Geplaatst: Dinsdag 4 september 2018 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

Rieks - THUIS

Beste leden van de raad,

Ik reageer namens de familie Van der Es. Wij wonen binnen het plangebied van De Singels. Onze woning is in 1994 gebouwd aan de Houtzaagmolen 38. De Houtzaagmolen is de hoofdentree van De Peppel, een inbreidingsplan uit de negentiger jaren. We willen onze woning grondig verduurzamen en verbouwen. Binnenkort hebben wij overleg met een bouwkundig adviseur. Daarvoor hebben wij wat uitzoekwerk gedaan. Wij liepen toen tegen een vreemde situatie aan. Vandaar mijn bezoek aan deze Ronde Tafel.

 

Het ontwerpidee uit 1992

In het gemeentelijk bouwdossier kwam ik het volgende tegen. In 1992 werd een aanvraag voor 11 woningen ingediend, waaronder die van ons. De  Houtzaagmolen mocht, als belangrijke entree en als markant ruimtelijk element, van wat hogere accenten worden voorzien. Dit lag vast in het toenmalige bestemmingsplan De Peppel. Architect Inbo Gjalt de Jong ontwierp daarom elf woningen met drie bouwlagen, waarvan de bovenste laag bestaat uit een lessenaarskap. De nokhoogte benadert de 10 meter. Nok- en goothoogte voldeden aan het bestemmingsplan; daar kwam geen ontheffing aan te pas.

 

Bestemmingsplan De Singels 2018

In het voorliggende bestemmingsplan valt ons huis onder de bestemming Wonen - 1. De toegelaten nokhoogte is 9 meter. De toegelaten goothoogte is 6 meter. Deze afmetingen zijn standaard. De oorspronkelijke hogere accenten aan de Houtzaagmolen zijn dus niet meer in het bestemmingsplan te vinden. Dit manco is mogelijk ontstaan toen bestemmingsplan De Peppel opging in bestemmingsplan De Singels. Volgens het nu voorliggende conserverende bestemmingsplan is ons huis hoger dan de maximum nokhoogte. Dit kan nu simpel worden gerepareerd, waarmee ook de planologische uitgangspunten van 1992 worden hersteld.

 

Lessenaarsdak en goothoogte

Onze goothoogte voldoet technisch wel aan de maximum hoogte van 6 meter. Maar hier zit het probleem in de juridische uitleg. Wij maken dat op uit een ambtelijk advies over ons schetsontwerp in het vooroverleg. Bij een lessenaarskap wordt ook de bovenkant van de nok gezien als goot, omdat het de snijlijn is van gevel en dakvlak. Daarmee is de goothoogte van ons huis 10 meter, terwijl de maximum hoogte 6 meter is. Dit is puur een kwestie van juridische verwoording en interpretatie, die haaks staat op de planologische uitgangspunten uit 1992. Ook dat kan nu eenvoudig worden gerepareerd.

 

Praktijkeffecten en omvang

We hoeven ons huis niet af te breken. Een vangnetbepaling in het plan laat de al bestaande afwijkingen toe. Maar bij een nieuw bouwplan voor het hoofdgebouw zijn er wel effecten. Zo'n plan wordt gezien als strijdig met het bestemmingsplan, ook al wijzigen nokhoogte en goothoogte niet. Dan is er dus een ontheffing nodig, wat bestuurlijke besluitvorming vraagt. Al met al is het oorspronkelijke ontwerpidee verdwenen en vervangen door een extra barrière. Dit tast de rechtszekerheid aan, bij ons en bij 35 andere woningeigenaren rond de Houtzaagmolen. En die rechtszekerheid dient het bestemmingsplan juist te bieden, ook voor hoge lessenaarsdaken, die ooit zeer weloverwogen planologisch mogelijk zijn gemaakt.


Het verslag over dit onderwerp in Wâldnet  is hier te vinden.

 

Delicious Digg Facebook Fark MySpace