Geplaatst: Zaterdag 3 april 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 Toen er 50 besmettingen waren geconstateerd bij Caparis Leeuwarden, hield de directeur een praatje over het produceren van zonnepanelen bij Caparis. Dat zou beter zijn dan het inpakken van shag. Volgens de directeur, Bonnema, is dat niet langer verantwoord dat shag inpakken. De werkelijkheid is dat Caparis veel te weinig werk heeft om de werknemers aan het werk te houden. De directeur wekt de indruk dat het shag inpakken niet meer gedaan zal worden omdat roken een slechte eigenschap is. De werkelijkheid is dat de opdrachtgever gewoon geen opdrachten meer geeft in de toekomst. Caparis die shag inpakken afstoot omdat Caparis roken een maatschappelijk verwerpelijke zaak vindt, terwijl er te weinig werk is bij Caparis, is volgens mij onzin. 

Geplaatst: Donderdag 25 februari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij


De FNV wil het wettelijk minimumloon verhogen naar 14 euro per uur en daarmee de AOW en sociale uitkeringen. Momenteel is er geen eenduidig wettelijk minimumuurloon. De wettelijk minimumuurlonen zijn afhankelijk van het aantal werkuren per week. Bij een 38-urige werkweek in het minimumuurloon 10,24; bij een 36-urige werkweek 10,80 en bij een 40-urige werkweek 9,72. Verhoging naar 14 euro betekent een stijging van 36,7% (38-urige werkweek); 29,6% (36-urige werkweek) en 44% (bij een 40-urige werkweek). De PvdA, SP en Groen links stellen voor de 14 euro in te voeren en de AOW en sociale uitkeringen ook te verhogen. D66 stelt voor 10% verhoging. De VVD wil ook verhogen maar wil niet dat de bijstand meestijgt. Wel de AOW. Het CDA is vaag over het meestijgen van de AOW.
Het verwijt dat politieke partijen die voor verhoging van de AOW zijn ook de belasting voor gepensioneerden willen verhogen (fiscalisering) zodat netto er sprake is van achteruitgang, is niet terug te vinden in de verkiezingsprogramma's. Zei het dat in het verkiezingsprogramma van D66 staat dat die de AOW-premie wil fiscaliseren. 

Geplaatst: Zondag 21 februari 2021 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Ruim een week geleden kwam Caparis Leeuwarden in het nieuws. Er waren 11 corona besmettingen. De directeur was er als de kippen bij  op omrop Fryslân en in de kranten om te vertellen dat de RIVM maatregelen waren toegepast. Volgens mij is dat de vraag. Deels omdat er te weinig beschermingsmiddelen waren (spatschermen, gescheiden werkplekken, mondkapjes) en deels omdat niet iedere werknemer RIVM maatregel bewust was en is. Het handhaven van de regels is een verantwoording van de leiding.

De Caparis vestiging Leeuwarden is gesloten en de medewerkers zouden getest worden. Sindsdien is het stil. Er wordt niet verteld hoeveel besmettingen er geconstateerd zijn. Volgens de geruchten zijn er minstens 40 besmettingen geconstateerd. In de dagelijkse overzichten van de corona besmettingen, per gemeente, in de Leeuwarder Courant zijn grote stijgingen te zien in Leeuwarden en Drachten. De stijgingen worden niet verklaard in de overige berichtgeving. 

Over besmettingen in verzorgingshuizen wordt terecht bericht in de media. Dat moet ook gebeuren over de sociale werkplaats Caparis. Het is ook zaak dat bij veel besmettingen nagegaan wordt hoe die hebben kunnen plaatsvinden. Het gaat veelal om mensen die kwetsbaar zijn. 

Geplaatst: Donderdag 4 februari 2021 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

De regering heeft 3 dagen stemmen mogelijk gemaakt. Gemeenten stellen echter niet de stembureaus gedurende 3 dagen open. Van de 25 stembureaus in Smallingerland zijn er 4 gedurende 2 dagen open. Daarmee is Smallingerland nog een positieve uitzonderring. De 3 dagen zijn om de stemmers te spreiden en de drempel voor kwetsbare burgers laag te maken. Kom op gemeenten, de stel alle stembureaus 3 dagen open. 

Geplaatst: Vrijdag 22 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

De ELP plaatst een advertentie op facebook waarin gesteld wordt dat het zwembad te duur wordt en dat dit aan B&W ligt. Er wordt verwezen naar het Lawei debacle. Echter er zit nu een ander B&W met steun van de ELP.  Kennelijk vertrouwt de ELP niet erg op zichzelf. De ELP heeft de grootste fractie in de gemeenteraad en was tot voor kort breed vertegenwoordigd in B&W. De ELP heeft laten weten geen voorstander van verplaatsing naar de Tussendiepen te zijn geweest. De ELP heeft chronisch last van selectieve verontwaardiging. Eerder werd een verwijtende column in de Drachtsterkrant geplaatst naar aanleding van het aftreden van een CDA raadslid. B&W zou geen oog voor zuinigheid hebben net als de andere partijen in de gemeenteraad. Het aftredene CDA raadslid werd aan de borst van de ELP gekoesterd als een goede medestander. Dit roept de vraag op welke partij wel het zwembad naar de Tussendiepen wilde verplaatsen? Was dat misschien het CDA? 

 

Geplaatst: Vrijdag 15 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

In de Drachtster Courant van vorige week beklaagde de Eerste Lokale Partij Smallingerland fractie van de gemeenteraad zich over het bestuur van Smallingerland. Die heeft onvoldoende oog voor misstanden en geeft te veel geld uit, aldus ELP.

Een merkwaardig verwijt omdat de ELP de grootste fractie in de gemeenteraad is en tot voor kort prominent in B&W van Smallingerland zat. De ELP beklaagt zich over zaken waarvoor zij zelf medeverantwoordelijk voor is.

Het opstappen van wethouders, ook die van de ELP, kost de gemeente veel aan wachtgeld.

In het krantenartikel, heeft de ELP over sociaalbeleid. Welnu er wordt bezuinigd op huishoudelijke hulp. Met instemming van de ELP is hiervoor een extern bureau, tegen de nodige kosten natuurlijk, ingehuurd. De uitkomst is dat mensen minder ondersteuning krijgen. Het gaat hierbij niet om mensen die wel zelf hulp kunnen betalen. Dat wordt niet aangepakt. Nee het gaat om mensen die dat niet kunnen. Boven op deze bezuiniging, wil de ELP dat er 3% verder bezuinigd wordt om de WMO. Zonder dat daarbij overigens aangegeven wordt waarop.

De ELP heeft gebrek aan zelfkritiek en bovendien grotendeels verantwoordelijk voor het beleid waarop kritiek wordt geuit.

 

Geplaatst: Woensdag 13 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Naar aanleiding van de buitensporige jacht op veronderstelde fraudeurs wordt weer gepleit voor het basisinkomen. Basisinkomen is een uitkering aan alle Nederlanders zonder voorwaarden. Dus ongeacht ander inkomen of vermogen.

De hoogte van het basis inkomen blijft onduidelijk in de pleidooien. De term sociaal minimum wordt door Nicolai gebruikt in zijn pleidooi in de Leeuwarder Courant voor basisinkomen. Welk sociaalminimum wordt niet uitgelegd. Het huidige sociaalminimum is 70% van het wettelijk minimumloon en bedraagt bruto € 1075,- per maand. Als er meer mensen op hetzelfde adres wonen is het sociaalminimum lager. Van het sociaalminimum kun je niet leven. Het is te weinig. Hoe het basisinkomen wordt opgebracht, blijft veelal onduidelijk. Bij invoering van het basisinkomen kunnen andere sociale voorzieningen vervallen of grotendeels vervallen zo wordt gesteld. 

Volgens mij gaat basisinkomen ten koste van mensen die nu een uitkering ontvangen. Uitkeringen omdat zij zonder hun schuld niet zelf voor inkomen kunnen zorgen. Zeg maar mensen met een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheid uitkering, een uitkering tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, een WW-uitkering wegens werkloosheid, huur en zorgkosten toeslagen. Het basisinkomen is extra voor mensen die nu niet in aanmerking komen voor sociale uitkeringen en dergelijke omdat zij een eigen inkomen hebben en wellicht ook vermogen. Kortom, volgens mij gaat het basisinkomen ten koste van sociale uitkeringen en bevoordeelt mensen die nu geen sociale uitkering hebben. Een overheveling van degen die het nodig hebben naar degenen die het niet nodig hebben.

Het probleem van buitensporige boetes op veronderstelde fraude, los je niet op met een basisinkomen. Buitensporige boetes en terugbetaling, zoals bij de kindertoeslagaffaire waardoor door een foutje alles terugbetaald moet worden, zoals bij bijstand waarbij boodschappen hulp tot onevenredige terugbetaling leidt, zoals bij het UWV waarbij een foutje of te laat melden gelijk tot strafkortingen leidt, zijn een gevolg van het VVD-dogma dat uitkeringen fout zijn. Enerzijds wordt gejaagd op mensen die een uitkering krijgen terwijl aan de andere kant Nederland voor de rijken een belastingparadijs is.

Wetten die gebaseerd zijn op dit VVD-dogma, moeten aangepast worden.Toezicht op uitkeringen en belastingbetaling, behoren er te zijn in mijn ogen. Echter bij veronderstelde fouten moeten boetes en terugbetalingen evenredig zijn en moeten mensen de gelegenheid hebben die aan te vechten. Het inkrimpen van de sociale advocatuur, wederom inzet van VVD en andere rechtse partijen, maakt dat de gewone burger machtelozer wordt. Het meten met twee maten moet stoppen. De twee maten waarin sociale uitkering streng gecontroleerd worden met hoge boetes en aan de andere kant grote bedrijven ontzien bij belastingbetaling.

Het invoeren van een basisinkomen is volgens mij geen oplossing. Het betekent volgens mij het stoppen van sociale uitkeringen en het bevoordelen van mensen die het niet nodig hebben.  

Wat wel nodig is dat de liberale hetze tegen uitkeringen en rechtsbijstand stopt en de draconische wetten teruggedraaid worden. Ook is het nodig dat belastingbetaling evenredig wordt zodat ook grote bedrijven en de rijken bijdragen aan de Nederlandse maatschappij.

Volgens mij valt er wat te kiezen in maart van dit jaar.

Anne van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Zondag 10 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Werken doen vooral de mensen die lichamelijke arbeid verrichten. Op deze mensen wordt neergekeken. Hadden zij maar moeten gaan studeren. Het wil er niet in bij mensen die de universiteit doorlopen, dat er ook mensen zijn die niet voldoende talent hebben omdat ook te doen. Een universitaire studie doen met voldoende IQ is qua inspanning niet meer waard dan het VMBO of MBO doorlopen met minder IQ. Toch wordt in achting en beloning wel het één als waardevoller gezien dan het ander. Toen er te weinig mensen dreigden te komen om het lichamelijk werk te doen, bedachten de rechtse universitairen dat het goed was goedkope werkkrachten uit Oost Europa te halen. Onvoldoende bestreden door de linkse universitairen. De komst van Oost Europeanen was volgens rechtse partijen noodzakelijk en goed voor de economie. De werkmensen betaalden de prijs. Werkverdringing, verplaatsing van fabrieken naar het Oosten of naar de dictatuur in China. Rijken leveren weinig inspanning. Zij profiteren. De verschillen nemen toe of te wel ook het verschil tussen profiteurs en mensen die werken. Verschillen in inkomen nemen toe. Directeuren die meer dan 200 x aan beloning krijgen dat een werknemer in het bedrijf waar hij directeur is. Belasting wordt vooral door burgers en kleine bedrijven betaald. Rijken en grote bedrijven onttrekken zich aan bijdragen aan de maatschappij door niet of weinig belasting te betalen. Het wordt tijd de waarde van lichamelijke arbeid te verhogen. Te verhogen door hoger loon en door de mensen ook AOW gerechtigd te maken met 45 jaren werken betaald of in het gezin.

 


Geplaatst: Zaterdag 9 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 De OR van Caparis heeft na twee mislukte bemiddelingen, rechtszaken aangespanen omdat de directie niet instemming en advies vroeg waar het wel zou moeten volgens de wet op de OR. De directie van Caparis, is iemand die geen tegenspraak dult. Er werd een inbraak in de OR georganiseerd van 30 mensen voornamelijk kaderpersoneel. Dat was geen bangmakerij volgens de directie. De directie vertelde aan de krant dat er wel 100 (van de 1700) werknemers het vertrouwen in de OR hebben opgezegd.  De rechter waar de twee rechtszaken in behandeling waren, verzocht directie en OR met bemiddeling aan de slag te gaan. Dat is gebeurd. Vervolgens werd de ambtelijk secretaris van de OR ontslagen. De voorzitter werd tot aftreden gebracht en het werd niet toegelaten dat hij aan het personeel berichte waarom. De advocaat die de OR bijstond werd vervangen door een met de directie meegaande advocaat. De directie eiste via zijn advoaat, dat de OR excuus aanbood omdat hij door de rechtszaken en publiciteit beschadilgd was. Kennelijk doet het er niet toe, dat ingebroken is bij de OR, de ambtelijk secretaris is ontslagen en de langjarige voorzitter toe aftreden is gebracht. De werknemers commissaris bij Caparis trad af wegens de onwerkbare situatie. Eerder kreeg Bonnema kritiek op de hoge ontslagvergoedingen bij Caparis. Ook kwam Bonnema negatief in het nieuws, als commissaris bij toezichthouders op Friese zorginstellingen. De vergoeding werd verdubbeld wat later terug gedraaid moest worden. De OR heeft er mee ingestemd met excuus. Hoewel 1/3 tegen stemde en 2/3 voor. Iets wat niet vermeld wordt in de persmededelingen opgesteld door de huidige voorzitter van de OR. Gezien het niet loyaal uitvoeren van de wet op de OR door de directeur ligt het meer voor de hand dat de directeur excuus aanbied.

 

Geplaatst: Vrijdag 25 december 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 Er is weerstand over het spelen van het Friese Volkslied op het carillon van de Martinitoren. Als tegenactie wordt de Groninger vlag geprojecteerd op de Oldehove in Leeuwarden. In beide gevallen worden de voedselbanken er beter van door donaties.  Wat niet veel Groningers en Friezen beseffen is dat twee kwartieren van het provinciaal wapen bestaat uit Friese vlag. De verbintenis tussen de noordelijke provincies wordt in het Groninger wapen tot uitdrukking gebracht. In het verleden is de strijd van arbeiders tegen uitbuiting, rechteloosheid, geen stemrecht, gedwongen winkelnering, in Groningen en Friesland met verve gevoerd. De landbouwstaking in 1929 in het Groningse Oldambt en de strijd van Broedertrouw in het Friese Bildt. Het is zaak de tegenwoordige verschijningsvorm van onrecht, slechte contracten, onderbetaling, geen of minder sociale voorzieningen, bodemdaling schade, weer gezamenlijk te voeren. Noordelingen met elkaar en voor elkaar dat is beter dan elkaar vliegen af te vangen op veronderstelde verschillen.

 

 

 

Geplaatst: Maandag 23 november 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Lichamelijke arbeid blinde hoek van Haagse polititiek.

Het onderzoeksinstituut Nidi Den Haag meldt dat mensen die lichamelijke arbeid doen (steevast als lager opgeleiden aangeduid), op jongere leeftijd beginnen met werken, eerder versleten zijn en door de stijging van de AOW-leeftijd onevenredig benadeeld worden. Een opendeur. Toch is deze opendeur de blinde hoek van hoogopgeleid politiek Den Haag.

Zonder blikken of blozen verhoogden de Haagse politici, allen hoogopgeleid, de AOW-leeftijd. Dat was niet genoeg, er werd 2 x besloten de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW-leeftijd steeg daardoor in Nederland veel sneller dan in de ons omringende landen. Door het Pensioen en AOW-akkoord afgedwongen door vakbonden, is de leeftijdsstijging vertraagd maar stijgt nog altijd sneller dan in Duitsland en België.

Eén aspect blijft steeds buitenbeeld. Het aspect dat vanaf 2015, gezinnen waarvan één partner de AOW-leeftijd bereikt het moeten doen met een halve AOW totdat de andere partner ook de AOW-leeftijd bereikt. Doorgaans is de vrouwelijke partner 2 jaar jonger. Kortom 2 jaar zo’n 800 euro minder in de maand dan met een hele AOW. Ter vergelijk een alleenstaande krijgt 20% meer AOW dan het gezin met een halve AOW tot dat beide de AOW-leeftijd hebben bereikt. Tot 2015 gold, dat een gezin, de volledige AOW kreeg als de jongere partner niet een betaalde baan had. Dat is afgeschaft door de Haagse politici. Laat nu vooral bij mensen die lichamelijke arbeid doen, bestaan uit gezinnen waarvan één partner een betaalde baan heeft.

Het is zaak dat de Haagse hoogopgeleide politici zich gaan bekommeren om mensen die met lichamelijke arbeid hun brood verdienen. In coronatijd worden dat plotseling essentiële beroepen genoemd. Nu nog die erkenning omzetten in daden. Herstel de AOW-partner toeslag met terugwerkende kracht tot 2015 of zorg er op zijn minst voor dat gezinnen gedurende de periode van een halve AOW dat aangevuld krijgen tot de alleenstaande AOW. Of te wel een toeslag van zo’n 400 euro bruto per maand. Op langere termijn kan de oplossing gevonden worden door mensen AOW gerechtigd te maken als zij 45 jaar of langer geleden van school zijn gekomen en zijn gaan werken betaald of in het gezin. Er loopt een onderzoek, als onderdeel van het Pensioen en AOW-akkoord, naar het AOW gerechtigd worden bij 45 jaar werken. Als AOW gerechtigd worden wordt beperkt tot betaald werken is dat onvoldoende oplossing voor meerderheid van werknemers die lichamelijke arbeid doen. Het probleem van de halve AOW wordt voor hen niet opgelost.

Geplaatst: Woensdag 18 november 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Een rechtse meerderheid in de gemeenteraad van Smallingerland heeft bedacht dat nog wel 3% bezuinigd kan worden op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die rechtse meerderheid bestaat uit ELP, CDA, VVD, Smallingerlands Belang. Terwijl er al een bezuinigingsronde loopt op de huishoudelijke hulp die mensen via de WMO krijgen. Om die te krijgen moet je hulpbehoevend zijn en heeft er een onderzoek plaatsgevonden. B&W heeft een extern bureau ingehuurd, om bij de mensen langs te gaan en steevast een bericht te sturen dat de huishoudelijke hulp verminderd. Beter was het geweest de kosten van dat bureau te besparen. Het verminderen van ondersteuning huishoudelijke hulp is in mijn ogen trappen naar beneden. In de gemeenteraad vinden ELP, VVD, CDA en SB, dat het nog slechter moet. Zij vinden zonder onderbouwing dat er nog wel 3% vanaf kan. De OZB mag van deze partijen niet stijgen wel mag extra bezuinidgd worden op mensen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de WMO. Hopenlijk komt men tot inkeer. Met het CDA voorop. Het CDA schermt met naastenliefde. Zij hebben nu de rijken verward met de armen. Gewoon weer OZB invullen in de bezuinigingen in plaats van WMO.

Anne van Dijk.

 

Geplaatst: Woensdag 18 november 2020 - 3 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

Sociale huurwoningen te kort loopt op.

Vol trots werd door de wethouder in Leeuwarden in de krant aangekondigd dat 484 sociale huurwoningen komen in de nieuwste nieuwbouwwijk van Leeuwarden. De harde werkelijkheid is echter dat het slechts om iets meer dan 18% van de woningen gaat die in de nieuwbouwwijk komen. Het percentage woningen van woningbouwcoöperaties in de gemeente Leeuwarden is nu 30%. Een groter deel van de huurders dan landelijk zit ook nog in een te dure huurwoning ten opzichte van het inkomen van de huurders. Anders gezegd het tekort aan (betaalbare) sociale huurwoningen loopt op.

De situatie in de gemeente Smallingerland is vergelijkbaar met die in Leeuwarden met de aantekening dat er geen plannen bekend zijn gemaakt voor meer sociale huurwoningen.

Voor alle gemeenten zou moeten gelden dat het percentage sociale huurwoningen moet toenemen in plaats van de afnemen. Mensen moeten passend kunnen wonen. Nu is dat niet voldoende het geval waardoor mensen in schuldenproblemen komen. Het tekort aan sociale huurwoningen blokkeert de arbeidsmarkt.  

De rijksoverheid moet de verhuurdersheffing afschaffen zodat woningbouwcoöperaties meer armslag krijgen. Woningbouwcoöperaties moeten zich alleen bezighouden waarvoor zij zijn opgericht en niet ondernemer gaan spelen. Gemeenten moeten meer sociale huurwoningen mogelijk maken door niet of minder te willen verdienen op grond verkoop.

Anne van Dijk, Drachten.

 

Geplaatst: Zaterdag 14 november 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Politiek heeft tonnen Pensioen en AOW-boter op het hoofd.

Volgens Elsevier Weekblad, zijn Tweede Kamerleden nogal geschrokken van de mogelijke gevolgen van het Pensioen akkoord. Tijdens de hoorzitting 4 november 2020 zijn er onder meer twee professoren over dit onderwerp gehoord. De ene voorspelde de ene rechtszaak na de andere en mogelijk het vervallen van de verplichte deelname. De andere professor zag veel minder bezwaar. Beide hadden vraagtekens bij het opschorten van het individueel bezwaarrecht tijdens de ombouw van de huidige pensioenregelingen naar de nieuwe.

Als het zo is dat de Tweede Kamerleden zijn geschrokken van de mogelijke juridische valkuilen dan is het tijd dat zij zich realiseren dat zij, de politiek, de obstakels hebben veroorzaakt die het Pensioen en AOW-akkoord noodzakelijk maakten.

Obstakels zoals het opleggen van veel te lage rekenrente voor het berekenen van de pensioenvermogens. Deze lage rekenrente moet worden toegepast terwijl de werkelijke rendementen op leggingen veel hoger zijn. Het gevolg is dat pensioenen niet verhoogd konden worden met inflatie of cao-verhogingen terwijl de pensioenvermogens wel in 10 jaar verdubbelden.

Een ander politiek obstakel is het veel sneller verhogen van de AOW-leeftijd dan in de ons omringende landen. Ook veel sneller dan eerder beloofd. Door de versnelde AOW-leeftijdsverhoging worden vooral mensen benadeeld die lichamelijke arbeid doen. Zij beginnen op jonge leeftijd en moeten door de AOW-leeftijd verhoging langer werken dan 45 jaar terwijl zij een slijtend beroep hebben. Daarbij komt nog het politieke obstakel dat in plaats van de oplossing voor zware beroepen, er een slot, in de vorm van een boete, werd gezet op het eerder ophouden dan de AOW-leeftijd.

Een ander obstakel waarvoor de politiek rechtstreeks verantwoordelijk is, is het afschaffen van de wettelijke doorsnee pensioenpremie en opbouw. De wet schrijft tot nu toe voor, dat een gelijk percentage premie en opbouw moet worden toegepast, per pensioenregeling, of je nu jong of niet meer jong bent. Het afschaffen van deze wet, onder het mom dat het voordelig is voor jongeren en onder het verzwijgen dat het nadelig is voor vrouwen, leidt tot veel kosten.

Ook is de politiek verantwoordelijk voor het exploderen van afhankelijke contracten. De politiek heeft niet gewaarborgd bij wet dat uitzendkrachten gelijk loon en pensioenkrijgen. Gelijk aan de werknemers van de bedrijven waar zij aan uitgeleend worden. De politiek heeft nagelaten een sluitende definitie in te voeren van wat een werknemer is en wat een ZZP'er waardoor veel ZZP'ers in feite werknemer zijn en ten onrechte te weinig loon krijgen en uitgesloten zijn van WW en andere werknemersregelingen. Ook de huidige regering laat dit probleem liggen.

Als de politiek echt geschrokken is zoals het Elsevier Weekblad stelt, dan kunnen zij hun vrees omzetten in het wegnemen van de obstakels. De rekenrente op 3%; handhaven van de wettelijke doorsnee premie en opbouw (het afschaffen veroorzaakt een dure ombouw en is bovendien negatief voor vrouwen); opheffen boete op eerder ophoud regelingen zoals in het pensioen akkoord; uitzendbureaus verplichten de lonen en pensioenen van inlenende bedrijven toe te passen en uitzendbureaus certificeren zoals eerder ook het geval was; de AOW-leeftijd verhoging vertragen zoals in het Pensioen en AOW akkoord; het tijdsparen verhogen van 50 weken naar 100 weken zoals in het Pensioen en AOW akkoord; Een sluitende wettelijke bepaling van wet een ZZP'er is en wat niet (dit wordt al jaren genegeerd door regeringen); verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen van ZZP'ers die in de betreffende bedrijfstak werken; betaalbare en verplichte deelname aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering door ZZP'ers.

Ik vrees dat een grote meerderheid van politieke partijen niet bereid is om de pensioen en AOW-obstakels te slechten die zij zelf hebben opgeworpen. Daarvan uitgaande is de enige oplossing het Pensioen en AOW-akkoord dat gesloten is tussen vakbonden, werkgevers en regering.

Anne van Dijk, Drachten gepensioneerd FNV-vakbondsbestuurder.

 

Geplaatst: Zondag 4 oktober 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 


Werknemers moeten omgeschoold worden, zo is in het nieuws. Van banen die verdwijnen naar banen die blijven. Helaas hebben jaren van liberaal beleid de mogelijkheden tot omscholing vernield.

 

Omscholing om zeep gebracht.

De mogelijkheden tot omscholing zijn in Nederland vakkundig om zeep geholpen door een reeks VVD-CDA kabinetten. Niet gecorrigeerd door de kortstondige perioden waarin de PvdA in de regering zat. Er waren ooit centra voor opleiding waar omscholing plaatsvond. De centra werden ook gebruikt om werknemers bij te scholen. Die centra zijn gesloten.

 

Van GAK naar UWV-uitkeringsfabriek.

Het GAK had geldmiddelen om werklozen om te scholen. Het GAK is uitgekleed, ondanks bezwaren van vakbonden en zelfs van het VNO, en is nu een uitkeringsfabriek. Het UWV doet het liefst alles digitaal. Wat dat betreft zijn zij al jaren corona veilig. Ook werknemers onvriendelijk.

 

Uitzendbureaus is geen arbeidsbemiddeling

Arbeidsbemiddeling kon wel overgelaten worden aan uitzendbureaus, zo was de liberale zienswijze. Dat uitzendbureaus winstmakende bedrijven zijn die er niet zijn ten behoeve van werknemers, werd genegeerd. Genegeerd ondanks dat zelfs de werkgeversorganisatie van uitzendbureaus, ABU, constateerde dat de helft van de uitzendbureaus malafide is. Ondanks dat vooral de FNV keer op keer in rechtszaken aantoonde dat Cao’s en wetten worden overtreden.

 

Zelf scholen zonder middelen

Naast het opheffen van omscholingsmogelijkheden werd de liberale kreet keer op keer herhaald: werknemers moeten zich scholen voor de toekomst. Dat scholen als je 38 uur werkt of in ploegen zit een moeilijkheid is, begrijpen dergelijke politieke partijen niet. Ook blijkt dat werkgevers, alleen laten scholen voor werkzaamheden die in hun belang zijn. Uitzendkrachten en oudere werknemers worden daarbij “vergeten”.

 

Scholingsgeld naar werknemers

Vakbonden strijden al jaren voor het toekennen van scholingsgeld aan de werknemers in plaats van aan de werkgevers. Provincie Friesland blijft helaas subsidiegeld verspillen aan werkgevers in plaats dat aan werknemers of werkloze werknemers toe te kennen. Tijd dat in de krochten van de provincie ook doordringt dat als je vindt dat werknemers zich moeten omscholen, die werknemers ook de subsidie voor omscholing moeten krijgen en niet de werkgevers.

 

Omscholingscentra opnieuw openen.

De gesloten omscholingscentra moeten opnieuw geopend worden. Het UWV moet van uitkeringsfabriek terug hervormd worden naar een instantie die mensen helpt ander werk te vinden. Onder meer door scholingen die betaald worden. Dat is een betere oplossing dan werkloze werknemers te adviseren ZZP’er te worden. Hen werd voorgehouden je bent eigen baas. De harde praktijk is dat je afhankelijk bent van inhurende bedrijven. Een groot deel verdiend minder dan werknemers en is bovendien uitgesloten van WW en andere werknemers voorzieningen. Dat ondervinden veel ZZP’ers op dit moment.


A.P. van Dijk, gepensioneerd FNV-vakbondsbestuurder.

 

Geplaatst: Zondag 4 oktober 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Volgens een kranten bericht komt B&W van Smallingerland, na herhaaldelijk aandringen van ELP, met een plan om de verlichting goedkoper te maken. Dat gebeurt onder meer door ledlampen. Niets op tegen lijkt mij. Dat gebeurt ook door tussen 23:00 en 06:00 de straatverlichting te dempen. Ook nog te begrijpen, lijkt mij. Maar wat volgens mij niet goed is, is het voorstel om parken en wandelpaden niet meer te verlichten. De parken in Drachten zijn nu al brandhaarden van overlast en drugsverkoop. Ook fietspaden wil B&W verduisteren. Die verlichting zou maar schijnveiligheid opleveren en schadelijk voor de natuur zijn. Volgens mij is door de komst van elektrisch licht de veiligheid toegenomen. Nu dat schijnveiligheid noemen, om het verduisteren te verantwoorden, is volgens mij een misvatting. Schijnheilig volgens mij. De vraag is wat de gemeenteraad van deze plannen vindt. In het bijzonder de grootste fractie, ELP, of die bedoeld heeft wandelpaden, parken en fietspaden duister te maken onder het mom het gaat maar om schijnveiligheid en het is goed voor de natuur.

 

Geplaatst: Dinsdag 22 september 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

In het Noorden van Drachten, ligt naast het industrieterrein de Haven een stukje grond. Op dat stukje grond heeft eerder een tijdelijke supermarkt gestaan. Nu willen de politieke partijen ELP en CDA dat de noodzakelijke nieuwbouw van zwembad de Welle, nu centraal geleden, gaat plaatsvinden aan de rand van Drachten naast het Industrieterrein. Die plaats zou goed bereikbaar zijn. Dat is het geval als je met de auto komt. Niet als je met de fiets komt. Er zal een toegang voor fietsers gemaakt moeten worden. Die is er nu niet. Fietsers zullen over de Kletserlaan, door een tunnel die onder de ringweg ligt, naar de zwembad locatie moeten gaan. Een niet erg vriendelijke omgeving als het donker is. Ik vraag mij af of het bestemmingsplan wel een zwembad toelaat.

Eerder heeft een onderzoek aangetoond dat het plaatsen van het zwembad aan de Sportlaan wel een veilige toegang geeft. Ook is de Sportlaan voor de functie van het zwembad de beste plaats. De Sportlaan ligt ook aan de rand van Drachten zij het niet naast een Industrieterrein en dichterbij woningen dan de andere locatie.

Volgens mij is er maar één juiste keus. De keus voor zwembad de Welle aan de Sportlaan.

 

Geplaatst: Dinsdag 15 september 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Smallingerland woningbouw droom of nachtmerrie. 

B&W van Smallingerland, droomt in haar woonvisie van dure koopwoningen in Drachten die bevolkt worden door hoogopgeleide en verdienende werknemers. Dat de ruggengraat van de economie, de vaklieden zijn met een mbo-opleiding wil maar niet doordringen. Ja als er een corona crisis is, dan worden zij helden in de zorg, in het vervoer, in de reparatie, onderwijs. Echter niet in de woonvisie van B&W Smallingerland. Het wil maar niet doordringen dat Drachten geen Gronings Haren is of Noord-Hollands Bloemendaal en dat ook niet zal worden. Ik acht de kans groter dat rijkere Nederlanders in dorpen van Smallingerland gaan wonen in plaats van in Drachten. 

In Nederland en ook in Smallingerland zijn veel te weinig sociale huurwoningen en niet dure koopwoningen gebouwd. Daarbij komt dat huurwoningen zijn verkocht. Er worden wel dure koophuizen gebouwd. De verhouding is zoek. Het gevolg is dat mensen vast komen te zitten. Jongeren kunnen niet zelfstandig gaan wonen. Verhuizen kan niet als je werk elders vindt. Bij werkloosheid de woonlasten aanpassen wil niet. Zo blokkeert de woningbouw politiek het functioneren van de arbeidsmarkt. 

Het gemiddelde inkomen van de inwoners van Smallingerland behoort niet tot de hoogste van Nederland. Nee gemiddeld is dat inkomen lager. De bewoners hebben behoefte aan betaalbare huurwoningen. De concrete woningbouwprojecten in Drachten (de wijk de Bouwen) behelzen echter dure koopwoningen. 

Het omvormen van lege winkelpanden in appartementen ziet B&W van Drachten als oplossing van leegstand en meer ouderenwoningen. Dat ouderen behoefte hebben aan ouderenwoningen in hun wijk of dorp, is kennelijk niet doorgedrongen. 

Het wordt tijd dat B&W Smallingerland uitgaat van de bevolking in plaats van het verergeren van de woonnachtmerrie waar Smallingerland onder gebukt gaat. 

A.P. van Dijk, Drachten.

 

Geplaatst: Vrijdag 28 augustus 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

De mogelijkheden tot omscholing zijn in Nederland vakkundig om zeep geholpen door een reeks VVD-CDA kabinetten. Niet gecorrigeerd door de kortstondige perioden waarin de PvdA in de regering zat. Er waren ooit centra voor opleiding waar omscholing plaatsvond. De centra werden ook gebruikt om werknemers bij te scholen. Die centra zijn gesloten. Het GAK had geldmiddelen om werklozen om te scholen. Het GAK is uitgekleed, ondanks bezwaren van vakbonden en zelfs van het VNO, en is nu een uitkeringsfabriek. Het UWV doet het liefst alles digitaal. Wat dat betreft zijn zij al jaren corona veilig. Ook werknemers onvriendelijk. Arbeidsbemiddeling kon wel overgelaten worden aan uitzendbureaus, zo was de liberale zienswijze. Dat uitzendbureaus winstmakende bedrijven zijn die er niet zijn ten behoeve van werknemers, werd genegeerd. Genegeerd ondanks dat zelfs de werkgeversorganisatie van uitzendbureaus, ABU, constateerde dat de helft van de uitzendbureaus malafide is. Ondanks dat vooral de FNV keer op keer in rechtszaken aantoonde dat Cao’s en wetten worden overtreden. Naast het opheffen van omscholingsmogelijkheden werd de liberale kreet keer op keer herhaald: werknemers moeten zich scholen voor de toekomst. Dat scholen als je 38 uur werkt of in ploegen zit een moeilijkheid is, begrijpen dergelijke politieke partijen niet. Ook blijkt dat werkgevers, alleen laten scholen voor werkzaamheden die in hun belang zijn. Uitzendkrachten en oudere werknemers worden daarbij “vergeten”. Vakbonden strijden al jaren voor het toekennen van scholingsgeld aan de werknemers in plaats van aan de werkgevers. Provincie Friesland blijft helaas subsidiegeld verspillen aan werkgevers in plaats dat aan werknemers of werkloze werknemers toe te kennen. Tijd dat in de krochten van de provincie ook doordringt dat als je vindt dat werknemers zich moeten omscholen, die werknemers ook de subsidie voor omscholing moeten krijgen en niet de werkgevers.

 

Geplaatst: Dinsdag 25 augustus 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Weer is onnodig geld uitgegegeven door B&W Smallingerland. Een onderzoek naar de plaats van het nieuwe zwembad dat het huidige zwembad, de Welle, moet vervangen. Eerder was al duidelijk geworden dat het zwembad het beste naar de sportlaan kan. Daar is een stuk grond dat al van de gemeente is. Het is goed bereikbaar en veilig. Nu heeft een nieuw onderzoek de aanbeveling verplaatst het zwembad naar het industrieterrein de Tussendiepen. Niet dat, dat beter is voor het zwembad of de bezoekers maar het industrieterrein wordt er beter van volgens de onderzoeker. Hoezo beter? Gaan de bedrijven beter produceren als er een zwembad in de buurt is? Het lijkt mij dat er "argumenten" bedacht worden. Er zal grond gekocht moeten worden, wat het zwembad duurder maakt. Bovendien is het dooplopende industrieterrein nu niet bepaald een plaats waar bezoekers in het donker een veilig gevoel aan overhouden. Het lijkt mij dat voor de beste oplossing gekozen moet worden, het zwembad naar het sportterrein.


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 62  |  volgende pagina »