Geplaatst: Maandag 24 september 2018 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

 Rieks - THUIS

 

Het eerdere bezoek aan de Ronde Tafel over bestemmingsplan De Singels, leidde tot contacten met drie raadsleden. Voor het komende debat zou het kunnen helpen, als we een voorzet voor een motie of amendement konden leveren. Daar hebben we dus flink ons best voor gedaan; zie het concept hieronder. Het amendement is uiteindelijk niet door de raadsleden gebruikt; het debat leidde niet tot kansrijke mogelijkheden. Maar één van de raadsfracties pakt dit wel verder op. Wordt dus vervolgd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 september 2018

ONDERWERP:

Vaststelling bestemmingsplan De Singels

 

De gemeenteraad van Smallingerland, in vergadering bijeen op dinsdag 18 september 2018,

 Constaterende dat:

- van een aantal woningen met lessenaarsdaken in en nabij de Houtzaagmolen de feitelijke bouw- en/of goothoogte niet voldoet aan de maximaal toegestane bouw- en/of goothoogte;

- de maximum bouwhoogte 9 meter bedraagt en de maximum goothoogte 6 meter, terwijl de feitelijke bouwhoogte tot bijna 10 meter gaat, en de feitelijke goothoogte fysiek tot circa 6,3 meter gaat, maar juridisch ook tot bijna 10 meter;

- het eerdere bestemmingsplan De Peppel voor het gebied rond de Houtzaagmolen hogere accenten toeliet, als markant ruimtelijk element rond de hoofdentree van De Peppel;

- genoemde bestaande, maar afwijkende situaties in het vigerende en in het vast te stellen bestemmingsplan De Singels gelegaliseerd worden middels een vangnetbepaling;

 Overwegende dat:

- bij verbouwingen aan deze woningen die raken aan de bouw- en/of goothoogte, er strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat, ook als de bestaande bouw- en/of goothoogte door de verbouwing niet wordt overschreden;

- de juridische uitleg van het meten van de goothoogte in geval van lessenaarsdaken, bijdraagt aan het ontstaan van deze strijdigheid;

- met deze situatie de rechtszekerheid van belanghebbenden wordt aangetast;

- het bestemmingsplan en de daarin voorgeschreven wijze van meten juist beogen rechtszekerheid  en eenduidigheid te bieden;

Besluit:

in afwijking van, en in aanvulling op het voorgestelde besluit en de voorgestelde planregels en verbeelding van het bestemmingsplan De Singels als volgt:

 

Aanpassing artikel 2.6

Huidige regeling:

2.6 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

Regeling na amendement:

2.6 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, waarbij in geval van een lessenaarsdak wordt uitgegaan van de locatie van de laagste snijlijn tussen dakvlak en gevelvlak;

 

Aanpassing verbeelding:

Huidige regeling:

Een deel van de 21 vrijstaande woningen aan de Houtzaagmolen met lessenaarsdak is in de verbeelding ondergebracht in een bouwvlak samen met woningen die andere dakvormen op het hoofdgebouw hebben.

Voor de vrijstaande woningen aan (21) en nabij (3) de Houtzaagmolen met drie bouwlagen en voorzien van een lessenaarsdak, is in de verbeelding een maximum bouwhoogte opgenomen van 9 meter en een maximum goothoogte van 6 meter.

Regeling na amendement:

Alle 21 vrijstaande woningen aan de Houtzaagmolen met lessenaarsdak, zijn in de verbeelding ondergebracht in bouwvlakken waarin geen woningen voorkomen met andere dakvormen op het hoofdgebouw.

Voor de vrijstaande woningen aan (21) en nabij (3) de Houtzaagmolen met drie bouwlagen en voorzien van een lessenaarsdak, is in de verbeelding een maximum bouwhoogte opgenomen van 10 meter en een maximum goothoogte van 7 meter.

 

TOELICHTING

De aanpassing van artikel 2.6 werkt door voor alle woningen met een lessenaarsdak. De aanpassing zorgt ervoor dat goothoogte en bouwhoogte niet samenvallen en dat de goothoogte ook in juridische zin nabij de lage zijde van het dakvlak wordt gesitueerd.

De aanpassing van de verbeelding harmoniseert voor 21 vrijstaande woningen aan de Houtzaagmolen en 3 aangrenzende vrijstaande woningen aan de Korenmolen de feitelijke en de maximum bouw- en/of goothoogte. De aanpassing herstelt daarmee ook de oorspronkelijk planologisch geregelde hogere elementen rond de entree van De Peppel.

 

Fractie van ...

etc

 

Delicious Digg Facebook Fark MySpace