Geplaatst: Zaterdag 14 juli 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

 Rieks - THUIS

Besluitvorming gaswinning

Er hebben een paar ontwerp-instemmingsbesluiten ter inzage gelegen. Het gaat om gaswinning op twee locaties, die aangeduid zijn als 'Opeinde-Zuid en Middelburen', resp. 'Opeinde'. Dat ook Drachten met haar circa 45.000 inwoners binnen de invloedssfeer ligt van beide winningsplannen, blijkt niet uit de naamgeving. De gaswinning is eerder al vergund; het gaat nu om twee winningsplannen binnen deze vergunning. Ook over deze winningsplannen moet het rijk een besluit nemen. 

Ingediende zienswijze

We hebben kritisch naar de ontwerp-instemmingsbesluiten van het rijk gekeken. Vooral op het besluit over het winningsplan 'Opeinde-Zuid en Middelburen' valt het een en ander aan te merken. Dus hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Die is begin juni 2018 de deur uitgegaan. Omstreeks augustus of september van dit jaar wordt duidelijk wat het effect is geweest van alle zienswijzen. Onze belangrijkste punten van kritiek hebben we hierna genoemd. De teksten zijn letterlijk overgenomen uit de zienswijze.

Ondeugdelijk winningsplan

Het winningsplan wordt gepresenteerd als een actualisatie van het winningsplan van 2008. Zo is het echter niet ingevuld; de relatie met het winningsplan van 2008 wordt niet zichtbaar gemaakt. Dit werkt versluierend; er blijkt bijvoorbeeld niet uit dat er voor Opeinde-Zuid een verlenging van de winningstermijn wordt beoogd met 11 jaar. Ook wordt niet duidelijk welke wijziging er optreedt in de te winnen hoeveelheid voor dit wingebied, ten opzichte van het winningsplan van 2008. Daardoor is het voorliggende winningsplan ondeugdelijk en is het geen goede basis voor besluitvorming.

 Onjuiste risicoanalyse

De uitgevoerde risicoanalyse is in elk geval op twee punten onjuist; in beide gevallen gaat het om de oppervlaktefactoren. In de eerste plaats is de score voor bevolkingsdichtheid te laag; uitgaande van de aangegeven omschrijvingen dient deze 3 te zijn, in plaats van 2. Dezelfde conclusie geldt voor de score aangaande speciale gebouwen en vitale infrastructuur. De bijbehorende kaart geeft meerdere ziekenhuizen aan binnen de geldende zone van 5 km, terwijl er daarnaast sprake is van een aantal energievoorzieningen in de vorm van bovengrondse hoogspanningskabels (door bewoond gebied) met schakelstation en een productie-eenheid voor gaswinning op het bedrijventerrein. In de matrix levert dit voor de volledige Rotliegend gas-kolom  een positie op in het grensgebied van Categorie I en II. Daarbij overwegend dat nagenoeg alle gevoelige functies en vrijwel alle woongebieden van Drachten (circa 45.000 inwoners) binnen de zone van 5 km liggen, is indeling in categorie II volledig op zijn plaats.

 

Delicious Digg Facebook Fark MySpace