Geplaatst: Vrijdag 30 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Het ADeM-principe

Zie ook Drachtster Courant d.d. 27 mei 2019

Impressie van artikel in de media  -  © Tekst en afbeeldingen

 

 

alt

Houtzaagmolen 38 Drachten; 3D-impressie na verbouwing.

(© Bron: bouwtekening VendeV Heerenveen)


 

Eerste duurzame ADeM-project; de bouwfase gaat van start

 

Het eerste ADeM-project staat in de startblokken. De overeenkomst voor bouwfase 1 is ruim voor de bouwvak ondertekend aan de Houtzaagmolen 38 in Drachten.

De bewoners, Rieks en Alda van der Es, zijn de initiatiefnemers van het ADeM-project. De andere partij is Bouwbedrijf De Vries uit Sneek. De eerste bouwfase omvat de duurzame verbouwing van de houten kap. Andere fasen volgen.

De initiatiefnemers gaan uit van een Aantrekkelijk, Duurzaam en Motiverend (ADeM) leer- en demonstratieproject. Na verbouwing blijft de woning op afspraak toegankelijk als bewoonde, energieneutrale demonstratiewoning.

 

alt

alt

 

Naar een energieneutrale woning

De familie Van der Es wil de bestaande woning in een aantal fasen volledig energieneutraal maken. De fase waarvoor zij nu getekend hebben, is de verduurzaming van de houten kap. Deze eerste verbouwfase omvat niet alleen de toepassing van zwaardere isolatie, maar ook gedeeltelijke aanpassing van de dakhelling. Door een deel van deze dakhelling naar het zuiden te draaien, neemt de geschiktheid voor het winnen van zonne-energie flink toe.

Naast de initiatiefnemers ondertekent Bouwbedrijf De Vries uit Sneek als tweede partij de overeenkomst. Dit bedrijf heeft zich gekwalificeerd via een selectieproces. Bouwbedrijf De Vries is onder meer gespecialiseerd in maatwerk voor houten kappen. Het bedrijf heeft in Sneek een eigen productiehal, waar prefab kappen op maat worden samengesteld in houtskeletbouw. Directeur Pieter de Vries combineert de ondertekening aan de Houtzaagmolen 38, met het bouwkundig in kaart brengen en inmeten van de woning. Zijn bedrijf werkt de komende maanden de bouwtekening verder uit, als voorbereiding op de fabricage van de prefab onderdelen.

Bedenkers en initiatiefnemers

Initiatiefnemers Rieks en Alda van der Es zorgen voor de inrichting van het verbouwproject als ADeM-project. Zij zijn ook de bedenkers van het onderliggende ADeM-principe. Het begrip ADeM staat voor Aantrekkelijke, Duurzame en Motiverende projecten. De gedachte is dat duurzame projecten gemakkelijker van de grond komen, als ze aantrekkelijker zijn. Als zo'n project eenmaal zichtbaar wordt, werkt het extra motiverend op anderen. Daarbij gaat het ADeM-principe er vanuit, dat initiatiefnemers actief bijdragen aan het motiveren van anderen. Hierdoor komen weer andere projecten van de grond, wel of niet volgens het ADeM-principe. Zo kunnen er door de jaren heen ketens van verduurzamende projecten ontstaan.

Het meest gangbare concept voor particuliere verduurzaming, is een benadering via energiecoöperaties. Het ADeM-principe kan als een tweede kansrijke (maar nog prille) aanpak worden gezien. Een groot verschil tussen beide strategieën is de inrichting van het proces. Bij energiecoöperaties ligt het accent op het bereiken van een gezamenlijke aanpak als groep. Het ADeM-principe gaat meer uit van individuele projecten die een actieve pilotfunctie hebben. Een pilotproject heeft als voordeel, dat het principiëler en grondiger kan worden opgezet; er is geen gemeenschappelijk standpunt nodig. Navolgers kunnen later afwegen, welke onderdelen ze wel of niet overnemen in hun eigen project.

Plannen voor motiverend boek

De ontwikkeling van het ADeM-principe werd versterkt door de praktijk. De initiatiefnemers hadden vanaf het eerste idee regelmatig contact met andere woningeigenaren in de straat. De medebewoners reageerden positief, maar de ideeën en plannen over duurzaam wonen liepen en lopen sterk uiteen. Wel zijn diverse huishoudens geïnteresseerd in de ervaringen en leereffecten van het ADeM-project in hun straat. Zij worden dan ook op de hoogte gehouden via mailcontact. Ook verder publiceren de initiatiefnemers over het project. Zo ligt er een idee voor een eindrapportage in de vorm van een motiverend boek. De benadering via het ADeM-principe sluit goed aan bij de veelkleurigheid van het particuliere woningbezit.

De eerste uitdaging was het bedenken van een duurzaam project, dat voor de initiatiefnemers aantrekkelijk genoeg is. Want daarmee begint het ADeM-principe. Ze vonden die aantrekkelijkheid in de volgende elementen: een breed onderliggend woonplan, het combineren van allerlei verbetermaatregelen, financiële armslag door een lange terugverdientijd (tot 2050), het volgen van de trias energetica, het draaien van de dakhelling en het invullen van de pilotfunctie. Nu scholieren en studenten de straat opgaan voor een duurzame wereld, zien de initiatiefnemers nog een nieuwe element. Namelijk ADeM-projecten als handreiking van senioren met een eigen woning, naar de jongere generaties van studenten en scholieren. Goed beschouwd gaat die handreiking, generatiebreed gezien, naar hun eigen kinderen en kleinkinderen.

Synthese welstand en duurzaamheid

Het eindresultaat toont een bijzondere architectonische synthese. Er zijn vijf opeenvolgende schetsontwerpen nodig geweest, om tot dit resultaat te komen. Belangrijkste aandachtspunt was de balans tussen welstand en duurzaamheid. Die balans is uiteindelijk gevonden in een combinatie van twee lessenaarsdaken.

De twee daken staan model voor het accent van welstand, respectievelijk van duurzaamheid. Beide accenten zijn duidelijk begrensd en herkenbaar. Ze staan haaks op elkaar, wat model staat voor de soms botsende belangen. In dit ontwerp hebben beide accenten elkaar gevonden. Ze zijn vervlochten en gaan harmonieus samen. Ook dit is onderdeel van het leer- en demonstratiedoel van dit project. Het resultaat biedt perspectief voor de toekomst.

 

Geplaatst: Donderdag 3 januari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Het ADeM-principe

 

Stekker eruit

Ongeveer 2,5 jaar na de enthousiaste lancering van DWJDM, dreigt dit zusterplatform  weer te verdwijnen. De gemeente gunt 'Drachten Wil Je Duurzaam Maken' geen langere levensduur. Het gemeentelijk voornemen is, om op 8 januari 2019 de stekker eruit te trekken. De leden van de Community hebben waarschijnlijk op dinsdag 18 december 2018 hierover bericht gehad, net als ik.


ADeM-principe stikt

Waarom vind ik op dit moment opheffing van DWJDM een slechte zaak? Actieve gebruikers vertrouwden erop dat ze hier iets konden opbouwen. Dat is ook gebeurd. DWJDM is intussen de thuisbasis van drie actieve ADeM-projecten. Er zijn de afgelopen jaren links uitgezet naar het ADeM-principe op DWJDM. Ook is er intussen een Jaarplan 2019, met daarin vervolgplannen voor onder andere DWJDM. Dit Jaarplan DWJM 2019 is bij de afdeling Communicatie bekend. Aan de gemeente is voorgesteld, om deze plannen nog een jaar de kans te geven en dan te evalueren.

 

Gebruikszekerheid weg

Toch heft de gemeente DWJDM eenzijdig op, zonder in overleg te gaan. De driehoek DWJM People, DWJM Planet en DWJM Profit wordt hiermee, binnen drie weken na aankondiging, gekortwiekt. Dit tast ook de gebruikszekerheid aan van actieve gebruikers op DWJM Sociaal en DWJM Zakelijk. Verder is er geen tijd om voor de ADeM-projecten een goed alternatief te regelen. DWJM Portal is niet geschikt, door de gebrekkige contactopties. Ook DWJM Sociaal is niet geschikt, omdat de gemeente er niet actief is.

 

Ongelukkig moment

De gemeente kiest de tijd rond Kerst en Nieuwjaar om de opheffing van DWJDM te regelen. Er is intussen een bericht naar het college van B&W gegaan, met daarin een aantal vragen hierover. Maar door de bijzondere tijd van het jaar zal de behandeling van, en de reactie op de brief mogelijk te laat komen. Het wethouderspreekuur van vandaag werd ook geen succes, door het ontbreken van wethouders.

 

Beste wensen!

Mocht DWJDM gered kunnen worden, dan gaan we in dit nieuwe jaar enthousiast aan de slag met de activiteiten uit het Jaarplan DWJM 2019. Daarvan uitgaand, wens ik iedereen een voorspoedig, duurzaam en gezond 2019 toe!


Geplaatst: Maandag 24 september 2018 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

 Rieks - THUIS

 

Het eerdere bezoek aan de Ronde Tafel over bestemmingsplan De Singels, leidde tot contacten met drie raadsleden. Voor het komende debat zou het kunnen helpen, als we een voorzet voor een motie of amendement konden leveren. Daar hebben we dus flink ons best voor gedaan; zie het concept hieronder. Het amendement is uiteindelijk niet door de raadsleden gebruikt; het debat leidde niet tot kansrijke mogelijkheden. Maar één van de raadsfracties pakt dit wel verder op. Wordt dus vervolgd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 september 2018

ONDERWERP:

Vaststelling bestemmingsplan De Singels

 

De gemeenteraad van Smallingerland, in vergadering bijeen op dinsdag 18 september 2018,

 Constaterende dat:

- van een aantal woningen met lessenaarsdaken in en nabij de Houtzaagmolen de feitelijke bouw- en/of goothoogte niet voldoet aan de maximaal toegestane bouw- en/of goothoogte;

- de maximum bouwhoogte 9 meter bedraagt en de maximum goothoogte 6 meter, terwijl de feitelijke bouwhoogte tot bijna 10 meter gaat, en de feitelijke goothoogte fysiek tot circa 6,3 meter gaat, maar juridisch ook tot bijna 10 meter;

- het eerdere bestemmingsplan De Peppel voor het gebied rond de Houtzaagmolen hogere accenten toeliet, als markant ruimtelijk element rond de hoofdentree van De Peppel;

- genoemde bestaande, maar afwijkende situaties in het vigerende en in het vast te stellen bestemmingsplan De Singels gelegaliseerd worden middels een vangnetbepaling;

 Overwegende dat:

- bij verbouwingen aan deze woningen die raken aan de bouw- en/of goothoogte, er strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat, ook als de bestaande bouw- en/of goothoogte door de verbouwing niet wordt overschreden;

- de juridische uitleg van het meten van de goothoogte in geval van lessenaarsdaken, bijdraagt aan het ontstaan van deze strijdigheid;

- met deze situatie de rechtszekerheid van belanghebbenden wordt aangetast;

- het bestemmingsplan en de daarin voorgeschreven wijze van meten juist beogen rechtszekerheid  en eenduidigheid te bieden;

Besluit:

in afwijking van, en in aanvulling op het voorgestelde besluit en de voorgestelde planregels en verbeelding van het bestemmingsplan De Singels als volgt:

 

Aanpassing artikel 2.6

Huidige regeling:

2.6 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

Regeling na amendement:

2.6 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, waarbij in geval van een lessenaarsdak wordt uitgegaan van de locatie van de laagste snijlijn tussen dakvlak en gevelvlak;

 

Aanpassing verbeelding:

Huidige regeling:

Een deel van de 21 vrijstaande woningen aan de Houtzaagmolen met lessenaarsdak is in de verbeelding ondergebracht in een bouwvlak samen met woningen die andere dakvormen op het hoofdgebouw hebben.

Voor de vrijstaande woningen aan (21) en nabij (3) de Houtzaagmolen met drie bouwlagen en voorzien van een lessenaarsdak, is in de verbeelding een maximum bouwhoogte opgenomen van 9 meter en een maximum goothoogte van 6 meter.

Regeling na amendement:

Alle 21 vrijstaande woningen aan de Houtzaagmolen met lessenaarsdak, zijn in de verbeelding ondergebracht in bouwvlakken waarin geen woningen voorkomen met andere dakvormen op het hoofdgebouw.

Voor de vrijstaande woningen aan (21) en nabij (3) de Houtzaagmolen met drie bouwlagen en voorzien van een lessenaarsdak, is in de verbeelding een maximum bouwhoogte opgenomen van 10 meter en een maximum goothoogte van 7 meter.

 

TOELICHTING

De aanpassing van artikel 2.6 werkt door voor alle woningen met een lessenaarsdak. De aanpassing zorgt ervoor dat goothoogte en bouwhoogte niet samenvallen en dat de goothoogte ook in juridische zin nabij de lage zijde van het dakvlak wordt gesitueerd.

De aanpassing van de verbeelding harmoniseert voor 21 vrijstaande woningen aan de Houtzaagmolen en 3 aangrenzende vrijstaande woningen aan de Korenmolen de feitelijke en de maximum bouw- en/of goothoogte. De aanpassing herstelt daarmee ook de oorspronkelijk planologisch geregelde hogere elementen rond de entree van De Peppel.

 

Fractie van ...

etc

 

Geplaatst: Dinsdag 4 september 2018 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

Rieks - THUIS

Beste leden van de raad,

Ik reageer namens de familie Van der Es. Wij wonen binnen het plangebied van De Singels. Onze woning is in 1994 gebouwd aan de Houtzaagmolen 38. De Houtzaagmolen is de hoofdentree van De Peppel, een inbreidingsplan uit de negentiger jaren. We willen onze woning grondig verduurzamen en verbouwen. Binnenkort hebben wij overleg met een bouwkundig adviseur. Daarvoor hebben wij wat uitzoekwerk gedaan. Wij liepen toen tegen een vreemde situatie aan. Vandaar mijn bezoek aan deze Ronde Tafel.

 

Het ontwerpidee uit 1992

In het gemeentelijk bouwdossier kwam ik het volgende tegen. In 1992 werd een aanvraag voor 11 woningen ingediend, waaronder die van ons. De  Houtzaagmolen mocht, als belangrijke entree en als markant ruimtelijk element, van wat hogere accenten worden voorzien. Dit lag vast in het toenmalige bestemmingsplan De Peppel. Architect Inbo Gjalt de Jong ontwierp daarom elf woningen met drie bouwlagen, waarvan de bovenste laag bestaat uit een lessenaarskap. De nokhoogte benadert de 10 meter. Nok- en goothoogte voldeden aan het bestemmingsplan; daar kwam geen ontheffing aan te pas.

 

Bestemmingsplan De Singels 2018

In het voorliggende bestemmingsplan valt ons huis onder de bestemming Wonen - 1. De toegelaten nokhoogte is 9 meter. De toegelaten goothoogte is 6 meter. Deze afmetingen zijn standaard. De oorspronkelijke hogere accenten aan de Houtzaagmolen zijn dus niet meer in het bestemmingsplan te vinden. Dit manco is mogelijk ontstaan toen bestemmingsplan De Peppel opging in bestemmingsplan De Singels. Volgens het nu voorliggende conserverende bestemmingsplan is ons huis hoger dan de maximum nokhoogte. Dit kan nu simpel worden gerepareerd, waarmee ook de planologische uitgangspunten van 1992 worden hersteld.

 

Lessenaarsdak en goothoogte

Onze goothoogte voldoet technisch wel aan de maximum hoogte van 6 meter. Maar hier zit het probleem in de juridische uitleg. Wij maken dat op uit een ambtelijk advies over ons schetsontwerp in het vooroverleg. Bij een lessenaarskap wordt ook de bovenkant van de nok gezien als goot, omdat het de snijlijn is van gevel en dakvlak. Daarmee is de goothoogte van ons huis 10 meter, terwijl de maximum hoogte 6 meter is. Dit is puur een kwestie van juridische verwoording en interpretatie, die haaks staat op de planologische uitgangspunten uit 1992. Ook dat kan nu eenvoudig worden gerepareerd.

 

Praktijkeffecten en omvang

We hoeven ons huis niet af te breken. Een vangnetbepaling in het plan laat de al bestaande afwijkingen toe. Maar bij een nieuw bouwplan voor het hoofdgebouw zijn er wel effecten. Zo'n plan wordt gezien als strijdig met het bestemmingsplan, ook al wijzigen nokhoogte en goothoogte niet. Dan is er dus een ontheffing nodig, wat bestuurlijke besluitvorming vraagt. Al met al is het oorspronkelijke ontwerpidee verdwenen en vervangen door een extra barrière. Dit tast de rechtszekerheid aan, bij ons en bij 35 andere woningeigenaren rond de Houtzaagmolen. En die rechtszekerheid dient het bestemmingsplan juist te bieden, ook voor hoge lessenaarsdaken, die ooit zeer weloverwogen planologisch mogelijk zijn gemaakt.


Het verslag over dit onderwerp in Wâldnet  is hier te vinden.

 

Geplaatst: Zaterdag 14 juli 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

 Rieks - THUIS

Besluitvorming gaswinning

Er hebben een paar ontwerp-instemmingsbesluiten ter inzage gelegen. Het gaat om gaswinning op twee locaties, die aangeduid zijn als 'Opeinde-Zuid en Middelburen', resp. 'Opeinde'. Dat ook Drachten met haar circa 45.000 inwoners binnen de invloedssfeer ligt van beide winningsplannen, blijkt niet uit de naamgeving. De gaswinning is eerder al vergund; het gaat nu om twee winningsplannen binnen deze vergunning. Ook over deze winningsplannen moet het rijk een besluit nemen. 

Ingediende zienswijze

We hebben kritisch naar de ontwerp-instemmingsbesluiten van het rijk gekeken. Vooral op het besluit over het winningsplan 'Opeinde-Zuid en Middelburen' valt het een en ander aan te merken. Dus hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Die is begin juni 2018 de deur uitgegaan. Omstreeks augustus of september van dit jaar wordt duidelijk wat het effect is geweest van alle zienswijzen. Onze belangrijkste punten van kritiek hebben we hierna genoemd. De teksten zijn letterlijk overgenomen uit de zienswijze.

Ondeugdelijk winningsplan

Het winningsplan wordt gepresenteerd als een actualisatie van het winningsplan van 2008. Zo is het echter niet ingevuld; de relatie met het winningsplan van 2008 wordt niet zichtbaar gemaakt. Dit werkt versluierend; er blijkt bijvoorbeeld niet uit dat er voor Opeinde-Zuid een verlenging van de winningstermijn wordt beoogd met 11 jaar. Ook wordt niet duidelijk welke wijziging er optreedt in de te winnen hoeveelheid voor dit wingebied, ten opzichte van het winningsplan van 2008. Daardoor is het voorliggende winningsplan ondeugdelijk en is het geen goede basis voor besluitvorming.

 Onjuiste risicoanalyse

De uitgevoerde risicoanalyse is in elk geval op twee punten onjuist; in beide gevallen gaat het om de oppervlaktefactoren. In de eerste plaats is de score voor bevolkingsdichtheid te laag; uitgaande van de aangegeven omschrijvingen dient deze 3 te zijn, in plaats van 2. Dezelfde conclusie geldt voor de score aangaande speciale gebouwen en vitale infrastructuur. De bijbehorende kaart geeft meerdere ziekenhuizen aan binnen de geldende zone van 5 km, terwijl er daarnaast sprake is van een aantal energievoorzieningen in de vorm van bovengrondse hoogspanningskabels (door bewoond gebied) met schakelstation en een productie-eenheid voor gaswinning op het bedrijventerrein. In de matrix levert dit voor de volledige Rotliegend gas-kolom  een positie op in het grensgebied van Categorie I en II. Daarbij overwegend dat nagenoeg alle gevoelige functies en vrijwel alle woongebieden van Drachten (circa 45.000 inwoners) binnen de zone van 5 km liggen, is indeling in categorie II volledig op zijn plaats.

 

Geplaatst: Dinsdag 24 april 2018 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Burger 2.0

 Rieks - THUIS

Beste leden van de raad,

Complimenten voor de ingezette route via onder andere dit raadsprogramma en deze Ronde Tafel. Als doorsnee huishouden uit Drachten, delen wij graag onze reactie met u. De volledige tekst is terug te vinden op het gemeentelijk digitaal medium DWJM Sociaal.


Eerst even voorstellen

Ik reageer namens de familie Van der Es. Als tweepersoons huishouden bewonen wij een eigen woning in Drachten. We hebben een eigen woonvisie, die we graag realiseren via een verbouwing. Daarover hebben we in de vorige raadsperiode veel met de gemeente overlegd. Onze woonvisie is goed doordacht en is grondig afgestemd op het gemeentelijk beleid. Toch zijn we in vier jaar tijd niet of nauwelijks verder gekomen.

 

Het ADeM-principe als case

Gaandeweg het traject hebben wij daarom het ADeM-principe ontwikkeld. Als afkorting staat ADeM voor Aantrekkelijke, Duurzame en Motiverende projecten. Als woord verwijst ADeM naar bestuurlijke ademruimte. Die ademruimte hebben wij tot nu toe gemist. Onze case van het ADeM-principe hebben wij nu naast dit raadsprogramma gelegd.

 

Raadsprogramma als geheel

Het raadsprogramma wekt vertrouwen. Inwoners centraal (H1) en Open bestuursstijl (H2) geven de burger moed. Maar papier is gewillig en de praktijk is vaak weerbarstig. Wij hebben de voorbije jaren grote verschillen gemerkt tussen beleid op papier en de werkwijze in de praktijk. Dit raadsprogramma is een eerste stap in 'Zeggen wat je doet'. Maar de cruciale stap komt daarna: 'Doen wat je zegt'. Die tweetrapsraket mag wat ons betreft de essentie van dit raadsprogramma zijn. Welke keuzen er straks ook worden gemaakt, het staat of valt met de feitelijke uitvoering.

 

Van woorden naar daden

Hoe waarborg je als gemeente dat woorden ook daden worden? Wij hebben gemerkt dat dit een lastig proces kan zijn. Uw raadsprogramma geeft houvast. Inwoners centraal, open bestuursstijl, cultuurverandering, flexibilisering, dienstverlening, minder regels, kundige en slagvaardige wethouders en last but not least een raad die de boer op gaat. Graag denken wij mee, hoe van deze woorden ook daden te maken. Een goede basis lijkt ons dan, dat er een degelijke waarborg onder ligt.

 

Een raadsbrede waarborg

Wij lezen het raadsprogramma als het kader dat door de hele raad wordt aangereikt voor deze raadsperiode. Komende donderdag is de proef op de som; een unaniem besluit zou mooi zijn. Dan ligt er een raadsbrede waarborg. Het verdere traject 'Van woorden naar daden' zien wij graag als een tweesporen proces. Aan houding en cultuur kan per direct worden gesleuteld. Daarnaast zijn stappen nodig op een meer strategisch pad.

 

Als de waarborg faalt

Als het van woorden naar daden toch fout gaat, kan een inwoner van Smallingerland een klacht indienen of bezwaar maken. In de praktijk hebben wij gemerkt dat de gemeente dan soms een gesloten juridisch bolwerk optrekt, zodat klachten niet worden opgelost, maar afgeserveerd. Wij onderstrepen daarom uw voorkeur voor informele beslechting en voor onafhankelijke behandeling.


Klachten als leermomenten

In onze beleving zijn klachten er niet om te tackelen, maar om op te lossen. En om blijvend van woorden naar daden te komen, kunnen het ook leermomenten zijn. Een klacht is niet een af te weren aanval, maar een stap naar verbetering. Wat kan helpen is een jaarlijkse publicatie van ontvangen klachten, inclusief oplossingen en leereffecten. De AWB schrijft dit ook min of meer voor, maar de praktijk is weerbarstig.

 

Dienstverlening centraal

Het raadsprogramma stelt, naast de inwoner, een dienstverlenende overheid centraal. In onze beleving gaat deze insteek verder dan een goede wettelijke dienstverlening. Het gaat ook verder dan het aanbieden van allerlei extra diensten. Het gaat zelfs verder dan het tijdig betrekken van inwoners bij besluitvorming. De dienstverlener die de inwoner centraal stelt, verlegt het accent van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde dienstverlening. Wat willen de inwoners, en hoe faciliteren en ondersteunen we dat?

 

Initiatieven van buiten

Maar als wij het goed lezen, gaat uw raadsprogramma zelfs nog verder. Want natuurlijk vraagt de gemeente zich ook nu al af, wat de inwoners willen. Wel is de gemeente gewend om daarbij zelf het initiatief te hebben. Dat gebeurt door zelf te inventariseren, beleid te maken, een proces of procedure op te tuigen of een loket te openen. Maar dit raadsprogramma gaat daarnaast uit van flexibel luisteren, initiatieven positief benaderen en snel reageren. Dat is nog lastiger dan het initiatief uit handen geven. Dit gaat om het inleven in andermans ideeën.

 

Een ruim inlevingsvermogen

Hiermee ligt de lat hoog, want de praktijk is soms nog heel anders. In onze case lag er vanaf de eerste ambtelijke beoordeling een in beton gegoten standpunt. Het verdere traject leek vooral op 'windowdressing'. Initiatieven van buiten zijn dus een ideale toets voor dit nieuwe raadsprogramma. Zulke initiatieven vragen vooral om een ruim inlevingsvermogen en een onbevooroordeelde blik. Voorop staat de vraag: Wat wil deze inwoner? Het verlangt een gesprek dat rust op argumenten, niet op standpunten.

 

De één-loket-gedachte

Het raadsprogramma noemt de één-loket-gedachte. Misschien is het goed om daarbij ook uit te gaan van een adaptief loket. In onze case kwam onze brede en integrale vraag terecht bij het meer sectorale bouwloket. Dat maakte het proces er niet gemakkelijker op. Vooral bij initiatieven van buiten is een goed passend aanspreekpunt belangrijk.

 

Duurzaamheid en energie

Voor het Sociaal Domein signaleert het raadsprogramma discrepantie tussen vastgesteld beleid en de beleving van de doelgroep. Tot onze spijt hebben wij diezelfde discrepantie ervaren bij het beleid voor duurzaamheid. De Routekaart Duurzaamheid 2040 ademt al de sfeer van uw raadsprogramma. Dat pleit ervoor om de Routekaart per direct als proeftuin in te zetten, waar het gaat om de gewenste cultuurverandering.

 

De case ADeM-principe

Wij zetten onze case volgens het ADeM-principe in elk geval nog één raadsperiode voort. Uitgaande van dit raadsprogramma, denken wij dat het in deze vier jaar moet lukken. We blijven daarbij het proces monitoren. En in elk geval hoort u over vier jaar weer van ons. Verder nodigen wij hierbij de gemeente uit voor een gezamenlijke publicatie over het ADeM-principe en over het proces tot nu toe. De leereffecten zijn ongetwijfeld bruikbaar voor de nu begonnen raadsperiode.

 

Geplaatst: Woensdag 7 maart 2018 - 10 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Het ADeM-principe

Rieks - THUIS 

Open brief aan de DWJM-lezers

 

Beste inwoners van de gemeente Smallingerland,

 

Het ADeM-principe

Ademen is de gewoonste zaak van de wereld. Je kunt even je adem inhouden, maar niet te lang. Want dan zou het slecht met je aflopen. Daarom is de prikkel om te ademen ook zo ongelooflijk sterk. Dat bracht ons op het idee van het ADeM-principe. ADeM staat voor Aantrekkelijke, Duurzame en Motiverende projecten. Wie wil dat niet: iets moois maken, dat bovendien duurzaam is en ook nog eens anderen in beweging brengt. Als het werkt - en waarom zou het niet werken - lokt het ene ADeM-project het andere uit. En zo krijg je hele ketens van ADeM-projecten. Dachten wij.

En begin bij jezelf

We zijn dicht bij huis begonnen: met ons eigen huis. Die willen we graag toekomstbestendig maken. Met als hoofdpunten: levensloopbestendig, energieneutraal en motiverend voor anderen. Onze inspiratie haalden we uit de gemeentelijke Structuurvisie (2013). Er staat een hele mooie gedachte in. Namelijk dat energieneutrale woonplannen niet mogen sneuvelen door de wet van de remmende voorsprong. Helaas is de praktijk soms anders. Zelf hebben wij, ondanks jarenlang overleg met het bouwloket van Smallingerland, geen bruikbaar houvast gekregen voor onze schetsplannen.

Ademruimte gevraagd

Uit betrouwbare bron hoorden wij, dat wij niet de enigen zijn die stranden in regelgeving. Daarom staat het ADeM-principe ook voor ademruimte, zodat mooie plannen niet stikken. Nee, niet alles moet kunnen. Maar er kan zoveel meer, dan wat er nu mag. Niet alleen met nieuwe regels of beter nog minder regels, maar ook met bestaande regels. Dat vraagt wel om bestuurders met lef, creativiteit en een luisterend oor. Iets voor de korte termijn; over een week mogen we stemmen. Daarnaast brengen we graag het probleem in kaart. Ook het gevoel procedureel te stikken? Mail het ons via idesinfo@upcmail.nl. Wij verwerken het anoniem.

 

Het ADeM-principe; Rieks van der Es

 

Geplaatst: Vrijdag 25 november 2016 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Schelf 2018

 ▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Schelf 2018

 

Culturele hoofdstad: de contramal

De culturele hoofdstad: wij zijn het niet, wij staan erbuiten. Wel vleien we ons er tegenaan. We volgen de contouren en tasten de omtrek af. Waar de culturele hoofdstad eindigt, daar beginnen wij. Hun grens en onze grens hebben hetzelfde verloop; ze vallen samen. Onze vorm is hun vorm, maar dan gespiegeld. Wij zijn de culturele hoofdstad niet. Maar in hun profiel zie je het onze. Dus ergens zijn we het toch wel. In onze innigste ontkenning ligt de bevestiging. De culturele hoofdstad is de culturele hoofdstad. En wij, wij zijn de contramal.

 

Niet Leeuwarden, maar Drachten

Niet oud, maar jong. Niet rood, maar groen. Niet grote zus, maar kleine broer. Niet centraal, maar excentrisch. Niet klein, maar kleiner. Niet stad, hoewel. Niet statig, maar dynamisch. Niet hectisch, maar in beweging. Niet zus, maar zo. Niet daar, maar hier. Niet gesetteld, maar zoekend. Zijn wij Drachten, Smallingerland, of van beide het beste? Zijn wij Fries, noordelijk, of van allebei wat? Niet zelfbewust, maar eigenwijs. Niet aan het spoor, maar goed te befietsen. Niet stadfries, maar wâldpiek. Niet residentie, maar eminentie. Niet tegenpool, maar contramal. En Schelf is de naam.

 

Niet reëel, maar digitaal

Nee, Schelf vind je niet in de straten van Drachten, of op de wegen van Smallingerland. Aan de weg wordt niet getimmerd. Vind ons maar ergens op DWJM. Niet traceerbaar? Dat klopt, wij zijn backbenchers. Zie je die fraaie façade? Dat is DWJM Portaal, maar dat zijn wij niet. Loop dus maar achterom. Daar hangt een touwtje uit de brievenbus. Als je eraan trekt, gaat de deur vanzelf open. Welkom bij DWJM Sociaal. Wij zijn van toen. Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument. En we zijn van nu. Drachten Wil Je Meemaken. En boven alles van straks. Dit Wordt Jouw Medium.

 

Geen feestgedruis, maar bladgeruis

Het WWW is de digitale wereld. DWJM Sociaal is er een stukje van. Maar door de ongerepte staat heeft dit sociale domein een uniek karakter. Het is er stil. 's Nachts is het er aardedonker. Je dwaalt er uren rond, zonder een mens tegen te komen. Dat moet zo blijven. DWJM Sociaal is dan ook beschermd cultureel erfgoed. Het bestaan ervan is geheim. De toegangswegen zijn gecamoufleerd. Maar voor 2018 maken we een uitzondering. Rust uit in ons virtuele klooster. Dwaze Wereld Jolige Monniken. Onthaast in onze re-creatieve bloghutjes. Dromerige Webstek voor Jachtige Mensen. Neem de tijd voor 2018. Dit Wordt Jouw Medium.

 

Geen ontvangstlocatie, maar uitvalsbasis

Wij blijven er niet voor thuis, maar gaan en staan waar we willen. Ook in 2018. Daar zijn we World wide watching & writing wiseguy Wanderers voor. Minder bekend onder de naam Threefold Double-U and Repeat. Laat ons maar lopen. Alleen de kleine schrijver blijft thuis. In plaats daarvan gaan zijn verhaaltjes op reis. Zover ze maar kunnen. Kleine stukjes vaderland, op drift naar elders. God, Nederland en Oranje. Handelsgeest, huiselijkheid en hoogtijdagen. Over Nederland, over het noorden en over Drachten. Wees eerlijk. Drachten Wil Je Meemaken. Of missen. Of masseren. Of modificeren. Of meer. Of minder. Min of meer.

 

Rieks - THUIS

 alt

Geplaatst: Woensdag 26 oktober 2016 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Schelf 2018

 

 Sociaal Culturele Hoofdstad

Europa Leeuwarden Friesland

 

2017   2018   2019

 

 

Welkom in ons Aethertheater!

 

Gezelschap  -  Www&wwW

   Processie  -  Schelf 2018 

          Productie  -  Fantasie in DigiTaal

Digitaal theater  -  DWJM Sociaal  

  Nonstop speelduur  -  2017 - 2019        

 

Sinds 2017 vertellen wij hier ons verhaal. De Culturele Hoofdstad Leeuwarden | Friesland is eindig. Maar onze geschiedenis begint nu juist op stoom te komen. Dus gaan wij door, in 2019 en verder, alsmaar verder.

 

 

Fantasie in DigiTaal

Fancy Digitales

 

Anno 2016 splitst een kleine karavaan -of is het een eskader- zich af van de drukke digitale hoofdroutes. Doelbewust verlegt het kleurrijke gezelschap de koers naar niemandsland. Maar de woestijn -of is het de oceaan- is meedogenloos en eindeloos. De zon brandt en de atmosfeer is drukkend. Absolute windstilte, verschroeiende hitte en woeste tornado's wisselen elkaar af. Drinkwater is schaars, raakt op. Het absolute einde nadert, ergens achter de volgende heuvel. Of is het de volgende golf?

 

Maar nee, er verschijnt een panoramisch uitzicht. Een kleine groene oase, een eiland van rust, ruimte en regenwater in de woeste digitale leegte. Droombeeld of echt? De groep gaat op onderzoek en het is echt genoeg. Een fata organa: werkelijkheid, maar zo goed als verlaten. Veel tekenen van vroegere bewoning, wat spullen van toevallige passanten. Waar is iedereen gebleven? Waarom zijn ze vertrokken? Ook dat wordt duidelijk; de duinen rukken op, of zijn het de golven? Het is een kwestie van tijd.

 

Ze besluiten te blijven en gaan de strijd aan met het dreigende zand, of is het water? Ergens half overwoekerd vinden ze een bord met een codenaam: 'DWJM Sociaal'. Nieuwe verrassingen duiken op; verderop ontdekken ze nog twee groene enclaves: 'DWJDM' en 'DWJM Zakelijk'. Idealisten als ze zijn, herdopen ze de drie parels, in DWJM People, DWJM Planet en DWJM Profit; er moet tenslotte ook brood op de plank komen. Maar hoe verder? Dit alles onder de pet houden, of opengooien?

 

De rest is historie. Ze kiezen een middenweg. Geen digitaal pretpark, maar ook geen kluizenaarsbestaan. Rust, ruimte en menselijke maat, op gezonde afstand van de grote digitale netwerken. Dan dient de hectiek van de Culturele Hoofdstad zich aan. Hun digitale oase zal vast welkom zijn, voor wie even wil bijkomen. Ze bouwen bloghutten bij en een gastvrij klooster. Dan volgt aanmelding bij LF2018, onder de naam Www & wwW. Een warme onthaal staat voorop; dus komt er een thuispagina. Welkom!

 

 

Met in de hoofdrollen

 

Dutch Volcano

> Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument  alt

Rieks van der Es

alt  Schelf 2018 <

Stightingh High

Dromerige Webstek voor Jachtige Mensen  alt

Steven Watertij

alt  DWJM <

Erik Bleske

Dit Wordt Jouw Medium  alt

0adske 0anema

alt  Www&wwW <

Rik Hogenakker

> Dwaze Wereld Jolige Monniken  alt

 

 

Rolverdeling

     Dutch Volcano  -  front office / fancy

Rieks van der Es  -  homo ludens      

   Stightingh High  -  consultancy / fancy

Steven Watertij  -  pseudoniem       

        Erik Bleske  -  woordenaar / fancy 

            0adske 0anema  -  virtuele gids DWJM Sociaal

Rik Hogenakker  -  diopticus / fancy

 

Zij zijn het meest zichzelf in hun reacties op elkaars blogs. Daar geven ze zich bloot. Ontdek er hun diepste zieleroerselen.

 

Bijrolverdeling

      Www&wwW  -  collectief / fancy 

           Ilona Huiskema  -  leefteam high (v) / fancy  

        Stefan Huiskema  -  leefteam high (m) / fancy

   Marmelady  -  kat (v) / fancy

           Strijker & Zeiker  -  waakpoezen Hooykiep / fancy

    Ennie Boddie  -  zorgrobot / fancy

                  Rondie  -  extra terrestrial / fancy

 

Vindplaatsen Schelf

tot 2017

Dutch Volcano doet mee

Schelf 2018 wordt geboren

Www&wwW komt ter wereld

Www&wwW vindt onderdak

Deze thuispagina gaat open

De Schelf Kalender ontspringt

De Bloggertijnen komen

De Hooykiep wordt gedoopt

De bloghutservice loopt

DWJM Sociaal is de plek

Zie de sporen van vroeger

Schelf wordt de contramal

De Hooykiep is een zootje

Www&wwW stapt in LF2018

We melden ons gemeentelijk

Vrijwilligers zijn welkom

Het broeit in de Hooykiep

Geld speelt geen rol

Www&wwW gaat regeren (serie)

Imagine a blue planet (serie)

De kleine schrijfwedstrijd start

Www&wwW regeert zich af

Het is tijd voor de preparty


 

Vindplaatsen Schelf

in 2018

 Schelf Kalender 2018 start (serie)

 waaronder

We mixen rust en reuring

Verbeter de wereld en begin

Het spel is op de wagen

Welcome foreign visitors

Ook plaatjes moeten kunnen

Het valt niet altijd mee

Schrijfwedstrijd heeft winnaar

Pasen valt begin april

Het vonkt en het knettert

High Society schuift aan (serie)

De verkiezingen wringen wat

Koopzondag heeft meer kanten

Wie het kleine niet eert

Noorderling kijkt neus voorbij

Zo oogt een koopzondag

Er staat een paard in de gang

Zo nodig fotopuleren wij

Holograveren is een vak

Zelfs het kleintje is groot

We zoeken het hogerop

 

Gastenverblijven

Het Bloggertijnenklooster

Model Digibloghut XA Grutte Pier

Digitale Bloghutservice

 

Rieks - THUIS

alt

Geplaatst: Dinsdag 30 augustus 2016 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Het ADeM-principe

Rieks - THUIS

 

Het allereerste ADeM-project wereldwijd groeit aan de Houtzaagmolen te Drachten. Het ADeM-principe staat voor Aantrekkelijk, Duurzaam en Motiverend. Als bewoners van de Houtzaagmolen 38 willen we graag onze eigen woonvisie realiseren. Een duurzame verbouwing hoort hierbij.

Maar daarvoor moeten we wel de houten kap een kwartslag draaien en verlengen, voor een betere bezonning. Dat vraagt bijzondere aandacht, door de bouwkundige samenhang in de straat. Daarom houden we andere woningeigenaren op de hoogte. Bouwplannen, leereffecten en tips gaan intussen al rond, tussen de bewoners die eraan meedoen.

Ook met de gemeente Smallingerland zijn de contacten intensief. Er ligt een heet hangijzer op tafel. Hoe weeg je welstand, duurzaamheid en andere belangen tegen elkaar af? De gemeente lijkt zich hier nog niet aan te willen branden. Als bewoners van de Houtzaagmolen 38, gaan wij juist voor een faire afweging van alle belangen.

Als er toch eenmaal gebouwd kan worden, ontstaat een fraai voorbeeld van een bestaande woning die energieneutraal is gemaakt. Daarbij kijken we ook naar leeftijdsbestendigheid en maatschappelijke inzetbaarheid van de woning. En als het klaar is, blijven we graag ervaringen delen en gaan we kijken wat er verder mogelijk is.

Wie benieuwd is: kom eens kijken op DWJDM, bij ADeM Houtzaagmolen Drachten.