Geplaatst: Maandag 24 september 2018 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

 Rieks - THUIS

 

Het eerdere bezoek aan de Ronde Tafel over bestemmingsplan De Singels, leidde tot contacten met drie raadsleden. Voor het komende debat zou het kunnen helpen, als we een voorzet voor een motie of amendement konden leveren. Daar hebben we dus flink ons best voor gedaan; zie het concept hieronder. Het amendement is uiteindelijk niet door de raadsleden gebruikt; het debat leidde niet tot kansrijke mogelijkheden. Maar één van de raadsfracties pakt dit wel verder op. Wordt dus vervolgd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 september 2018

ONDERWERP:

Vaststelling bestemmingsplan De Singels

 

De gemeenteraad van Smallingerland, in vergadering bijeen op dinsdag 18 september 2018,

 Constaterende dat:

- van een aantal woningen met lessenaarsdaken in en nabij de Houtzaagmolen de feitelijke bouw- en/of goothoogte niet voldoet aan de maximaal toegestane bouw- en/of goothoogte;

- de maximum bouwhoogte 9 meter bedraagt en de maximum goothoogte 6 meter, terwijl de feitelijke bouwhoogte tot bijna 10 meter gaat, en de feitelijke goothoogte fysiek tot circa 6,3 meter gaat, maar juridisch ook tot bijna 10 meter;

- het eerdere bestemmingsplan De Peppel voor het gebied rond de Houtzaagmolen hogere accenten toeliet, als markant ruimtelijk element rond de hoofdentree van De Peppel;

- genoemde bestaande, maar afwijkende situaties in het vigerende en in het vast te stellen bestemmingsplan De Singels gelegaliseerd worden middels een vangnetbepaling;

 Overwegende dat:

- bij verbouwingen aan deze woningen die raken aan de bouw- en/of goothoogte, er strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat, ook als de bestaande bouw- en/of goothoogte door de verbouwing niet wordt overschreden;

- de juridische uitleg van het meten van de goothoogte in geval van lessenaarsdaken, bijdraagt aan het ontstaan van deze strijdigheid;

- met deze situatie de rechtszekerheid van belanghebbenden wordt aangetast;

- het bestemmingsplan en de daarin voorgeschreven wijze van meten juist beogen rechtszekerheid  en eenduidigheid te bieden;

Besluit:

in afwijking van, en in aanvulling op het voorgestelde besluit en de voorgestelde planregels en verbeelding van het bestemmingsplan De Singels als volgt:

 

Aanpassing artikel 2.6

Huidige regeling:

2.6 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

Regeling na amendement:

2.6 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, waarbij in geval van een lessenaarsdak wordt uitgegaan van de locatie van de laagste snijlijn tussen dakvlak en gevelvlak;

 

Aanpassing verbeelding:

Huidige regeling:

Een deel van de 21 vrijstaande woningen aan de Houtzaagmolen met lessenaarsdak is in de verbeelding ondergebracht in een bouwvlak samen met woningen die andere dakvormen op het hoofdgebouw hebben.

Voor de vrijstaande woningen aan (21) en nabij (3) de Houtzaagmolen met drie bouwlagen en voorzien van een lessenaarsdak, is in de verbeelding een maximum bouwhoogte opgenomen van 9 meter en een maximum goothoogte van 6 meter.

Regeling na amendement:

Alle 21 vrijstaande woningen aan de Houtzaagmolen met lessenaarsdak, zijn in de verbeelding ondergebracht in bouwvlakken waarin geen woningen voorkomen met andere dakvormen op het hoofdgebouw.

Voor de vrijstaande woningen aan (21) en nabij (3) de Houtzaagmolen met drie bouwlagen en voorzien van een lessenaarsdak, is in de verbeelding een maximum bouwhoogte opgenomen van 10 meter en een maximum goothoogte van 7 meter.

 

TOELICHTING

De aanpassing van artikel 2.6 werkt door voor alle woningen met een lessenaarsdak. De aanpassing zorgt ervoor dat goothoogte en bouwhoogte niet samenvallen en dat de goothoogte ook in juridische zin nabij de lage zijde van het dakvlak wordt gesitueerd.

De aanpassing van de verbeelding harmoniseert voor 21 vrijstaande woningen aan de Houtzaagmolen en 3 aangrenzende vrijstaande woningen aan de Korenmolen de feitelijke en de maximum bouw- en/of goothoogte. De aanpassing herstelt daarmee ook de oorspronkelijk planologisch geregelde hogere elementen rond de entree van De Peppel.

 

Fractie van ...

etc

 

Geplaatst: Dinsdag 4 september 2018 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

Rieks - THUIS

Beste leden van de raad,

Ik reageer namens de familie Van der Es. Wij wonen binnen het plangebied van De Singels. Onze woning is in 1994 gebouwd aan de Houtzaagmolen 38. De Houtzaagmolen is de hoofdentree van De Peppel, een inbreidingsplan uit de negentiger jaren. We willen onze woning grondig verduurzamen en verbouwen. Binnenkort hebben wij overleg met een bouwkundig adviseur. Daarvoor hebben wij wat uitzoekwerk gedaan. Wij liepen toen tegen een vreemde situatie aan. Vandaar mijn bezoek aan deze Ronde Tafel.

 

Het ontwerpidee uit 1992

In het gemeentelijk bouwdossier kwam ik het volgende tegen. In 1992 werd een aanvraag voor 11 woningen ingediend, waaronder die van ons. De  Houtzaagmolen mocht, als belangrijke entree en als markant ruimtelijk element, van wat hogere accenten worden voorzien. Dit lag vast in het toenmalige bestemmingsplan De Peppel. Architect Inbo Gjalt de Jong ontwierp daarom elf woningen met drie bouwlagen, waarvan de bovenste laag bestaat uit een lessenaarskap. De nokhoogte benadert de 10 meter. Nok- en goothoogte voldeden aan het bestemmingsplan; daar kwam geen ontheffing aan te pas.

 

Bestemmingsplan De Singels 2018

In het voorliggende bestemmingsplan valt ons huis onder de bestemming Wonen - 1. De toegelaten nokhoogte is 9 meter. De toegelaten goothoogte is 6 meter. Deze afmetingen zijn standaard. De oorspronkelijke hogere accenten aan de Houtzaagmolen zijn dus niet meer in het bestemmingsplan te vinden. Dit manco is mogelijk ontstaan toen bestemmingsplan De Peppel opging in bestemmingsplan De Singels. Volgens het nu voorliggende conserverende bestemmingsplan is ons huis hoger dan de maximum nokhoogte. Dit kan nu simpel worden gerepareerd, waarmee ook de planologische uitgangspunten van 1992 worden hersteld.

 

Lessenaarsdak en goothoogte

Onze goothoogte voldoet technisch wel aan de maximum hoogte van 6 meter. Maar hier zit het probleem in de juridische uitleg. Wij maken dat op uit een ambtelijk advies over ons schetsontwerp in het vooroverleg. Bij een lessenaarskap wordt ook de bovenkant van de nok gezien als goot, omdat het de snijlijn is van gevel en dakvlak. Daarmee is de goothoogte van ons huis 10 meter, terwijl de maximum hoogte 6 meter is. Dit is puur een kwestie van juridische verwoording en interpretatie, die haaks staat op de planologische uitgangspunten uit 1992. Ook dat kan nu eenvoudig worden gerepareerd.

 

Praktijkeffecten en omvang

We hoeven ons huis niet af te breken. Een vangnetbepaling in het plan laat de al bestaande afwijkingen toe. Maar bij een nieuw bouwplan voor het hoofdgebouw zijn er wel effecten. Zo'n plan wordt gezien als strijdig met het bestemmingsplan, ook al wijzigen nokhoogte en goothoogte niet. Dan is er dus een ontheffing nodig, wat bestuurlijke besluitvorming vraagt. Al met al is het oorspronkelijke ontwerpidee verdwenen en vervangen door een extra barrière. Dit tast de rechtszekerheid aan, bij ons en bij 35 andere woningeigenaren rond de Houtzaagmolen. En die rechtszekerheid dient het bestemmingsplan juist te bieden, ook voor hoge lessenaarsdaken, die ooit zeer weloverwogen planologisch mogelijk zijn gemaakt.


Het verslag over dit onderwerp in Wâldnet  is hier te vinden.

 

Geplaatst: Zaterdag 14 juli 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

 Rieks - THUIS

Besluitvorming gaswinning

Er hebben een paar ontwerp-instemmingsbesluiten ter inzage gelegen. Het gaat om gaswinning op twee locaties, die aangeduid zijn als 'Opeinde-Zuid en Middelburen', resp. 'Opeinde'. Dat ook Drachten met haar circa 45.000 inwoners binnen de invloedssfeer ligt van beide winningsplannen, blijkt niet uit de naamgeving. De gaswinning is eerder al vergund; het gaat nu om twee winningsplannen binnen deze vergunning. Ook over deze winningsplannen moet het rijk een besluit nemen. 

Ingediende zienswijze

We hebben kritisch naar de ontwerp-instemmingsbesluiten van het rijk gekeken. Vooral op het besluit over het winningsplan 'Opeinde-Zuid en Middelburen' valt het een en ander aan te merken. Dus hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Die is begin juni 2018 de deur uitgegaan. Omstreeks augustus of september van dit jaar wordt duidelijk wat het effect is geweest van alle zienswijzen. Onze belangrijkste punten van kritiek hebben we hierna genoemd. De teksten zijn letterlijk overgenomen uit de zienswijze.

Ondeugdelijk winningsplan

Het winningsplan wordt gepresenteerd als een actualisatie van het winningsplan van 2008. Zo is het echter niet ingevuld; de relatie met het winningsplan van 2008 wordt niet zichtbaar gemaakt. Dit werkt versluierend; er blijkt bijvoorbeeld niet uit dat er voor Opeinde-Zuid een verlenging van de winningstermijn wordt beoogd met 11 jaar. Ook wordt niet duidelijk welke wijziging er optreedt in de te winnen hoeveelheid voor dit wingebied, ten opzichte van het winningsplan van 2008. Daardoor is het voorliggende winningsplan ondeugdelijk en is het geen goede basis voor besluitvorming.

 Onjuiste risicoanalyse

De uitgevoerde risicoanalyse is in elk geval op twee punten onjuist; in beide gevallen gaat het om de oppervlaktefactoren. In de eerste plaats is de score voor bevolkingsdichtheid te laag; uitgaande van de aangegeven omschrijvingen dient deze 3 te zijn, in plaats van 2. Dezelfde conclusie geldt voor de score aangaande speciale gebouwen en vitale infrastructuur. De bijbehorende kaart geeft meerdere ziekenhuizen aan binnen de geldende zone van 5 km, terwijl er daarnaast sprake is van een aantal energievoorzieningen in de vorm van bovengrondse hoogspanningskabels (door bewoond gebied) met schakelstation en een productie-eenheid voor gaswinning op het bedrijventerrein. In de matrix levert dit voor de volledige Rotliegend gas-kolom  een positie op in het grensgebied van Categorie I en II. Daarbij overwegend dat nagenoeg alle gevoelige functies en vrijwel alle woongebieden van Drachten (circa 45.000 inwoners) binnen de zone van 5 km liggen, is indeling in categorie II volledig op zijn plaats.

 

Geplaatst: Dinsdag 24 april 2018 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

 Rieks - THUIS

Beste leden van de raad,

Complimenten voor de ingezette route via onder andere dit raadsprogramma en deze Ronde Tafel. Als doorsnee huishouden uit Drachten, delen wij graag onze reactie met u. De volledige tekst is terug te vinden op het gemeentelijk digitaal medium DWJM Sociaal.


Eerst even voorstellen

Ik reageer namens de familie Van der Es. Als tweepersoons huishouden bewonen wij een eigen woning in Drachten. We hebben een eigen woonvisie, die we graag realiseren via een verbouwing. Daarover hebben we in de vorige raadsperiode veel met de gemeente overlegd. Onze woonvisie is goed doordacht en is grondig afgestemd op het gemeentelijk beleid. Toch zijn we in vier jaar tijd niet of nauwelijks verder gekomen.

 

Het ADeM-principe als case

Gaandeweg het traject hebben wij daarom het ADeM-principe ontwikkeld. Als afkorting staat ADeM voor Aantrekkelijke, Duurzame en Motiverende projecten. Als woord verwijst ADeM naar bestuurlijke ademruimte. Die ademruimte hebben wij tot nu toe gemist. Onze case van het ADeM-principe hebben wij nu naast dit raadsprogramma gelegd.

 

Raadsprogramma als geheel

Het raadsprogramma wekt vertrouwen. Inwoners centraal (H1) en Open bestuursstijl (H2) geven de burger moed. Maar papier is gewillig en de praktijk is vaak weerbarstig. Wij hebben de voorbije jaren grote verschillen gemerkt tussen beleid op papier en de werkwijze in de praktijk. Dit raadsprogramma is een eerste stap in 'Zeggen wat je doet'. Maar de cruciale stap komt daarna: 'Doen wat je zegt'. Die tweetrapsraket mag wat ons betreft de essentie van dit raadsprogramma zijn. Welke keuzen er straks ook worden gemaakt, het staat of valt met de feitelijke uitvoering.

 

Van woorden naar daden

Hoe waarborg je als gemeente dat woorden ook daden worden? Wij hebben gemerkt dat dit een lastig proces kan zijn. Uw raadsprogramma geeft houvast. Inwoners centraal, open bestuursstijl, cultuurverandering, flexibilisering, dienstverlening, minder regels, kundige en slagvaardige wethouders en last but not least een raad die de boer op gaat. Graag denken wij mee, hoe van deze woorden ook daden te maken. Een goede basis lijkt ons dan, dat er een degelijke waarborg onder ligt.

 

Een raadsbrede waarborg

Wij lezen het raadsprogramma als het kader dat door de hele raad wordt aangereikt voor deze raadsperiode. Komende donderdag is de proef op de som; een unaniem besluit zou mooi zijn. Dan ligt er een raadsbrede waarborg. Het verdere traject 'Van woorden naar daden' zien wij graag als een tweesporen proces. Aan houding en cultuur kan per direct worden gesleuteld. Daarnaast zijn stappen nodig op een meer strategisch pad.

 

Als de waarborg faalt

Als het van woorden naar daden toch fout gaat, kan een inwoner van Smallingerland een klacht indienen of bezwaar maken. In de praktijk hebben wij gemerkt dat de gemeente dan soms een gesloten juridisch bolwerk optrekt, zodat klachten niet worden opgelost, maar afgeserveerd. Wij onderstrepen daarom uw voorkeur voor informele beslechting en voor onafhankelijke behandeling.


Klachten als leermomenten

In onze beleving zijn klachten er niet om te tackelen, maar om op te lossen. En om blijvend van woorden naar daden te komen, kunnen het ook leermomenten zijn. Een klacht is niet een af te weren aanval, maar een stap naar verbetering. Wat kan helpen is een jaarlijkse publicatie van ontvangen klachten, inclusief oplossingen en leereffecten. De AWB schrijft dit ook min of meer voor, maar de praktijk is weerbarstig.

 

Dienstverlening centraal

Het raadsprogramma stelt, naast de inwoner, een dienstverlenende overheid centraal. In onze beleving gaat deze insteek verder dan een goede wettelijke dienstverlening. Het gaat ook verder dan het aanbieden van allerlei extra diensten. Het gaat zelfs verder dan het tijdig betrekken van inwoners bij besluitvorming. De dienstverlener die de inwoner centraal stelt, verlegt het accent van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde dienstverlening. Wat willen de inwoners, en hoe faciliteren en ondersteunen we dat?

 

Initiatieven van buiten

Maar als wij het goed lezen, gaat uw raadsprogramma zelfs nog verder. Want natuurlijk vraagt de gemeente zich ook nu al af, wat de inwoners willen. Wel is de gemeente gewend om daarbij zelf het initiatief te hebben. Dat gebeurt door zelf te inventariseren, beleid te maken, een proces of procedure op te tuigen of een loket te openen. Maar dit raadsprogramma gaat daarnaast uit van flexibel luisteren, initiatieven positief benaderen en snel reageren. Dat is nog lastiger dan het initiatief uit handen geven. Dit gaat om het inleven in andermans ideeën.

 

Een ruim inlevingsvermogen

Hiermee ligt de lat hoog, want de praktijk is soms nog heel anders. In onze case lag er vanaf de eerste ambtelijke beoordeling een in beton gegoten standpunt. Het verdere traject leek vooral op 'windowdressing'. Initiatieven van buiten zijn dus een ideale toets voor dit nieuwe raadsprogramma. Zulke initiatieven vragen vooral om een ruim inlevingsvermogen en een onbevooroordeelde blik. Voorop staat de vraag: Wat wil deze inwoner? Het verlangt een gesprek dat rust op argumenten, niet op standpunten.

 

De één-loket-gedachte

Het raadsprogramma noemt de één-loket-gedachte. Misschien is het goed om daarbij ook uit te gaan van een adaptief loket. In onze case kwam onze brede en integrale vraag terecht bij het meer sectorale bouwloket. Dat maakte het proces er niet gemakkelijker op. Vooral bij initiatieven van buiten is een goed passend aanspreekpunt belangrijk.

 

Duurzaamheid en energie

Voor het Sociaal Domein signaleert het raadsprogramma discrepantie tussen vastgesteld beleid en de beleving van de doelgroep. Tot onze spijt hebben wij diezelfde discrepantie ervaren bij het beleid voor duurzaamheid. De Routekaart Duurzaamheid 2040 ademt al de sfeer van uw raadsprogramma. Dat pleit ervoor om de Routekaart per direct als proeftuin in te zetten, waar het gaat om de gewenste cultuurverandering.

 

De case ADeM-principe

Wij zetten onze case volgens het ADeM-principe in elk geval nog één raadsperiode voort. Uitgaande van dit raadsprogramma, denken wij dat het in deze vier jaar moet lukken. We blijven daarbij het proces monitoren. En in elk geval hoort u over vier jaar weer van ons. Verder nodigen wij hierbij de gemeente uit voor een gezamenlijke publicatie over het ADeM-principe en over het proces tot nu toe. De leereffecten zijn ongetwijfeld bruikbaar voor de nu begonnen raadsperiode.