buitenlandse werknemers die onderbetaald worden, en payroll bedrijven of te wel nep werkgevers. Al met al is 35% van de werknemers niet zeker van zijn werk. Nederland is kampioen in afhankelijke contracten. Slechte contracten die overigens als effect hebben dat er niet of nauwelijks aan bijscholing gedaan wordt door inlenende werkgevers.

Op buitenlandse werknemers wordt meer verdiend door ze minder te betalen en hen ook nog een keer flink voor de huisvesting te laten betalen. In een aantal gevallen wordt niet de Nederlandse premies betaald maar de premies van bijvoorbeeld Cyprisch. Door deze onderbetaling worden goed willende werkgevers oneerlijke concurrentie aangedaan en treedt er verdringing op van vaste krachten. Zo bleek op de scheepswerven in Groningen. Ook uitzendkrachten worden minder betaald dan het loon van de mensen die in dienst zijn bij de inlenende werkgever. Bovendien is hun pensioen slechter. Hetzelfde geldt overigens voor de ZZP’ers. Payroll bedrijven hebben steevast een slechter pensioen dan geldt bij de werkgever waar de werknemers feitelijk voor werken.

Uitzendkrachten en ZZP’ers zijn het eerste de sigaar bij economische tegenwind. Daarbij vallen ZZP’ers buiten de WW en kunnen alleen een beroep doen op de bijstand. Bij een volgende crisis zal die dieper ingrijpen in Nederland door de vele ZZP’ers en de verslechterde sociale voorzieningen. Vakbonden strijden daar al jaren tegen de slechte contracten en het onderbetalen van tijdelijk personeel. Er zijn talloze rechtszaken gevoerd. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten ook vakantietoeslag krijgen betaald over vrijedagen net als vaste werknemers.

De praatjes om het afhankelijk houden van werknemers te verdedigen zijn steeds hetzelfde. Het gaat om seizoen werk. Buitenlandse werknemers zijn nodig omdat Nederlanders het werk niet willen doen. De mensen willen zelf geen vast contract. De slechte contracten zijn niets anders dan het afwentelen van het ondernemersrisico op de werknemers en bovendien wordt het gebruikt als middel om de lonen laag te houden. Vakbonden vinden dat tijdelijke contracten beperkt moeten worden tot vervangen bij ziekte en tot tijdelijke pieken. Als meer dan 9 maanden in 12 maanden gewerkt wordt, dient het een vast contract te worden. Ook dient het loon en pensioen gelijk te zijn aan dat van werknemers in dienst van werkgevers die uitzendkrachten, ZZP’ers en dergelijke inlenen. Gelijk loon voor gelijk werk bij dezelfde werkgever.

Het klakkeloos berichten dat de arbeidsmarkt krap is, is berichten over een theoretische werkelijkheid terwijl de feitelijke werkelijkheid is dat mensen proberen vastwerk te krijgen maar dat niet krijgen en in slechte afhankelijke contracten aan het werk zijn. Er heerst in Nederland een dagloner cultuur waarbij de werkgevers met een renteniersmentaliteit hun risico’s om de werknemers afwentelen. Er is geen krappe arbeidsmarkt zolang onderbetaald wordt en er geen vaste contracten gegeven worden voor vast werk.

Anne van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Maandag 28 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Stop de boomkaalslag.

In Smallingerland worden wekelijks tientallen bomen gekapt volgens de  gemeentelijke mededelingen. Smallingerland is hierin helaas niet uniek.

Bomen zijn goed voor het milieu. Het kappen of zelfs het opbranden van hout in de vorm van biomassa, is volgens mij slecht voor het milieu. Biomassa die ook nog wordt gesubsidieerd. Er komen zelfs protesten uit Amerika waar kennelijk een deel van het hout biomassa vandaan komt. Het protest is dat met het subsidiëren daar kaalslag wordt veroorzaakt.

Ik heb van de voormalige leider van de Partij van de Dieren, Marianne Tieme, begrepen, dat in verhouding in Nederland meer bomen gekapt worden dan in de Amazone. Tijd om te stoppen met de overmatige kap en de biomassaverbranding. Te beginnen met het stoppen van de subsidiëring van biomassa.

In de gemeenten moet het kappen van bomen beperkt worden tot zieke bomen en bomen die overlast veroorzaken. Niet meer kappen om reden van minder onderhoud. Kappen van bomen altijd met de verplichting nieuwe bomen te planten zodat het aantal niet afneemt en als het een beetje kan toeneemt.

A.P. van Dijk, Drachten.

 

Geplaatst: Dinsdag 22 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij
Kabinet van pensioenslopers.Weer is het Nederlandse pensioenstelsel als beste van de wereld geclassificeerd door onderzoeksbureau Mercer. Toch doet het kabinet zijn uiterste beste om de pensioenen te vernielen. Eerder zijn verschillende verslechteringen in het aanvullende pensioen opgelegd door het kabinet. Met elkaar 30% verslechtering. Het AOW-leeftijd steeg in Nederland veel sneller dan de ons omringende landen. Ondanks dat de vergrijzing daar veel meer is dan in Nederland. De meeste pensioenfondsen konden de pensioenen niet verhogen met de inflatie of nog beter met de loonontwikkeling. Ondanks dat de pensioenvermogens verdubbeld zijn in 11 jaar. Mee groeien van de pensioenen mocht niet van het kabinet. Het kabinet wil dat met de door de Europese Centrale Bank gemanipuleerde lage rente rekenen in plaats van de veel hogere opbrengst van beleggingen. De kabinetsbelofte dat iedereen erop vooruitgaat, de gepensioneerden 1,1%, is niet waar. De gepensioneerden zijn de afgelopen jaren achteruitgegaan volgens het CBS. Met de dreigende pensioenkortingen zal dat weer het geval zijn.Door het pensioenakkoord (na de nodige acties van vakbonden) tussen regering, vakbonden en werkgeversorganisaties is de veel te snelle AOW- leeftijdsstijging afgeremd. Verder is overeengekomen dat gestopt wordt met het onnodige oppotten in buffers. Pensioenen moeten in de toekomst omhoog en omlaaggaan met de economie. De regering wil echter nu de ingegane pensioenen en nog niet ingegane pensioenen verlagen omdat de gemanipuleerde rente nog lager wordt. Vakbonden en werkgeversorganisaties eisen dat verlagingen worden opgeschort zodat in alle rust het pensioenakkoord kan worden uitgewerkt. Tot nu toe geeft het kabinet niet toe. Nee zij willen naast de vernielende verlagingen ook nog dat de pensioenfondsen 60 tot 100 miljard betalen om de gevolgen van de wijziging van de wet (afschaffing gelijke percentage pensioenpremie en opbouw per fonds) te compenseren. Het kabinet wijzigt tijdens het spel de spelregels en wil de slachtoffers daarvan de gevolgen laten betalen. Genoeg is genoeg. Als het kabinet en haar steunende politieke partijen niet tot zinnen komen rest geen andere weg dan hervatten van de pensioenacties.Anne van Dijk, Drachten
Geplaatst: Maandag 30 september 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

De boeren gaan demonstreren. Demonstreren omdat gezegd is door D66 dat kippen en varkenshouderij gehalveerd moet worden om de stikstof uitstoot te verlagen. Remkes, die onderzoek moest doen van de regering naar het oplossing van de stikstof problemen, adviseert gematigder. Langzamerrijden bij natuurgebieden en intensieve beestenhouderij bij natuurgebieden uitkopen. De boeren gaan des al niet te min demonstreren. Zij zorgen voor het voedsel en daarom mag niet tegen hun aangehangen worden. Demonstreren is een goed recht.

Het zou mooi zijn als de boeren het stakingsrecht van werknemers ook zouden respecteren. Helaas is dat niet het geval. Tijdens de zuivelstaking van 2002 stonden de boeren van het CNV kantoor in Drachten de deur in te beuken. Ook spoten zij gier in vergaderlokalen. Een staking bij AVEBE in Groningen en Drenthe, probeerden zij te blokkeren via de rechter. De aardapelen zouden op het land staan te verrotten. Een vreemd argument na een week staking. De boeren eis werd dan ook afgewezen. Bij de zuivel staking laten boeren melk in de sloot lopen. Soms is het overigens geen melk maar kalkwater. De bedoeling is door publiciteit de stakers zwart te maken. De zuivelbazen, zijn overigens de oorzaak dat melk niet wordt opgehaald. De vakbonden bieden steevast aan om overtollige melk te laten verwerken tot poeder. Iets wat de zuivelbazen afwezen.

Boeren protest prima maar dan ook het stakingsrecht in het vervolg respecteren.

 

Geplaatst: Vrijdag 27 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Advocaten van werkgeverszaken anti maatschappelijk.

In de Leeuwarder Courant pleitte een advocaat voor het niet accepteren van ziektemeldingen wegens overspannenheid. In het Nieuwsblad van de Noorden keurde een advocaat het aanpakken van afhankelijke contracten af. De laatste met als “argument” dat werkgevers behoefte hebben aan flexibiliteit.

Het zijn in mijn ogen beide advocaten die botte werkgevers vooroordelen verdedigen.

Nederland is kampioen slechte contracten. Iets waaraan de werkgeversadvocaat voorbijgaat. In Nederland is onder een reeks kabinetten een praktijk gegroeid van tijdelijke contracten, uitzendkrachten, oproepcontracten, payroll bedrijven, buitenlandse werknemers die niet volgens de Nederlandse premies verzekerd worden en niet volgens CAO betaald worden, ZZP’ers die eigenlijk werknemer zijn. Deze mensen worden onderbetaald hebben een slechtere of geen pensioenopbouw. Zij vallen vaak buiten de bijscholingsregelingen. Deze feitelijkheid maakt duidelijk dat de behoefte aan flexibiliteit, waar de werkgeversadvocaat zich op beroept, niet anders is dan het werkgeversrisico afwentelen op werknemers en daarmee op de maatschappij. Dat is slecht en wordt terecht al jarenlang door vakbonden bestreden. Nu nog de regering en met name partijen zoals VVD, CDA en D66 die de slechte werknemerscontracten praktijk hebben mogelijk gemaakt.

Uit een reeks onderzoeken blijkt dat Arbodiensten, die door werkgevers betaald worden, veel te vaak werknemers benadelen. Werknemers worden aan het werk gestuurd terwijl zij ziek zijn. Werkgevers worden uitgenodigd door de bedrijfsarts bij gesprekken tussen zieke werknemer en bedrijfsarts zonder dat de werknemer om toestemming is gevraagd. Als werknemers afknappen, overspannen heette dat vroeger tegenwoordig wordt het burn-out genoemd, dan vindt de werkgeversadvocaat dat eigenlijk niet acceptabel. Een misplaatste oproep gezien de onderzoeken waaruit blijkt dat bedrijfsartsen, door hun afhankelijkheid, werkgeversartsen zijn. Arbodiensten en bedrijfsartsen behoren niet afhankelijk te zijn van de werkgevers die hun betalen.

De dagloner contracten benadelen werknemers en de maatschappij die moeten daarom verdwijnen. Net als het loonafhankelijke arbodiensten en bedrijfsartsen.

Geplaatst: Woensdag 25 september 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Er staat in de Leeuwarder Courant van 25 september 2019 een opinie stuk van een aantal gemeeteraadsleden. Een stuk over de jeugdzorg in Smallingerland.

In dat stuk wordt gesteld, dat zorgverleners zelf uitmaken of iemand zorg krijgt of niet. Zelf indicatie wordt dat genoemd. Ik weet echter uit eigen ervaring dat om in aanmerking te komen voor beschermd of begeleid wonen je een indicatie van medici moet beschikken. Tot 2015 werd die indicatie door het landelijk CIZ vastgesteld. De gemeente Smallingerland eist een indicatie die niet ouder dan 2 jaar is. Na het afschaffen van het CIZ wordt de indicatie door Psycho Medisch Centrum Synaeda vastgesteld op kosten van de zorgverzekeraar van de hulpzoeker en uiteraard met 385 euro eigen bijdrage. Kortom het argument zelf indicatie door de zorgverleners is niet juist.

De zorgverleners jeugdzorg zijn aanbesteed. Daar was de gemeente zelf bij. Volgens de gemeenteraadseleden in het opinie stuk is niet duidelijk of de zorgverleners wel aan de eisen voldoen. Een bijzondere opmerking als je als gemeente zelf de zorgverleners hebt uitgekozen in de aanbesteding.

Los van de misvattingen in het opinie stuk van de gemeenteraadsleden, is het wel noodzakelijk dat er toezicht gehouden wordt op de uitvoering van de zorg. Volgens mij had en heeft de gemeente daar zelf een rol in. Hoe de gemeenteraadsleden het toezicht willen verbeteren is niet duidelijk.

De raadsleden noemen de gestegen jeugdzorg kosten zorgelijk. Die kosten hadden moeten dalen met 30%, volgens de gemeenteraadsleden. Dat die kosten zorgelijk zijn lijkt mij ook. Echter dat zijn de uit de handgelopen kosten verbouwing Lawei ook.